Do 2026. sva­ko če­t­vr­to novo vo­zi­lo bit će bez vozača

SAD, Sin­ga­pur i Ja­pan naj­s­prem­ni­ji za is­ko­rak

Poslovni Dnevnik - - Svijet Županija - ✑ IVAN TOMINAC re­dak­ci­[email protected]­lov­ni.hr

Pro­cje­nju se da će do kra­ja ove go­di­ne 45 mi­li­ju­na vo­zi­la ima­ti ne­ki oblik no­vi­je ra­zi­ne funk­ci­onal­nos­ti, a do 2020. go­di­ne ta broj­ka će na­ras­ti na 100 mi­li­ju­na

Au­to­nom­na vo­zi­la po­la­ko ali si­gur­no na­la­ze svo­je mjes­to na tr­ži­štu, a naj­no­vi­ja is­tra­ži­va­nja is­pi­tu­ju sprem­nost ljud­skog fak­to­ra za nji­ho­vu po­ja­vu i iz­gle­da da su ne­ka svjet­ska tr­ži­šta sprem­na pri­hva­ti­ti ne­za­pam­ćen na­pre­dak u teh­no­lo­gi­ji.

Pre­ma is­tra­ži­va­nju Ju­ni­pe­ra do kra­ja 2026. na ces­ti će bi­ti vi­še od 50 mi­li­ju­na auto­nom­nih vo­zi­la, s de­set mi­li­ju­na u SAD­u i 15 mi­li­ju­na na Da­le­kom Is­to­ku i Ki­ni. Za us­po­red­bu, svjet­sko tr­ži­šte će ti­je­kom is­te go­di­ne ima­ti 1,5 mi­li­jar­du vo­zi­la na ces­ti. To do­vo­di oče­ki­va­nji­ma da će je­dan od če­ti­ri no­vih vo­zi­la bi­ti upra­vo bez vozača.

Ju­ni­per je pro­ci­je­nio 20 ze­ma­lja pre­ma nji­ho­voj sprem­nos­ti za au­to­nom­na vo­zi­la, uzi­ma­ju­ći pri­tom kao ne­po­bi­tan fak­tor en­tu­zi­ja­zam na­ro­da za au­to­nom­na vo­zi­la. Vo­de­ći u Ju­ni­pe­ro­vom is­tra­ži­va­nju sprem­nos­ti je SAD, a sli­je­de ga Sin­ga­pur i Ja­pan

Mno­gi već tes­ti­ra­ju

“Sa­vez­ne i lo­kal­ne vlas­ti po­dr­ža­va­ju tes­ti­ra­nja auto­nom­nih vo­zi­la, dok Si­li­cij­ska do­li­na i sve­uči­li­šta stva­ra­ju tvrt­ke ko­je mo­gu is­po­ru­či­ti teh­no­lo­gi­ju, a mno­gi lo­kal­ni kon­ku­ren­ti i uvo­de no­ve teh­no­lo­gi­je za auto­mo­bi­le bez vozača’’ re­kao je svo­je­vre­me­no autor is­tra­ži­va­nja Mic­ha­el Lar­ner za Smart Ci­ti­es Wor­ld.

Is­tra­ži­va­nje je po­ka­za­lo i da će kom­pa­ni­je ko­je pro­izvo­de di­je­lo­ve za aute do­dat­no po­ve­ća­ti iz­ra­du i im­ple- men­ta­ci­ju teh­no­lo­gi­je bez vozača za sve no­vi­je mo­de­le vo­zi­la. Tvr­di se i da će SAD i Ki­na bi­ti ključ­na po­dru­čja za pro­ma­tra­nje no­vih pravila i smjer­ni­ca za au­to­nom­na vo­zi­la, a sve vlas­ti ko­je tvrt­ka­ma omo­gu­ću­ju tes­ti­ra­nje auto­nom­nih vo­zi­la na svo­jim ces­ta­ma pa­ra­lel­no po­ti­ču ula­ga­nja i u pa­met­nu grad­sku in­fras­truk­tu­ru.

Pa­met­na grad­ska stra­te­gi­ja

Na če­lu pet naj­zah­tjev­ni­jih igra­ča u sek­to­ru auto­mo­bi­la bez vozača su Waymo (Go­ogle) i Vol­vo, a sli­je­de ih Tes­la, Da­imler i Au­di. Niz čim­be­ni­ka je ko­ji ih je smjes­tio na pro­če­lje, a u ob­zir su uze­te ka­rak­te­ris­ti­ke kao što je vrijeme ra­zvo­ja, jav­na is­pi­ti­va­nja, tes­ti­ra­ne mi­lje, ve­li­či­na flo­te i na kon­cu svi­jest po­tro­ša­ča kao mo­žda i naj­bit­ni­ja ka­ri­ka.

Is­tra­ži­va­nje je po­ka­za­lo da je Go­ogle i da­lje is­pred tra­di­ci­onal­nih pro­izvo­đa­ča u smis­lu teh­no­lo­gi­je i vre­me­na utro­še­nog u is­tra­ži­va­nje. Waymo je spre­man pos­ta­ti dio pa­met­ne gradske stra­te­gi­je za jav­ni pri­je­voz, a vo­de­ći se is­kus­tvom i re­fe­rent­noš­ću, mo­gao bi li­cen­ci­ra­ti svo­ju struč­nost dru­gi­ma.

Pri­je pe­ne­tra­ci­je auto­nom­nih vo­zi­la do 2026., Ju­ni­per pro­cje­nju­je da će sa­mo do kra­ja 2018. go­di­ne 45 mi­li­ju­na vo­zi­la ima­ti ne­ki oblik no­vi­je ra­zi­ne funk­ci­onal­nos­ti, a pro­cje­nju­je se i da će već do 2020. go­di­ne ta broj­ka na­ras­ti na 100 mi­li­ju­na. ❖

auto­nom­nih vo­zi­la bit će na svjet­skim ces­ta­ma za osam go­di­na

Kom­pa­ni­je ko­je pro­izvo­de di­je­lo­ve za aute po­ve­ćat će iz­rad teh­no­lo­gi­je bez vozača

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.