A1 TUŽBOM AZTN-U ODGODIO KUP­NJU EVOTV-A

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

Po­sao u ko­jem Hr­vat­ski te­le­kom od Hr­vat­ske po­šte že­li pre­uze­ti EvoTV, je­di­nu us­lu­gu di­gi­tal­ne te­le­vi­zi­je pre­ko TV oda­ši­lja­ča na hr­vat­skom tr­ži­štu i je­di­ne či­ji je do­seg do 94 pos­to ku­ćans­ta­va, upra­vo se za­kom­pli­ci­rao. HT je za taj po­sao tre­bao odo­bre­nje re­gu­la­to­ra te­le­ko­mu­ni­ka­cij­skog tr­ži­šta Ha­ko­ma. Oče­ki­va­lo se da će Ha­kom tu od­lu­ku do­ni­je­to do 31. pro­sin­ca i da će HT na­kon to­ga obja­vi­ti da ima 71.195 ko­ris­ni­ka te­le­vi­zij­skih us­lu­ga vi­še, tj. ko­li­ko ih tre­nu­tač­no ima EvoTV. Umjes­to to­ga Ha­kom je upra­vo obja­vio da je na po­s­ljed­njoj sjed­ni­ci svog Vi­je­ća do­nio pri­vre­me­no rje­še­nje o tom slu­ča­ju, i to uz na­pu­tak da ga za­sad ne mo­že obja­vi­ti. Nes­luž­be­no doz­na­je­mo da je HT-ov glav­ni kon­ku­rent, ope­ra­ter A1 Hr­vat­ska (biv­ši Vip­net) pod­nio pri­ja­vu Agen­ci­ji za za­šti­ti tr­žiš­nog na­tje­ca­nja te da do od­lu­ke te agen­ci­je ni Ha­kom ne­će do­ni­je­ti svo­ju od­lu­ku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.