To­tal­ni tr­go­vin­ski rat Ame­ri­ke s Ki­nom

Eska­la­ci­ja U Ka­na­di po ame­rič­kom na­lo­gu uhi­će­na fi­nan­cij­ska di­rek­to­ri­ca i kći os­ni­va­ča kom­pa­ni­je Hu­awei

Poslovni Dnevnik - - Svijet - ✑ TO­MIS­LAV PILI to­mis­[email protected]­lov­ni.hr

Ugled­na kon­zul­tant­ska ku­ća Eu­ra­sia pro­cje­nju­je da su ovim po­te­zom u pot­pu­nos­ti ‘ski­nu­te ru­ka­vi­ce’

Na­de da će se do­go­vo­re­no “pri­mi­rje” u tr­go­vin­skom ra­tu Ki­ne i Ame­ri­ke uobli­či­ti u traj­ni mir u pot­pu­nos­ti su se ras­pli­nu­le u če­t­vr­tak na­kon vi­jes­ti da SAD oče­ku­je iz­ru­če­nje fi­nan­cij­ske di­rek­to­ri­ce Hu­awe­ija ko­ja je ujed­no i kći os­ni­va­ča te kom­pa­ni­je, Re­na Zhen­g­fe­ija. Ka­ko agen­ci­je, Meng Wan­zhou uhi­će­na je još 1. pro­sin­ca u zrač­noj lu­ci u Van­co­uve­ru pri­li­kom pre­sje­da­nja na dru­gi let.

Pre­ma pri­op­će­nju ka­nad­skog mi­nis­tar­stva pra­vo­su­đa, Meng je uhi­će­na te­me­ljem ame­rič­kog na­lo­ga zbog kr­še­nja ame­rič­kih sank­ci­ja pre­ma Ira­nu. Pod­sje­ti­mo, ame­rič­ke vlas­ti pra­ti­le su Hu­awei ba­rem od 2016. zbog na­vod­nog ku­po­va­nja ame­rič­kih pro­izvo­da za Iran i dru­ge zem­lje ko­je su pod ame­rič­kim sank­ci­ja­ma. Pred sud će ra­di sas­lu­ša­nja Meng bi­ti do­ve­de­na da­nas, a pri­je­ti joj iz­ru­če­nje u SAD. Ki­ne­sko mi­nis­tar­stvo vanj­skih pos­lo­va za­tra­ži­lo je u če­t­vr­tak od Ka­na­de da smjes­ta os­lo­bo­na­vo­de di Meng Wan­zhou. Pe­king je od Ka­na­de i SAD­a za­tra­žio da ra­zjas­ne raz­lo­ge nje­zi­na uhi­će­nja, pre­no­si Reuters i is­ti­če da je ovaj in­ci­dent za­dao no­vi uda­rac na­di u po­pu­šta­nje tr­go­vin­skih na­pe­tos­ti iz­me­đu Ki­ne i SAD­a.

Za ugled­nu kon­zul­tant­sku ku­ću Eu­ra­sia Gro­up, ovaj po­tez oz­na­ča­va da su Ki­na i Ame­ri­ka u pot­pu­nos­ti “ski­nu­le ru­ka­vi­ce” u tr­go­vin­skom ra­tu. “Pe­king će vje­ro­jat­no žes­to­ko re­agi­ra­ti na ovo po­s­ljed­nje uhi­će­nje dr­žav­lja­na Ki­ne u tre­ćoj dr­ža­vi zbog kr­še­nja ame­rič­kih za­ko­na”, ocje­nju­ju ana­li­ti­ča­ri te tvrt­ke. Da se si­tu­aci­ja prak­tič­ki pre­ko no­ći snaž­no po­gor­ša­la go­vo­ri i pi­sa­nje na­ci­ona­lis­tič­kog ta­blo­ida Glo­bal Ti­mes, bli­skog Ko­mu­nis­tič­koj par­ti­ji.

“Ki­na tre­ba bi­ti u pot­pu­nos­ti sprem­na za eska­la­ci­ju tr­go­vin­skog ra­ta sa SAD­om jer ta dr­ža­va ne­će ubla­ži­ti svoj stav pre­ma Ki­ni, a uhi­će­nje di­rek­to­ri­ce Hu­awe­ija je evi­den­tan pri­mjer”, obja­vi­le su te no­vi­ne. K to­me, ko­ris­ni­ci druš­tve­ne mre­že Weibo po­zva­li su na boj­kot Appleovih pro-

KO­RIS­NI­CI DRUŠ­TVE­NE MRE­ŽE WEIBO PO­ZVA­LI SU NA BOJ­KOT APPLEOVIH PRO­IZVO­DA, A MO­GUĆ­NOST SANK­CI­JA HUAWEIJU SRUŠILA JE CI­JE­NE DI­ONI­CA U TEH­NO­LO­ŠKOM SEKTORU

iz­vo­da i kup­nju Hu­awe­ije­vih mo­bi­te­la. Jia Wen­shan, pro­fe­sor na ka­li­for­nij­skom sve­uči­li­štu Chap­man, oci­je­nio je za Reuters da je uhi­će­nje dio ši­re ge­opo­li­tič­ke strategije Trum­po­ve ad­mi­nis­tra­ci­je suz­bi­ja­nja ki­ne­skih in­te­re­sa i no­si “go­lem ri­zik pro­pas­ti ame­rič­ko­ki­ne­skih tr­go­vin­skih pre­go­vo­ra.

Da si­tu­aci­ja ni­je bez­az­le­na vid­lji­vo je i iz po­to­nu­ća ci­je­na di­oni­ca pro­izvo­đa­ča ra­ču­nal­ne opre­me ši­rom svi­je­ta. Na­ime, even­tu­al­no uvo­đe­nje sank­ci­ja Huaweiju ­ dru­gom svjet­skom pro­izvo­đa­ču te­le­fo­na ­ imao bi oz­bilj­ne po­s­lje­di­ce na glo­bal­ne lan­ce do­ba­ve u teh­no­lo­škom sektoru. ❖

REUTERS

Meng Wan­zhou uhi­će­na je 1. pro­sin­ca u zrač­noj lu­ci u Van­co­uve­ru

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.