Pro­jekt obra­ne od po­pla­ve u sli­vu Ku­pe

‘Lex Ku­pa’ Usko­ro bi se u Sa­bo­ru tre­bao iz­gla­sa­ti za­kon kojim će se re­gu­li­ra­ti pos­tup­ci i mje­re za­šti­te od po­pla­ve

Poslovni Dnevnik - - Svijet Županija - Zo­ran Đu­ro­ko­vić

Za pro­jekt se pla­ni­ra­ju EU sred­stva, a za po­dru­čje Kar­lo­vač­ke žu­pa­ni­je po­treb­no je 680 mi­li­ju­na ku­na

Sa­bor Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske usko­ro bi tre­bao iz­gla­sa­ti Za­kon o obra­ni od po­pla­va sli­va ri­je­ke Ku­pe, po­pu­lar­no na­zvan ‘LEX Ku­pa’, kojim bi se prav­no re­gu­li­ra­li pos­tup­ci i mje­re u pro­jek­tu obra­ne od po­pla­va po­dru­čja uz sliv ri­je­ke Ku­pe u Kar­lo­vač­koj, Si­sač­ko­mos­la­vač­koj i di­je­lu Za­gre­bač­ke žu­pa­ni­je.

Za pro­jekt obra­ne od po­pla­va ovog po­dru­čja pla­ni­ra­ju se ko­ris­ti­ti sred­stva iz EU fon­do­va, a sa­mo za po­dru­čje Kar­lo­vač­ke žu­pa­ni­je po­treb­na su sred­stva u iz­no­su od 680 mi­li­ju­na ku­na. Ka­ko bi se ubr­zao ci­je­li pos­tu­pak, na­po­se po­sao rje­ša­va­nja broj­nih imo­vin­sko­prav­nih pos­lo­va na čes­ti­ca­ma ko­je tre­ba ri­je­ši­ti, Kar­lo­vač­ka žu­pa­ni­ja pred­sta­vi­la je do sa­da je­dins­tven mo­del u Hr­vat­skoj tzv. Ogulinski mo­del u ko­jem 10 prav­ni­ka u prav­nim ti­mo­vi­ma rje­ša­va­ju imo­vin­sko­prav­ne pos­lo­ve na pro­jek­tu obra­ne od po­pla­ve gra­da Ogu­li­na. Po­seb­nost je ovog mo­de­la što prav­ne ti­mo­ve či­ne prav­ni­ci ko­ji svi ni­su za­pos­le­ni­ci Kar­lo­vač­ke žu­pa­ni­je, već uz žu­pa­nij­ske prav­ni­ke iz svih uprav­nih ti­je­la Žu­pa­ni­je na pro­jek­tu ra­de i prav­ni­ci iz dru­gih ins­ti­tu­ci­ja i us­ta­no­va u Kar­lo­vač­koj žu­pa­ni­ji, izvan svog re­dov­nog pos­la, kao i dvo­je njih ko­ji su za­pos­le­ni pre­ko Za­vo­da za za­poš­lja­va­nje. Ova­kav na­čin ra­da re­zul­ti­rao je iz­nim­nom ak­ce­le­ra­ci­jom pro­ce­sa i osjet- nim po­ve­ća­njem bro­ja ri­je­še­nih pred­me­ta, pa će se po okon­ča­nju pos­la u Ogu­li­nu prav­ni ti­mo­vi us­mje­ri­ti na po­dru­čje gra­da Kar­lov­ca, gdje je po­treb­no ri­je­ši­ti oko 11 ti­su­ća čes­ti­ca. O učin­ko­vi­tos­ti mo­de­la po­zi­tiv­no su se iz­ra­zi­li i pred­stav­ni­ci Hr­vat­skih vo­da na če­lu s ge­ne­ral­nim di­rek­to­rom Zo­ra­nom Đu­ro­ko­vi­ćem, ko­ji je na za tu pri­go­du pri­prem­lje­noj kon­fe­ren­ci­ji za me­di­je u Gra­du Ogu­li­nu iz­ja­vio:

“Ogulinski mo­del je­dins­tven je u Hr­vat­skoj, sedmerostruko je ubr­zao rje­ša­va­nje imo­vin­sko­prav­nih od­no­sa na pro­jek­tu obra­ne od po­pla­va, ko­ji će u ci­je­los­ti bi­ti za­vr­šen do 2023. go­di­ne.“U Ogu­li­nu su pred­stav­lje­ni re­zul­ta­ti u rje­ša­va­nju imo­vin­sko­prav­nih od­no­sa po ovom mo­de­lu, za­po­če­tom pri­je go­di­nu da­na,

15. stu­de­nog 2017., a u ko­jem prav­ni ti­mo­vi Žu­pa­ni­je i nje­nih tvrt­ki i us­ta­no­va raz­ri­je­ši­li – od ukup­no 790 čes­ti­ca, u obu­hva­tu ra­da je njih 339. Od po­čet­ka ra­da, ka­da je Spo­ra­zum pot­pi­san, ri­je­še­no je 176 čes­ti­ca, a pri­je to­ga je go­diš­nje rje­ša­va­no

25 čes­ti­ca, iz če­ga se jas­no vi­di ve­li­ko ubr­za­nje i učin­ko­vi­tost u ra­du. Ge­ne­ral­ni di­rek­tor Hr­vat­skih vo­da Zo­ran Đu­ro­ko­vić pod­sje­tio je da pro­jekt obra­ne od po­pla­va Ogu­li­na sto­ji 185 mi­li­ju­na ku­na, od če­ga su 85 pos­to sred­stva iz EU fon­do­va. Za oče­ki­va­ti je da će ci­je­li pro­jekt za­vr­ši­ti do 2023. go­di­ne.v

OGULINSKI MO­DEL SEDMEROSTRUKO JE UBR­ZAO RJE­ŠA­VA­NJE IMO­VIN­SKO-PRAV­NIH OD­NO­SA NA PRO­JEK­TU OBRA­NE OD PO­PLA­VA

Hr­vat­ske vo­de

PD

Zo­ran Đu­ro­ko­vić i kar­lo­vač­ki žu­pan Damir Je­lić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.