Ki­ne­zi­ma kon­ce­si­ja do 2051. i 30 mi­li­ju­na eura go­diš­nje od ces­ta­ri­ne

Pro­met Auto­ces­ta Ba­nja Luka - Pri­je­dor, du­ga 42 ki­lo­me­tra, bit će iz­gra­đe­na za če­ti­ri go­di­ne

Poslovni Dnevnik - - Regija -

Shan­dong je upla­tio 4,4 mil. eura za kon­ce­sij­sku nak­na­du i po­či­nje s pro­jek­ti­ra­njem auto­ces­te

Ki­ne­ska kom­pa­ni­ja Shan­dong In­ter­na­ti­onal upla­ti­la je 4,4 mi­li­ju­na eura kon­ce­sij­ske naknade, či­me su stvo­re­ni uvje­ti za pot­pi­si­va­nje ugo­vo­ra o kon­ce­si­ji za iz­grad­nju auto­ces­te Ba­nja Luka ­ Pri­je­dor du­ge oko 42 ki­lo­me­tra. Shan­dong će kon­ce­si­ju do­bi­ti na 33 go­di­ne, uklju­ču­ju­ći i raz­dob­lje iz­grad­nje, pi­šu Ne­za­vis­ne novine.

“Od­mah tre­ba ot­po­če­ti s iz­vla­šte­njem zem­lji­šta. Na­ša je obve­za da iz­vla­šte­nje za­vr­ši­mo i vjerujem da u ro­ku od go­di­nu da­na to mo­že­mo ura­di­ti, a kineski part­ner će za to vrijeme ra­di­ti na pro­jek­ti­ra­nju”, re­kao je Ne­đo Tr­ni­nić, mi­nis­tar pro­me­ta i ve­za Re­pu­bli­ke Srpske.

Pre­ma pro­cje­na­ma, iz­vla­šte­nje zem­lji­šta za auto­ces­tu sta­jat će oko 42 mi­li­ju­na KM (168 mil. ku­na) i to će ići na te­ret RS, ko­ja se ugo­vo­rom obve­za­la i na to da će, ka­da auto­ces­ta bu­de u funk­ci­ji, jam­či­ti go­diš­nju ces­ta­ri­nu od 30 mi­li­ju­na eura. Pre­ma ra­ni­jim iz­ja­va­ma duž­nos­ni­ka RS, si­gur­no je da broj vo­zi­la ne­će bi­ti do­vo­ljan za na­pla­tu to­li­ke ces­ta­ri­ne pr­vih go­di­na na­kon pu­šta­nja auto­ces­te u pro­met.

“Pr­vih pet­šest go­di­na broj vo­zi­la ne­će bi­ti do­vo­ljan za iz­mi­re­nje tih obve­ze, ali će kas­ni­je bi­ti vi­še ne­go do­vo­ljan. Tih pr­vih go­di­na tre­ba­mo osi- gu­ra­ti ser­vi­si­ra­nje tih obve­za. Sma­tra­mo da to ne­će bi­ti pro­blem. Ri­ječ je o inves­ti­ci­ji od 297 mi­li­ju­na eura, a pret­pos­tav­ka je da će u po­čet­ku na­pla­ta ces­tri­ne po­kri­va­ti 50 pos­to tog iz­no­sa”, re­kao je Du­šan To­pić, di­rek­tor JP Au­to­pu­te­vi Re­pu­bli­ke Srpske.

Rok za iz­grad­nju auto­ces­te Ba­nja Luka ­ Pri­je­dor je tri go­di­ne, no ka­ko ka­že Tr­ni­nić, kineski part­ner uvje­ra­va da to mo­že bi­ti znat­no pri­je, od­nos­no za dvi­je go­di­ne.

Auto­ces­ta će ima­ti po dvi­je prometne trake u oba smje­ra i za­us­tav­ne trake, a oče­ku­je se da će bi­ti izgrađeno 7 tu­ne­la i 35 mostova, tri petlje i in­fras­truk­tu­ra za za­tvo­re­ni sus­tav na­pla­te ces­ta­ri­ne s tri pos­ta­je, kao i sus­tav za uprav­lja­nje i nad­zor si­gur­nos­ti pro­me­ta.

AUTO­CES­TA ĆE IMA­TI PO DVI­JE PROMETNE TRAKE U OBA PRAVCA, A OČE­KU­JE SE DA ĆE BI­TI IZGRAĐENO ČAK SE­DAM TU­NE­LA I 35 MOSTOVA TE TRI PETLJE

DUŠKO MARUŠIĆ/ PIXSELL

Iz­vla­šte­nje zem­lji­šta za auto­ces­tu sta­jat će oko 168 mil. ku­na, a pla­tit će ga RS

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.