Eno en­tu­zi­jas­ti vin­skim ma­ni­fes­ta­ci­ja­ma bren­di­ra­ju Hr­vat­sku

VINISTRA, WINE & WALK, VINART GRAND TASTING, VINOCOM I URBANOVO DO­KA­ZU­JU DA OR­GA­NI­ZA­TO­RI FES­TI­VA­LA ZA LJU­BI­TE­LJE VI­NA NE MI­RU­JU, VEĆ KON­TI­NU­IRA­NO UVO­DE NO­VE KON­CEP­TE PRO­MO­CI­JE FES­TI­VA­LA ZA LJU­BI­TE­LJE VI­NA NE MI­RU­JU, VEĆ KON­TI­NU­IRA­NO UVO­DE NO­VE KON­CEP­TE PR

Poslovni Dnevnik - - Prva Stranica - MAR­TA DUIĆ mar­ta.du­[email protected]­lov­ni.hr

Or­ga­ni­za­to­ri uvo­de no­ve kon­cep­te pro­mo­ci­je

Hr­vat­ski vi­na­ri go­di­na­ma ra­de na kva­li­te­ti i ja­ča­nju vlas­ti­tih bren­do­va, sto­ga ne ču­di i da broj­ni vin­ski fes­ti­va­li i ma­ni­fes­ta­ci­je priv­la­če ti­su­će po­sje­ti­te­lja ko­ji s or­ga­ni­za­to­ri­ma po­ma­žu bren­di­ra­nju hr­vat­ske kao zem­lje vi­na. Na­rav­no, or­ga­ni­za­to­ri fes­ti­va­la di­ljem zem­lje, od Međimurja, Is­tre pa do Za­gre­ba i Ku­tje­va ne mi­ru­ju, već uvo­de no­ve kon­cep­te, po­ve­ća­va­ju broj iz­la­ga­ča te po­sje­ti­te­lji­ma nu­de pro­fe­si­onal­ne edu­ka­ci­je i eno­gas­tro do­živ­lja­je.

Klas­ter Sje­ve­ro­za­pad­ne Is­tre, ko­jeg či­ne tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce Uma­ga, No­vi­gra­da, Br­to­ni­gle i Bu­ja te tu­ris­tič­ke kom­pa­ni­je Pla­va La­gu­na i Ami­ness ho­tels & cam­p­si­tes, ra­zvio je niz tu­ris­tič­kih pro­izvo­da ko­ji­ma obo­ga­ću­je svo­ju po­nu­du,a je­dan od njih je i i vin­ski fes­ti­val Wine and Walk. Ka­ko ka­žu, že­lje­li su osmis­li­ti ma­ni­fes­ta­ci­ju ko­ja će u pred­se­zo­ni gos­ti­ma omo­gu­ći­ti je­dins­tve­ni do­živ­ljaj kroz de­gus­ta­ci­ju autoh­to­nih de­li­ci­ja.

ŠETNJA VI­NO­GRA­DI­MA

Ta­ko je 2015. go­di­ne nas­tao pr­vi Wine & Walk, ko­ji su­di­oni­ci­ma omo­gu­ću­je šet­nje kroz vi­no­gra­de i mas­li­ni­ke uz de­gus­ta­ci­ju naj­bo­ljih vi­na s po­dru­čja sje­ve­ro­za­pad­ne Is­tre. Već pr­ve go­di­ne odr­ža­va­nja Is­tria Wine & Wal­ka, ko­ti­za­ci­je su bi­le ras­pro­da­ne u samo ne­ko­li­ko dana, sto­ga su se od­lu­či­li nas­ta­vi­ti u is­tom smje­ru. Uz do­ma­ću pu­bli­ku, naj­ve­ći broj po­sje­ti­te­lja do­la­zi iz Slo­ve­ni­je, Ita­li­je, Aus­tri­je i Njemačke, ali i iz dru­gih zemalja pri­mje­ri­ce na Wine & Wal­ku by the Sea odr­ža­nom u ruj­nu, ima­li su su­di­oni­ke iz En­gle­ske, Ka­na­de, Polj­ske, Fin­ske, Nor­ve­ške i Ar­me­ni­je.

“Ka­da je svi­banj­ski, glav­ni i pr­vi Is­tria Wine & Walk sti­gao do mak­si­mal­nog bro­ja od 600 su­di­oni­ka, ni­smo se od­lu­či­li za kla­si­čan ko­rak tj. po­ve­ća­nje sa­me ma­ni­fes­ta­ci­je već smo od­lu­či­li kre­ira­ti no­vo, ali slič­no do­ga­đa­nje. Ta­ko se 2017. go­di­ne u je­sen­skom ter­mi­nu odr­žao pr­vi Wine & Walk by the Sea ko­ji je ta­ko­đer bio ras­pro­dan u re­kord­nom ro­ku. Kon­cept je is­ti, sta­za ne­što kra­ća i lak­ša, ho­da se uz mo­re kroz vi­no­gra­de i mas­li­ni­ke no­vi­grad­skog po­dru­čja, a de­gus­ta­cij­ski dio se ba­zi­ra na mor­skoj po­nu­di i lak­šim vi­ni­ma. Uvo­đe­njem lakše sta­ze omo­gu­ći­li smo su­dje­lo­va­nje obi­te­lji­ma s dje­com te sta­ri­jim oso­ba­ma”, ka­žu or­ga­ni­za­to­ri. Ubr­zo su po­sje­ti­te­lji­ma po­nu­di­li slat­ku va­ri­jan­tu te se proš­log trav­nja odr­žao pr­vi Swe­et Wine & Walk. Ma­ni­fes­ta­ci­ja se odr­ža­la na po­dru­čju Mo­mja­na, poz­na­tom po mu­ška­tu, a sta­za du­ga se­dam ki­lo­me­ta­ra vo­di­la je su­di­oni­ke kroz po­dru­me i vi­na­ri­je gdje su se, osim mu­ška­ta, de­gus­ti­ra­le i tra­di­ci­onal­ne slat­ke de­li­ci­je.

Sva tri is­tar­ska Wine & Walk even­ta proš­le su go­di­ne bi­la mak­si­mal­no po­pu­nje­na, na Swe­et Wine & Wal­ku bi­lo je 350 su­di­oni­ka, na Is­tria Wine & Wal­ku 650 su­di­oni­ka, dok je na Wine & Walk by the Sea su­dje­lo­va­lo 500 su­di­oni­ka.

“Mo­že­mo re­ći da ove tri vin­ske ma­ni­fes­ta­ci­je ‘pro­še­ta­ju’ po vi­no­gra­di­ma sje­ve­ro­za­pad­ne Is­tre 1500 vin­skih i go­ur­met en­tu­zi­jas­ta. Ima­mo u pla­nu za slje­de­ću go­di­nu po­seb­na iz­ne­na­đe­nja za sva­ki vin­ski po­hod i na to­me ra­di­mo već sada”, ot­kri­li su or­ga­ni­za­to­ri ove ori­gi­nal­ne ma­ni­fes­ta­ci­je ko­ja sla­vi is­tar­ska vi­na. Iz udru­ge Vinistra ko­ja or­ga­ni­zi­ra i is­to­ime­ni vin­ski fes­ti­val u Po­re­ču is­ti­ču ka­ko je fes­ti­val zas­lu­žan da je is­tar­sko vi­no od ne­pre­poz­nat­lji­vog pro­izvo­da pos­ta­lo brend. Uz to, is­tar­ski vi­na­ri ima­ju proizvod svjet­skog gla­sa, nji­ho­ve vi­na­ri­je atrak­tiv­na su tu­ris­tič­ka odre­di­šta, a vi­no je uz gas­tro­no­mi­ju, me­đu pr­va tri mo­ti­va do­la­ska tu­ris­ta u Istru.

OD SKROMNOG PO­ČET­KA DO BUMA

“Sve je to po­če­lo pri­je 26 go­di­na samo ne­ko­li­ko mje­se­ci od nas­tan­ka ime­na Vinistra. Ta­da je u ŠRC Ve­li Jo­že skrom­no otvo­re­na pr­va ma­la iz­lož­ba vi­na, ko­ja je ti­je­kom go­di­na pre­ras­la u naj­z­na­čaj­ni­ju vin­sku ma­ni­fes­ta­ci­ju u re­gi­ji, a od 2009. odr­ža­va se u Ža­ti­ki, naj­ve­ćoj sport­skoj dvo­ra­ni u Is­tri. Tih de­ve­de­se­tih ka­da su po­či­nja­li ne­ki od naj­poz­na­ti­jih is­tar­skih vi­na­ra ni­je se ni­ti mo­glo slu­ti­ti u ko­jem će se smje­ru ra­zvi­ja­ti pri­ča o is­tar­skom vi­nu”, ka­žu iz Vi­nis­tre.

Pa­ra­lel­no s os­nut­kom Udru­ge i or­ga­ni­za­ci­jom iz­lož­be vi­na po­kre­nut je som­me­li­er klub, niz edu­ka­ci­ja za vi­na­re i tu­ris­tič­ke dje­lat­ni­ke, a iz go­di­ne u go­di­nu ras­tao je broj ra­di­oni­ca, uve­li su i okru­gle sto­lo­ve, struč­ne sku­po­ve, po­zi­va­ju se poz­na­ti vin­ski kri­ti­ča­ri i som­me­li­eri. Pri­je 11 go­di­na pr­vi put je or­ga­ni­zi­ra­no me­đu­na­rod­no na­tje­ca­nje Svi­je­ta mal­va­zi­ja na ko­je se la­ni pri­ja­vi­lo re­kord­nih 270 uzo­ra­ka mal­va­zi­ja iz se­dam zemalja, 312 uzo­ra­ka os­ta­lih vi­na te 28 uzo­ra­ka ja­kih al­ko­hol­nih pi­ća te 17 uzo­ra­ka ulja ­ ukup­no 627 uzo­ra­ka. “Vi­še od 130 iz­la­ga­ča, vr­hun­ska vi­na u ko­ji­ma uži­va­ju vi­no­ljup­ci, hra­na, de­gus­ta­cij­ske ra­di­oni­ce, za­bav­ni pro­gram i kao toč­ka na i gos­to­va­nje glo­bal­ne zvi­jez­de vin­skog svi­je­ta – pro­vje­re­ni je kon­cept ko­ji sva­kog svib­nja u Istru pri­vu­če vi­no­ljup­ce iz či­ta­ve re­gi­je. Za ovu naj­du­go­vječ­ni­ju hr­vat­sku vin­sku ma­ni­fes­ta­ci­ju in­te­res ne je­nja­va”, ka­žu iz Vi­nis­tre.

Vinistra bi bro­jem iz­la­ga­ča i da­lje ras­la, no ka­pa­ci­te­ti dvo­ra­ne to ne do­zvo­lja­va­ju. Na pr­voj Vi­nis­tri su­dje­lo­va­lo je 20 iz­la­ga­ča, a na ocje­nji­va­nje vi­na pri­jav­lje­no je 124 uzo­ra­ka vi­na.

RAS­TE I BROJ TU­RIS­TA

U pro­sje­ku po­s­ljed­njih go­di­na Vi­nis­tru po­sje­ti oko 12 ti­su­ća po­sje­ti­te­lja, a ti­je­kom tri dana ma­ni­fes­ta­ci­je Po­reč pos­ta­je cen­tar Hr­vat­ske i vr­vi od tu­ris­ta kao u špi­ci se­zo­ne te u pro­sje­ku u vi­ken­du odr­ža­va­nja Vi­nis­tre broj tu­ris­ta po­ras­te za 20­ak pos­to. Osim do­ma­ćih lju­bi­te­lja u po­reč­koj dvo­ra­ni Ža­ti­ka ču­je se ta­li­jan­ski, nje­mač­ki, slo­ven­ski, en­gle­ski. Eno­lo­ška oaza županije

Fes­ti­val gra­še­vi­ne ku­tje­vač­ku vin­sko tu­ris­tič­ka ma­ni­fes­ta­ci­ja or­ga­ni­zi­ra udru­ga Ku­tje­vač­ki vi­na­ri. In­te­res za fes­ti­va­lom iz go­di­ne u go­di­nu ras­te, a u po­sje­ti­te­lji­ma nu­de i edu­ka­tiv­ne i za­bav­ne sa­dr­ža­je na Tr­gu gra­še­vi­ne, de­gus­ta­ci­je do 40 iz­la­ga­ča, uglav­nom vi­na­ra i pro­izvo­đa­ča su­ho­mes­na­tih pro­izvo­da, me­da­ra, pro­izvo­đa­ča pek­me­za, ru­ko­tvo­ri­na. Ma­ni­fes­ta­ci­ja okup­lja broj­ne po­sje­ti-

MAGNET

ZA GOS­TE

Po­sje­ti­te­lji Pop-Up Vi­no­te­ke do­bi­ju va­učer uz ko­ji mo­gu na­do­pu­ni­ti osob­ne ar­hi­ve eti­ke­ta­ma pred­stav­lje­nim na saj­mu

te­lje iz ci­je­le Hr­vat­ske, ali i su­sjed­nih zemalja te dvod­nev­na do­ga­đa­nja po­sje­ti iz­me­đu 3000 – 5000 po­sje­ti­te­lja.

“Cilj nam je bren­di­ra­nje vi­no­gor­ja, oso­bi­to gra­še­vi­ne kao sor­te ko­ja na na­šem vi­no­gor­ju po­lu­ču­je iz­u­zet­nu kva­li­te­tu. Zna­čaj ku­tje­vač­ke gra­še­vi­ne je ne­mjer­ljiv za ovaj kraj, a do­ga­đa­nje ovog ti­pa do­dat­no ut­vr­đu­je zna­čaj ko­ji joj kroz povijest pri­pa­da. Zlat­no gro­žđe i bar­šu­nas­ta vi­no­va lo­za pos­ta­li su od dav­nih vre­me­na sim­bol ovog kra­ja, a Ku­tje­vo se zas­lu­že­no po­zi­ci­oni­ra­lo kao naj­poz­na­ti­ja eno­lo­ška oaza županije”, ka­že Ivan Gr­gić, pred­sjed­nik udru­ge Ku­tje­vač­ki vi­na­ri.

ZA PROFESIONALCE

Dru­ga­či­ji kon­cept vin­skog fes­ti­va­la, Vinart Grand Tasting pu­bli­ci je po­nu­dio Sa­ša Špi­ra­nec, a cilj ko­jim se vo­dio je bio na­pra­vi­ti pos­lov­ni sajam pri­la­go­đen dvje­ma stra­na­ma – vi­na­ri­ma i pos­lov­nim po­sje­ti­te­lji­ma od­nos­no kup­ci­ma, ugos­ti­te­lji­ma i tr­gov­ci­ma.

“Za pos­lov­ne po­sje­ti­te­lje na­prav­lje­na je pred­se­lek­ci­ja vi­na­ri­ja po kva­li­te­ti u raz­li­či­tim cje­nov­nim ran­go­vi­ma ka­ko bi lakše iz­a­bra­li vi­na za svo­ju po­nu­du, ulaz na fes­ti­val im je bes­pla­tan, a na ras­po­la­ga­nju im je 20 ra­di­oni­ca, gdje mo­gu po­bli­že, uz struč­no vod­stvo, upoz­na­ti pri­mje­ri­ce asor­ti­man vi­na jed­ne vi­na­ri­je, raz­li­či­te sti­lo­ve i po­ten­ci­jal sor­te, ili ver­ti­ka­lu vi­na odre­đe­ne vi­na­ri­je ko­ja je naj­bo­lji po­ka­za­telj kon­ti­nu­ira­nos­ti kva­li­te­te”, objaš­nja­va­ju or­ga­ni­za­to­ri. S dru­ge stra­ne, vi­na­ri­ma je omo­gu­će­no pred­stav­lja­nje u am­bi­jen­tu ga­le­ri­je La­uba, uz li­mi­ti­ra­ni broj iz­la­ga­ča ka­ko se ne bi stvo­ri­la gu­žva, i uni­for­m­ni iz­gled iz­la­gač­kih sto­lo­va ka­ko bi svi do­bi­li jed­na­ku paž­nju po­sje­ti­te­lja. Ta­ko­đer, ter­min fes­ti­va­la je iz­a­bran u vri­je­me ka­da su mla­da vi­na go­to­va i sprem­na za pred­stav­lja­nje, te vri­je­me ka­da su res­to­ra­te­ri na oba­li za­tvo­re­ni i u pro­ce­su sas­tav­lja­nja no­vih vin­skih ka­ra­ta i pri­pre­me za se­zo­nu.

POP-UP VINOTEKA

“Ne smi­je­mo za­ne­ma­ri­ti i pri­vat­ne po­sje­ti­te­lje či­ji se broj i za­in­te­re­si­ra­nost po­ve­ća­va­ju iz go­di­ne u go­di­nu i zbog ko­jih hr­vat­ska vin­ska sce­na to­li­ko i ras­te. Za njih od pr­ve go­di­ne pos­tav­lja­mo Pop­Up Vi­no­te­ku gdje, uz va­učer ko­ji do­bi­va­ju uz ulaz­ni­cu, mo­gu na­do­pu­ni­ti svo­je osob­ne ar­hi­ve eti­ke­ta­ma pred­stav­lje­nim na saj­mu. Iz go­di­ne u go­di­nu ras­te in­te­res za ma­ni­fes­ta­ci­ju, kod po­sje­ti­te­lja ko­ji su pre­poz­na­li vri­jed­nost ko­ju do­bi­va­ju, za­tim kod vi­na­ra ko­ji že­le iz­la­ga­ti, te kod raz­nih po­du­ze­ća ko­ja nam se že­le pri­klju­či­ti i pos­ta­ti nam part­ner. Ma­ni­fes­ta­ci­ja ras­te u smis­lu uvo­đe­nja raz­nih no­vos­ti i obo­ga­ći­va­nja pro­gra­ma, pri­mje­ri­ce za slje­de­će iz­da­nje pri­pre­ma­mo Vinart Pe­ti­te Tasting”, ot­kri­va­ju or­ga­ni­za­to­ri.

Iako, ras­tu pre­ma bro­ju po­sje­ti­te­lja, broj iz­la­ga­ča se ne mi­je­nja jer ne že­le stva­ra­ti gu­žvu i iz­gu­bi­ti pos­lov­nu at­mo­sfe­ru. Broj po­sje­ti­te­lja na saj­mu bu­de ne­što ve­ći od dvi­je i pol ti­su­će, a kroz da­ne ra­di­oni­ca uoči saj­ma pro­cir­ku­li­ra još vi­še od ti­su­ću po­sje­ti­te­lja. Osim po­sje­ti­te­lja iz ci­je­le Hr­vat­ske, naj­vi­še je po­sje­ti­te­lja iz re­gi­je.

Vinocom ko­ji se odr­ža­va kra­jem stu­de­nog u za­gre­bač­kom ho­te­lu Es­pla­na­de proš­le je go­di­ne imao

13.iz­da­nje.

“Cilj ma­ni­fes­ta­ci­je je pro­mo­ci­ja hr­vat­skih vi­na i hra­ne. Po­če­tak je 2006. go­di­na, i ide­ja je doš­la od slič­nih fes­ti­va­la ko­ji se do­ga­đa­ju u Eu­ro­pi. Fes­ti­val je kroz go­di­ne ras­tao i po bro­ju iz­la­ga­ča i po­sje­ti­la­ca”, objaš­nja­va Ivan Dro­pu­ljić, di­rek­tor fes­ti­va­la. Na po­čet­ku su ima­li 70 iz­la­ga­ča, a sada ih je pre­ko

300, dok je broj po­sje­ti­la­ca od po­čet­nih 500 na­ras­tao na 8000 u dva dana fes­ti­va­la. Urbanovo, dan za­štit­ni­ka vi­no­gra­da i vi­na­ra u Me­đi­mur­ju se obi­lje­ža­va is­to­ime­nim fes­ti­va­lom. Sve je po­če­lo pri­je 19 go­di­na u ma­lom se­lu Sve­ti Urban s ci­ljem pri­bli­ža­va­nja vr­hun­skih vi­na po­tro­ša­či­ma, a ove će go­di­ne obi­lje­ži­ti 20. go­diš­nji­cu Ur­ba­no­vog. U po­čet­ku je to vi­še bi­la ma­ni­fes­ta­ci­ja lo­kal­nog ka­rak­te­ra, dok je da­nas na­ci­onal­nog ka­rak­te­ra ko­ja su­ra­đu­je s dru­gim vin­skim re­gi­ja­ma, a okup­lja i stra­ne iz­la­ga­če iz Slo­ve­ni­je, Aus­tri­je i Ma­đar­ske. Da­nas su u dvo­ra­ni smje­šte­ne 24 obi­telj­ske vi­na­ri­je, dok ih je u po­čet­ku bi­lo de­se­tak. Proš­le je go­di­ne pred­stav­ljen i no­vi kon­cept ma­ni­fes­ta­ci­je Urbanovo – za no­vu ge­ne­ra­ci­ju vin­skih he­do­nis­ta, pro­mi­je­njen je i pre­zen­ti­ran no­vi iz­gled dvo­ra­ne te je kroz no­vi vi­zu­al­ni iden­ti­tet želja bi­la pro­mo­vi­ra­ti lje­po­te Međimurja. Osim do­ma­ćih gos­ti­ju, ma­ni­fes­ta­ci­ju posjećuju gos­ti iz su­sjed­nih zemalja, Slo­ve­ni­je i Aus­tri­je.

“Uz to, vi­še se paž­nje po­sve­ti­lo i bren­di­ra­nju sa­me des­ti­na­ci­je, a sav ulo­že­ni trud pre­poz­na­li su broj­ni po­sje­ti­te­lji, u pr­vom re­du pro­fe­si­onal­ci, ugos­ti­te­lji i som­me­li­eri, ali i vin­ski en­tu­zi­jas­ti. Sa­mu ma­ni­fes­ta­ci­ju Fes­ti­val pu­ši­pe­la po­sje­ti oko 2000 za­ljub­lje­ni­ka u vi­no s ten­den­ci­jom ras­ta. Ma­ni­fes­ta­ci­ju Urbanovo, s otvo­re­nim po­dru­mi­ma i vin­skim ba­lom po­sje­ti oko 10000 po­sje­ti­te­lja”, po­hva­lio se Da­vid Štam­par, pred­sjed­nik udru­ge Hor­tus Cro­ati­ae ko­ja or­ga­ni­zi­ra fes­ti­val.

PD

Vinart Grand Tasting pos­lov­ni je sajam pri­la­go­đen vi­na­ri­ma i pos­lov­nim po­sje­ti­te­lji­ma od­nos­no kup­ci­ma, ugos­ti­te­lji­mai tr­gov­ci­ma

PD

Wine & walk ‘pro­še­ta’po vi­no­gra­di­ma sje­ve­ro­za­pad­ne Is­tre 1500 vin­skih i go­ur­meten­tu­zi­jas­ta

PD

Ivan Gr­gić, Mar­ti­na Kra­ut­ha­ker Gr­gić i Ni­ko­la Dr­mić (li­je­vo), Da­vid Štam­par (des­no)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.