Tiskara Zrin­ski je pred ste­ča­jem

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

Tr­go­vač­ki sud u Va­ra­ždi­nu ime­no­vao je 9. si­ječ­nja Li­di­ju Le­sar za pri­vre­me­nu ste­čaj­nu upra­vi­te­lji­cu ča­ko­več­ke tvrt­ke Zrin­ski. Sud je ti­ska­ri os­no­va­noj još 1946. kao duž­ni­ku za­bra­nio ras­po­la­ga­nje imo­vi­nom, a ov­la­šte­nje za ras­po­la­ga­nje pre­la­zi na pri­vre­me­nu ste­čaj­nu upra­vi­te­lji­cu ko­ja će vo­di­ti pos­lo­va­nje sve do od­lu­ke o otva­ra­nja ste­čaj­nog pos­tup­ka. Is­pi­tat će i mo­gu li se imo­vi­nom duž­ni­ka na­mi­ri­ti tro­ško­vi pos­tup­ka, te sas­ta­vi­ti iz­vješ­će o sta­nju imo­vi­ne i obve­za naj­kas­ni­je do odr­ža­va­nja ro­či­šta na ko­jem će se raz­mo­tri­ti pret­pos­tav­ke za otva­ra­nje ste­čaj­nog pos­tup­ka. Ras­pra­va je 24. si­ječ­nja. Sud je od­lu­ku do­nio na pri­jed­log pod­no­si­te­lja Mir­ja­ne Tka­lec i tri­de­se­tak dru­gih rad­ni­ka ko­je zas­tu­pa prav­ni­ca Sin­di­ka­ta grafičke i nak­lad­nič­ke dje­lat­nos­ti Hr­vat­ske, za po­kre­ta­nje ste­čaj­nog pos­tup­ka. Ka­ko tvrt­ka ne­ma oso­bu ko­ja bi je zas­tu­pa­la, zah­tjev za stečaj po­kre­nu­la je pre­ko Sin­di­ka­ta sku­pi­na rad­ni­ka na­kon odr­ža­nog rad­nič­kog vi­je­ća. Na dan

5. pro­sin­ca 2018. Zrin­ski je imao ne­iz­vr­še­ne os­no­ve za pla­ća­nje u ne­pre­ki­nu­tom raz­dob­lju od 61 dana. Rad­ni­ci su u zah­tje­vu na­ve­li da kas­ni is­pla­ta pla­ća ko­je ni­su do­bi­li od 1. ruj­na

2018. Mi­ni­mal­ne pla­će is­pla­ti­la im je Agen­ci­ja za osi­gu­ra­nje rad­nič­kih traž­bi­na.

Zrin­ski je tvrt­ka u ko­joj su se ti­ska­li pr­vi hr­vat­ski di­na­ri, po­štan­ske mar­ke i broj­ne pu­bli­ka­ci­je, os­ta­la je na ma­nje od sto­ti­njak rad­ni­ka. Ukup­ni su du­go­vi na­vod­no oko 13 milijuna ku­na. Rad­ni­ci su upo­zo­ri­li na pro­da­ju stro­je­va nuž­nih za nas­ta­vak pos­lo­va­nja, a bo­je se i za sud­bi­nu ne­kret­ni­na ko­je su i naj­v­rjed­ni­ja imo­vi­na.

V. Ž. ROGULJA/PIX

Dug tvrt­ke je oko 13 milijuna ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.