PLO­VI­LA U PET SMO GO­DI­NA OS­TA­LI BEZ 180 RIBARSKIH BRODOVA

Plo­vi­la Hr­vat­ska je na pe­tom mjes­tu u Uni­ji

Poslovni Dnevnik - - Aktualno - MI­ROS­LAV KUSKUNOVIĆ/AGROBIZ ✑

U Hr­vat­skoj je sma­njen i ka­pa­ci­tet za dr­ža­nje ri­be sa 47.931 bru­to tona iz 2016. na 45.601 go­di­nu kas­ni­je

Ri­bar­ska flo­ta Eu­rop­ske uni­je pos­ta­je sve učin­ko­vi­ti­ja. Iako je broj ribarskih brodova i ka­pa­ci­te­ta za dr­ža­nje ri­be (to­na­ža) te sna­ge mo­to­ra za ru­ko­va­nje ri­bo­lov­nom opre­mom u raz­dob­lju od

2013. do 2017. go­di­ne pao za pet pos­to, doš­lo je do snaž­nog opo­rav­ka ulo­va (+10%) u is­tom raz­dob­lju.

U 2017. go­di­ni ri­bar­ska flo­ta EU bro­ja­la je 82.737 plo­vi­la, s ukup­nim ka­pa­ci­te­tom od 1,6 mi­li­ju­na bru­to tona i ukup­nom sna­gom mo­to­ra od

6,2 mi­li­ju­na ki­lo­va­ta. Naj­no­vi­ji po­da­ci Eu­ros­ta­ta po­ka­zu­ju da je Hr­vat­ska na pe­tom mjes­tu po bro­ju ri­bar­ski plo­vi­la, no u raz­dob­lju od pet go­di­na, on je sma­njen sa

7739 u 2013., na 7559 u proš­loj go­di­ni.

Is­to­dob­no, ka­pa­ci­tet za dr­ža­nje ri­be sma­nje­nje je sa

47.931 bru­to tona iz 2016. na

45.601 bru­to tona u proš­loj go­di­ni. Hr­vat­ska bi­lje­ži i pad ulo­va, pa je pre­ma po­da­ci­ma Dr­žav­nog za­vo­da za sta­tis­ti­ku u 2017. go­di­ni os­tva­ri­la ulov od

83.318 tona, što je za 1700 tona ma­nje ne­go go­di­nu ra­ni­je, dak­le u 2016. ka­da je uku­pan ulov bio 85.028 tona.

Po­da­ci Eu­ros­ta­ta po­ka­zu­ju da je pro­sječ­na ve­li­či­na ri­bar­skog bro­da u EU u 2017. go­di­ni iz­no­si­la 19 bru­to tona, a pro­sječ­na sna­ga mo­to­ra bi­la je 75 ki­lo­va­ta.

Ukup­ni ulov EU-a u 2017. go­di­ni iz­no­sio je 5,3 mi­li­ju­na tona ži­ve ma­se, što od­go­va­ra raz­mjer­no oš­trom ras­tu (rast od 6 pos­to) na ra­zi­ni ulo­va u

2016. i dalj­njem ras­tu od re­la­tiv­no ni­skog u 2012., ka­da je ulov bio 4,4 mi­li­ju­na tona.

Zem­lje čla­ni­ce EU s naj­ve­ćom ri­bar­skom flo­tom u

2017. go­di­ni, po ka­pa­ci­te­tu, bi­le su Špa­njol­ska (21% ukup­ne bru­to to­na­že EU), a sli­je­de je Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja (12%), Fran­cu­ska (11%) i Ita­li­ja (10%). , Te če­ti­ri zem­lje za­jed­no či­ni­le su vi­še od po­lo­vi­ce (54%) ukup­nog ri­bo­lov­nog ka­pa­ci­te­ta EU-a. ❖

iz­no­sio je 2017. go­di­ne ukup­ni ulov ri­be u Uni­ji

DOK SE NA RA­ZI­NI EU ULOV OPO­RAV­LJA I OD 2013. DO 2017. RASTAO JE 10 POS­TO, HR­VAT­SKA JE U MINUSU PA JE PREKLANJSKI PAD U ODNOSU NA GO­DI­NU PRI­JE BIO 1700 TONA

HRVOJE JELAVIĆ/PIXSELL

Hr­vat­ska je u 2017. go­di­ni ima­la 7559 ribarskih plo­vi­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.