Potaknuti mla­de da vi­še par­ti­ci­pi­ra­ju na iz­bo­ri­ma

HZŽ u si­ječ­nju pos­ta­je part­ner

Poslovni Dnevnik - - Svijet Županija -

Hr­vat­ska za­jed­ni­ca žu­pa­ni­ja od si­ječ­nja će bi­ti je­dan od 14 part­ne­ra uklju­če­nih u eu­rop­ski pro­jekt CRO­SSO­VER ko­je­mu je cilj potaknuti mla­de na pro­miš­lja­nje o po­li­tič­koj od­go­vor­nos­ti (kroz po­ve­ća­nje par­ti­ci­pa­ci­je na iz­bo­ri­ma za Eu­rop­ski par­la­ment). Osim što pri­do­no­si ra­zu­mi­je­va­nju EU i nje­zi­nih ins­ti­tu­ci­ja, pro­jekt ima za cilj po­di­za­nje svi­jes­ti i in­te­re­sa za ak­tiv­no gra­đans­tvo i gra­đan­ski an­ga­žman na lo­kal­noj i na europ­skoj ra­zi­ni. Pro­jekt će fo­kus sta­vi­ti na raz­mje­nu is­kus­ta­va iz­me­đu čla­ni­ca s naj­ve­ćim pos­tot­kom iz­la­ska mla­dih na izbore za Eu­rop­ski par­la­ment 2014. (Mal­ta, Ita­li­ja, Dan­ska, Ir­ska i Šved­ska) te onih s naj­ma­njim pos­tot­kom (Če­ška, Hr­vat­ska, Ma­đar­ska, Polj­ska, Slo­ve­ni­ja i Slo­vač­ka). Ka­ko se pri­bli­ža­va­ju iz­bo­ri za Eu­rop­ski par­la­ment, oče­ki­va­nja gra­đa­na pre­ma Europ­skoj uni­ji pos­ta­ju sve vi­še i vi­še ori­jen­ti­ra­na na bu­duć­nost. Is­tra­ži­va­nja Eu­ro­ba­ro­me­tra po­ka­zu­ju da 70% mla­dih Eu­rop­lja­na sma­tra člans­tvo svo­je zem­lje u EU kao sna­gu u kon­tek­s­tu glo­ba­li­za­ci­je. Ipak, po­da­ci o ak­tiv­nom su­dje­lo­va­nju ni­su baš po­zi­tiv­ni: pos­to­tak gla­sa­nja mla­dih u zem­lja­ma s naj­ni­žom sto­pom su­dje­lo­va­nja na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma za 2014. go­di­nu vr­lo je ni­zak u us­po­red­bi s os­ta­lim dob­nim sku­pi­na­ma. Te­melj­na ide­ja pro­jek­ta je ra­zvi­ti ak­ci­je ko­je mo­gu učin­ko­vi­to ri­je­ši­ti ne­dos­ta­tak in­te­re­sa za gla­so­va­nje mla­dih na europ­skoj ra­zi­ni. ❖

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.