Mi­odrag Kos­tić otvo­rio još je­dan ho­tel na Ko­pa­oni­ku

Zim­ski tu­ri­zam Gor­ski Ho­tel & Spa ima 97 luk­suz­nih so­ba i 21 apart­man

Poslovni Dnevnik - - Regija -

Kom­pa­ni­ja MK Re­sort ko­ja pos­lu­je u sas­ta­vu MK Gro­upa Mi­dra­ga Kos­ti­ća pri­op­ći­la je kra­jem proš­log tjed­na da je otvo­ri­la još je­dan ho­tel na Ko­pa­oni­ku.

Gor­ski Ho­tel & Spa smje­šten je u bli­zi­ni ski­ja­ške sta­ze Ma­lo je­ze­ro. Ho­tel s če­ti­ri zvjez­di­ce pros­ti­re se na de­vet ra­zi­na, ima 97 luk­suz­nih so­cen­tar. ba i 21 apart­man, na­vo­di se u pri­op­će­nju. U sklo­pu ho­te­la Gor­ski Ho­tel & Spa dje­lu­je ek­s­klu­zi­van “a la car­te” res­to­ran i res­to­ran za ski­ja­še, a tu su i spa cen­tar, za­tvo­re­ni ba­zen s po­gle­dom na ski­ja­šku sta­zu, sa­une, tur­sko ku­pa­ti­lo, ru­ska ba­nja, le­de­na fon­ta­na, sla­na so­ba, kao i ve­li­ki iz­bor spa tret­ma­na i mo­de­ran fit­ness U kom­plek­su pos­to­ji i kon­gres­ni cen­tar s 470 mjes­ta i mul­ti­funk­ci­onal­nom dvo­ra­nom od 470 če­tvor­nih me­ta­ra.

“Gor­ski Ho­tel & Spa je pr­vi ho­tel u ko­jem je kom­pa­ni­ja MK Re­sort omo­gu­ći­la full ser­vi­ce me­nadž­ment, a cilj kom­pa­ni­je je da u slje­de­ćem raz­dob­lju ima vi­še tak­vih obje­ka­ta na ek­s­klu­ziv­nim lo­ka­ci­ja­ma ko­je će ta­ko­đer in­te­gri­ra­ti u svoj me­na­dže­ment sustav”, re­kao je Ni­ko­la Avram, vo­di­telj ho­tel­skog biz­ni­sa MK Gro­upa.

Kos­tić na Ko­pa­oni­ku već ima Ho­tel Grand i apart­man­ski kom­pleks Ko­na­ci ­ Sun­ča­ni vr­ho­vi. Us­to, ima i kom­pa­ni­ju MK La­ke Re­sort, na Fru­škoj Go­ri, okre­nu­tu sport­skom i ri­bo­lov­nom tu­riz­mu.

Kos­ti­ćev MK Gro­up na Ko­pa­ni­ku već ima ho­te­le

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.