Na­šim tvrt­ka­ma pri­li­ka da uđu na la­ti­no­ame­rič­ko tr­ži­šte

Ne­ma nov­ca za pro­jek­te u Hr­vat­skoj, ali se do pos­lo­va mo­že ne­iz­rav­no

Poslovni Dnevnik - - Prva Stranica - ✑ MA­RI­JA BRNIĆ ma­ri­ja.br­[email protected]­lov­ni.hr

IIC

Ne­ma nov­ca za pro­jek­te u Hr­vat­skoj, ali se do pos­lo­va mo­že ne­iz­rav­no

Za­kon ko­ji po­t­vr­đu­je Ugo­vor o os­ni­va­nju In­ter-ame­rič­ke inves­ti­cij­ske kor­po­ra­ci­je Vla­da upu­ti­la u Sa­bor

Pri­je ne­pu­nih go­di­nu da­na Vla­da je odo­bri­la pot­pi­si­va­nje ugo­vo­ra o os­ni­va­nju In­ter­ame­rič­ke inves­ti­cij­ske kor­po­ra­ci­je (IIC), ko­ji je ve­le­pos­la­nik u SAD­u Pjer Ši­mu­no­vić u sr­p­nju 2018. i pot­pi­sao u Wa­shin­g­to­nu, a sad u hit­nu sa­bor­sku pro­ce­du­ru stav­lja za­kon ko­jim se taj ugo­vor po­t­vr­đu­je. Za hr­vat­ske po­du­zet­ni­ke on je va­žan jer im otva­ra no­ve mo­guć­nos­ti na tr­ži­šti­ma La­tin­ske Ame­ri­ke i Ka­ri­ba, jer IIC je mul­ti­la­te­ral­na or­ga­ni­za­ci­ja, dio Gru­pa­ci­je In­ter­ame­rič­ke ban­ke za ra­zvoj (IID), ko­ja financira pri­vat­ni sek­tor i fi­nan­cij­ske ins­ti­tu­ci­je u zem­lja­ma ove re­gi­je, a u ko­joj je člans­tvo Hr­vat­ska stek­la te­me­ljem suk­ce­si­je. U IID­u u člans­tvu je 48 ze­ma­lja, od ko­jih 26 la­tin­sko­ame­rič­kih, ko­je ima­ju nat­po­lo­vič­nu gla­sač­ku sna­gu. U ka­pi­ta­lu IID­a od 170 mi­li­jar­di do­la­ra po­je­di­nač­no naj­ve­ći udjel ima SAD, 30 pos­to, a Hr­vat­ska 0,05 pos­to.

Zaj­mo­ve, jam­s­tva i dru­ge obli­ke fi­nan­ci­ra­nja mo­gu ko­ris­ti­ti is­klju­či­vo poduzetnici iz spo­me­nu­tih 26 ze­ma­lja, no za hr­vat­ske tvrt­ke os­ta­je mo­guć­nost su­dje­lo­va­nja na na- tje­ča­ji­ma u ok­vi­ru pro­je­ka­ta u či­jem fi­nan­ci­ra­nju su­dje­lu­je IID. Iz do­sa­daš­nje prak­se (IID pos­to­ji još od 1959. i naj­sta­ri­ja je re­gi­onal­na ra­zvoj­na banka) go­diš­nje se u raz­li­či­te pro­jek­te ulo­ži oko 11 mi­li­jar­di do­la­ra, a sek­tor­ski naj­vi­še u in­fras­truk­tur­ne pro­jek­te, fi­nan­cij­ska tr­ži­šta, ener­ge­ti­ku i vod­no gos­po­dar­stvo. U pos­tup­ci­ma na­ba­ve za tvrt­ke iz čla­ni­ca­do­no­ra po­put Hr­vat­ske pos­lov­ne mo­guć­nos­ti se otva­ra­ju po­naj­vi­še za tvrt­ke ve­za­ne za in­fras­truk­tu­ru, kon­zul­tan­te i ban­ke iz svih ze­ma­lja čla­ni­ca.

Uz Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja, za­du­že­no za ko­mu­ni­ka­ci­ju s IID i IIC, važ­nu ulo­gu do­bi­va Hr­vat­ska gos­po­dar­ska ko­mo­ra, ko­ja će uz HBOR o ovim mo­guć­nos­ti­ma uka­zi­va­ti gos­po­dar­stve­ni­ci­ma. U HGK ka­žu da su već pri­je ne­ko­li­ko go­di­na or­ga­ni­zi­ra­li edu­ka­ci­ju za tvrt­ke či­ji je glav­ni cilj bio upra­vo bo­lje upoz­na­va­nje ovog ka­na­la za do­la­zak na ne­tra­di­ci­onal­na tr­ži­šta La­tin­ske Ame­ri­ke, a na­kon po­t­vr­đi­va­nja ugo­vo­ra sli­je­di još ak­tiv­ni­je pri­pre­ma­nje po­du­zet­ni­ka za ko­ri­šte­nje ovih mo­guć­nos­ti. Iz do­sa­daš­njih ak­tiv­nos­ti i pro­je­ka­ta na edu­ka­ci­ji čla­ni­ca u pri­bli­ža­va­nju ovim tr­ži­šti­ma, te pro­je­ka­ta na ko­je je naj­vi­še kon­cen­tri­ran IID, u HGK­u pro­cje­nju­ju da se, sek­tor­ski gle­da­no, naj­vi­še mo­guć­nos­ti otva­ra za tvrt­ke iz elek­trič­ne in­dus­tri­je i iz sek­to­ra ener­ge­ti­ke, te IT­a, tran­s­por­ta i lo­gis­ti­ke i za pri­je­nos zna­nja. ❖

PODUZETNICI MO­GU SUDJELOVATI NA NA­TJE­ČA­JI­MA ZA PRO­JEK­TE KO­JE FINANCIRA RA­ZVOJ­NA BANKA IID, NA ŠTO ĆE IH UPUĆIVATI I HGK

Naj­vi­še mo­guć­nos­ti za IT, ener­ge­ti­ku, tran­s­port...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.