S pr­vom us­lu­gom ci­lja­ju na tr­ži­šte od 500.000 ma­lih ula­ga­ča

Kon­ku­ren­ci­ja Lon­do­nu Pro­gram se do­sad pro­vo­dio na LSE, ali će ov­dje bi­ti na­do­gra­đen

Poslovni Dnevnik - - Ak­tu­al­no -

Re­na­ta Br­kić, vi­so­ka po­vje­re­ni­ca WBAF­a za Hr­vat­sku ka­že da će pr­va us­lu­ga ko­ju će po­nu­di­ti u dvor­cu Bra­čak bi­ti Me­đu­na­rod­ni pro­gram obu­ke za inves­ti­to­re Qu­ali­fi­ed Bu­si­ness An­gels Cer­ti­fi­ca­te (QBAC) pod na­zi­vom QBAC Bo­ot­camp Cro­atia.

“QBAC pro­gram je WBAF do­sad pro­vo­dio na Lon­don­skoj bur­zi, a u su­rad­nji s ure­dom za Hr­vat­sku na­do­gra­di­li smo ga s po­nu­dom elit­nog tu­riz­ma te će­mo ga kao QBAC Bo­ot­camp Cro­atia po­nu­di­ti glo­bal­nom tr­ži­štu”, ka­že Br­kić. Na­vo­di da za tu us­lu­gu pos­to­ji tr­ži­šte od 500.000 pos­lov­nih an­đe­la. “Pr­va gru­pa kre­će u svib­nju”, is­ti­če Br­kić. Želj­ko Ko­lar, žu­pan Kra­pin­sko­za­gor­ske žu­pa­ni­je te ini­ci­ja­tor otva­ra­nja WBAF­ ovog ure­da u Hr­vat­skoj, a ko­ji je pos­tao i pred­sjed­nik uprav­nog od­bo­ra WBAF za Hr­vat­sku, ka­že da je ovaj pro­jekt po­t­vr­da da je žu­pa­ni­ja pre­poz­na­ta kao ins­ti­tu­ci­ja ko­ja je otvo­re­na, kon­ku­rent­na i part­ner pos­lov­nog sek­to­ra.

“U pr­vih go­di­nu da­na že­li­mo stvo­ri­ti po­du­zet­nič­ku mre­žu pos­lov­nih an­đe­la ne sa­mo iz Hr­vat­ske, već i ze­ma­lja EU, edu­ci­ra­ti inves­ti­to­re suk­lad­no kva­li­fi­ci­ra­nim ula­gač­kim te­ča­je­vi­ma ko­je će­mo pri­pre­mi­ti i iden­ti­fi­ci­ra­ti kva­li­tet­ne pos­lov­ne pri­li­ke u ko­je se mo­že ula­ga­ti na ovom po­dru­čju”, ka­že Ko­lar. Do­da­je da im je već 2020. cilj da oku­pe ba­rem 20 ula­ga­ča te po­ka­žu pr­ve pri­mje­re do­bre prak­se po­ve­zi­va­nja po­du­zet­ni­ka po­čet­ni­ka i inves­ti­to­ra te or­ga­ni­zi­ra­ju ba­rem je­dan kon­gres uz po­dr­šku WBAF­a. Po­jaš­nja­va da je žu­pa­ni­ja no­si­telj li­cen­ce WBAF­a, a da će ope­ra­tiv­no ure­dom za Hr­vat­sku uprav­lja­ti Po­du­zet­nič­ki cen­tar Kra­pin­sko­za­gor­ske žu­pa­ni­je. Uz žu­pa­na Ko­la­ra u uprav­nom ure­du WBAF­ovog ure­da su još glav­ni di­rek­tor HUP­a Da­vor Ma­je­tić, po­moć­nik rav­na­te­lja HZ­MO­a Dra­žen Mr­šić, pred­sjed­nik upra­ve Han­fe Pe­tar­Pi­er­re Ma­tek, kao i Re­na­ta Br­kić. Ona na­vo­di da WBAF ti­je­kom ove go­di­ne pla­ni­ra otvo­ri­ti niz ure­da po svi­je­tu. Pr­vi je otvo­ren la­ni u Tan­za­ni­ji. Ovaj u Hr­vat­skoj dru­gi je. Sli­je­de na Taj­va­nu, u Pa­kis­ta­nu, Sa­udij­skoj Ara­bi­ji, Ma­ke­do­ni­ji i Bra­zi­lu.

“WBAF otva­ra­njem ovog ure­da pru­ža Hr­vat­skoj pri­li­ku za umre­ža­va­nje u inves­ti­cij­skom svi­je­tu. Ure­du u Hr­vat­skoj bit će po­vje­re­na ko­or­di­na­cij­ska za čla­ni­ce EU od ko­jih vi­so­ke pred­stav­ni­ke u WBAF­u ima­ju Aus­tri­ja, Bu­gar­ska, Če­ška Re­pu­bli­ka, Hr­vat­ska, Dan­ska, Es­to­ni­ja, Fran­cu­ska, Nje­mač­ka, Grč­ka, Por­tu­gal, Ru­munj­ska, Špa­njol­ska i Švi­car­ska”, ka­že Br­kić.

Ka­ko doz­na­je­mo, WBAF i žu­pa­ni­ja oče­ku­ju da se pro­jekt fi­nan­ci­ra na tr­ži­štu, kroz us­lu­ge obra­zo­va­nja i elit­nog tu­riz­ma. No, us­to, na­vod­no, otvo­re­ne su mu mo­guć­nos­ti pov­la­če­nja sred­sta­va iz EU fon­do­va, iz pro­gra­ma Ob­zor te iz EU omot­ni­ce za ra­zvoj ma­log i sred­njeg po­du­zet­niš­tva (CO­SME). ❖

PR­VO ĆE­MO, OD SVIB­NJA, U BRAČ­KU NU­DI­TI US­LU­GU ME­ĐU­NA­ROD­NOG PRO­GRA­MA OBU­KE ZA INVES­TI­TO­RE

Re­na­ta Br­kić po­vje­re­ni­ca za RH

BOR­NA FI­LIĆ/ PIXSELL

Baybars Al­tun­tas je us­pješ­ni tur­ski inves­ti­tor, pred­sjed­nikWBAF-a i pot­pred­sjed­nik Eu­rop­skemre­že pos­lov­nih an­đe­la (EBAN)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.