Pra­će­nje pro­ved­be ra­zvoj­nih stra­te­gi­ja i ulo­ga Part­ner­skih vi­je­ća

Sa­vje­to­dav­na ti­je­la sas­tav­lje­na od di­oni­ka iz jav­nog, pri­vat­nog i ci­vil­nog sek­to­ra

Poslovni Dnevnik - - Svijet Županija -

Grad­ska skup­šti­na Gra­da Za­gre­ba usvo­ji­la je u 2017. stra­te­ške ra­zvoj­ne do­ku­men­te ko­ji pred­stav­lja­ju re­fe­rent­ni ok­vir za sve ide­je, pro­gra­me i pro­jek­te či­ja pro­ved­ba iz­rav­no do­pri­no­si una­pre­đe­nju druš­tve­nog i gos­po­dar­skog stan­dar­da kao pre­du­vje­ta za kva­li­te­tan ži­vot svih sta­nov­ni­ka, ka­ko sa­mog Gra­da Za­gre­ba, ta­ko i nje­go­ve aglo­me­ra­ci­je.

Ra­zvoj­na stra­te­gi­ja Gra­da Za­gre­ba za raz­dob­lje do 2020. do­ne­se­na je u ruj­nu 2017., a u pro­sin­cu 2017. usvo­je­na je i Stra­te­gi­ja ra­zvo­ja Ur­ba­ne aglo­me­ra­ci­je Za­greb za raz­dob­lje do 2020. Važ­nu ulo­gu u svim fa­za­ma pla­ni­ra­nja i pro­ved­be stra­te­gi­ja ima­ju Part­ner­sko vi­je­će Gra­da Za­gre­ba i Part­ner­sko vi­je­će Ur­ba­ne aglo­me­ra­ci­je Za­greb, sa­vje­to­dav­na struč­na ti­je­la sas­tav­lje­na od ni­za di­oni­ka iz jav­nog, pri­vat­nog i ci­vil­nog sek­to­ra. Part­ner­ska vi­je­ća os­no­va­na su s ci­ljem pru­ža­nja kon­ti­nu­ira­ne po­dr­ške ti­je­kom ci­je­log pro­ce­sa stra­te­škog pla­ni­ra­nja, a Grad­ski ured za stra­te­gij­sko pla­ni­ra­nje i ra­zvoj Gra­da, ko­ji je ko­or­di­na­tor iz­ra­de stra­te­gi­ja i pra­će­nja nji­ho­ve pro­ved­be, za­du­žen je za re­do­vi­to iz­vje­šta­va­nje Part­ner­skih vi­je­ća o pro­ve­de­nim ak­tiv­nos­ti­ma i pos­tig­nu­tom na­pret­ku. Pr­va sjed­ni­ca Part­ner­skog vi­je­ća Gra­da Za­gre­ba u 2018. odr­ža­na je 11. lis­to­pa­da, a cilj sjed­ni­ce bio je pred­sta­vi­ti čla­no­vi­ma Part­ner­skog vi­je­ća do­sa­daš­nju re­ali­za­ci­ju stra­te­ških pro­je­ka­ta Gra­da Za­gre­ba, s opi­som tre­nut­nog sta­nja i pla­nom bu­du­ćih ak­tiv­nos­ti. 6. stu­de­nog odr­ža­na je sjed­ni­ca Part­ner­skog vi­je­ća Ur­ba­ne aglo­me­ra­ci­je Za­greb. Glav­na te­ma sjed­ni­ce bi­li su stra­te­ški pro­jek­ti Ur­ba­ne aglo­me­ra­ci­je Za­greb, te sta­nje pro­ved­be me­ha­niz­ma ITU. ❖

PD

Pr­va sjed­ni­ca Part­ner­skog vi­je­ća Gra­da Za­gre­ba odr­ža­na je 11. lis­to­pa­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.