Gos­ti: Na Adven­tu pre­ma­lo za­ho­da

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

Po­sje­ti­te­lji za­gre­bač­kog Adven­ta že­le vi­še autoh­to­nih sa­dr­ža­ja pro­gra­ma i bo­lju po­nu­du tra­di­ci­onal­nih pro­izvo­da, ma­nje fri­tu­la a vi­še do­ma­ćih ko­la­ča, a naj­ve­ći pro­blem im je ne­dos­ta­tak jav­nih za­ho­da, po­ka­za­lo je is­tra­ži­va­nje agen­ci­je MSA Adria pro­ve­de­no me­to­dom an­ke­te od 3. do 4. si­ječ­nja. Go­to­vo 70 pos­to ispitanika že­lje­lo bi da se Advent pro­ši­ri iz cen­tra gra­da na os­ta­le kvar­to­ve u gra­du, a kao je­dan od pro­ble­ma is­tak­nu­li su i vi­so­ke ci­je­ne na advent­skim ku­ći­ca­ma. Ana­li­zom društvenih mreža tvr­di­li su da su ko­ris­ni­ci di­je­li­li svo­je tre­nut­ke i spo­mi­nja­li Advent Za­greb u 15.000 obja­va ko­je su ukup­no iz­a­zva­le 20 milijuna im­pre­si­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.