Ame­ri­ci za­pri­je­tio pr­vi pad za­pos­le­nos­ti u 99 mje­se­ci

Posljedice blo­ka­de Dr­žav­ni služ­be­ni­ci ko­ji ne ra­de ula­ze u sta­tis­ti­ku ne­za­pos­le­nih

Poslovni Dnevnik - - Prva Stranica - ✑ TO­MIS­LAV PILI to­mis­[email protected]­lov­ni.hr

Posljedice blo­ka­de Dr­žav­ni služ­be­ni­ci ko­ji ne ra­de ula­ze u sta­tis­ti­ku ne­za­pos­le­nih

Eko­no­mis­ti pre­dvi­đa­ju da bi sta­tis­ti­ka za si­je­čanj mo­gla po­ka­za­ti rast bro­ja ne­za­pos­le­nih i do po­la mi­li­ju­na lju­di

Trend pa­da ne­za­pos­le­nos­ti ko­ji u SAD-u ne­pre­kid­no tra­je već de­ve­tu go­di­nu mo­gao bi bi­ti za­us­tav­ljen ovo­ga mje­se­ca zbog dje­lo­mič­ne blo­ka­de ra­da dr­žav­nih ins­ti­tu­ci­ja. Ka­ko pi­še Re­uters, ta­moš­nji eko­no­mis­ti upo­zo­ra­va­ju ako se blo­ka­da ne raz­ri­je­ši do ovo­ga pet­ka, broj ne­za­pos­le­nih mo­gao bi sko­či­ti i do po­la mi­li­ju­na lju­di, a sto­pa ne­za­pos­le­nos­ti po­rast će iz­nad če­ti­ri pos­to.

Vje­ro­jat­no sma­nje­nje

Zbog su­ko­ba pred­sjed­ni­ka Do­nal­da Trumpa s Kon­gre­som od ko­jeg zah­ti­je­va go­to­vo šest mi­li­jar­di do­la­ra za iz­grad­nju zi­da na gra­ni­ci s Mek­si­kom, pri­bliž­no 800.000 dr­žav­nih služ­be­ni­ka ni­je proš­lo­ga pet­ka pri­mi­lo pla­ću. Na­ime, od 22. pro­sin­ca

380.000 služ­be­ni­ka je na ne­pla­će­nom do­pus­tu, dok os­ta­li ra­de, ali bez pla­će.

Is­pla­te pri­ma­nja tra­ju od

6. do 19. si­ječ­nja, pa ako do tog da­tu­ma ne pri­me pla­ću, služ­be­ni­ci na ne­pla­će­nom do­pus­tu ući će u u mje­seč­nu

U BAN­CI JP MORGAN PRO­CJE­NJU­JU DA BLO­KA­DA DR­ŽAV­NIH INS­TI­TU­CI­JA SVA­KOG TJED­NA OTKIDA IZ­ME­ĐU 0,1 I 0,2 POS­TO OD KVARTALNOG EKONOMSKOG RAS­TA

sta­tis­ti­ku mi­nis­tar­stva ra­da kao ne­za­pos­le­ni. “Ako vla­di­ne ins­ti­tu­ci­je os­ta­nu blo­ki­ra­ne pos­li­je 19. si­ječ­nja, imat ćemo vr­lo vje­ro­jat­no ve­lik pad bro­ja rad­nih mjes­ta, za ne­kih 500.000 do 600.000”, ocje­nju­je Oma­ir Sha­rif, sta­ri­ji eko­nom­ski ana­li­ti­čar u nju­jor­škoj po­druž­ni­ci fran­cu­ske ban­ke So­ciété Généra­le. Ti­me bi za­vr­šio trend ras­ta za­pos­le­nos­ti ko­ji u Ame­ri­ci tra­je ne­pre­kid­nih 99 mje­se­ci, od­nos­no od ruj­na 2010. go­di­ne.

Sha­rif do­da­je ka­ko ana­li­za bro­ja no­vo­otvo­re­nih rad­nih mjes­ta u pri­vat­nom sek­to­ru mo­že ubla­ži­ti ovu dis­tor­zi­ju, ali će ipak ukup­ni po­da­tak stvo­ri­ti odre­đe­nu ne­si­gur­nost. “Ti rad­ni­ci su­dje­lu­ju s 0,2 pos­to u ukup­nom bro­ju za­pos­le­nih, pa po­ve­ća­nje ne­za­pos­le­nos­ti po­ve­za­no s blo­ka­dom mo­že do­ves­ti do po­ve­ća­nja sto­pe ne­za­pos­le­nos­ti u si­ječ­nju za 0,2 pos­to”, ka­že Da­ni­el Sil­ver, eko­no­mist u ban­ci JP Morgan.

Traj­ni­ji efekt

Pod­sje­ti­mo, ame­rič­ka je eko­no­mi­ja u pro­sin­cu otvo­ri­la

312.000 no­vih rad­nih mjes­ta, naj­vi­še u 10 mje­se­ci, a sto­pa ne­za­pos­le­nos­ti iz­no­si 3,9 pos­to. Iako bi efek­ti sa­da već re­kord­no du­ge blo­ka­de ko­ja je ju­čer uš­la u 23. dan na ne­za­pos­le­nost tre­ba­li ima­ti pri­vre­me­ni ka­ra­ker, ne­ga­tiv­ni efekt na gos­po­dar­stvo ne­što je traj­ni­ji.

U JP Mor­ga­nu pro­cje­nju­ju da blo­ka­da sva­ko­ga tjed­na otkida iz­me­đu 0,1 i 0,2 pos­to od kvartalnog ras­ta BDP­a. Pre­ma po­da­ci­ma agen­ci­ja za ne­kret­ni­ne, ti za­pos­le­ni­ci ima­ju oko

438 mi­li­ju­na do­la­ra mje­seč­nih obve­za za naj­am­ni­ne ili ot­pla­tu hi­po­te­ka. ❖

RE­UTERS

Dio dr­žav­nih ins­ti­tu­ci­ja ne ra­di već re­kord­nih 23 da­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.