Vol­k­swa­gen na ko­rak do svjet­ske kru­ne

Nje­mač­ki pro­izvo­đač la­ni pro­dao ukup­no 10,83 mi­li­ju­na auto­mo­bi­la

Poslovni Dnevnik - - Svijet -

Vol­k­swa­gen gru­pa u pe­tak je iz­vi­jes­ti­la ka­ko je u proš­loj go­di­ni pro­da­la re­kord­nih 10,83 mi­li­ju­na osob­nih auto­mo­bi­la, 0,9 pos­to vi­še ne­go go­di­nu da­na pri­je, či­me je pos­ta­la glav­ni su­par­nik Re­na­ult­Ni­ssan­Mit­su­bi­shi­ju u utr­ci za naj­ve­ćeg pro­izvo­đa­ča auto­mo­bi­la na svi­je­tu. Kon­ku­ren­ti Toyo­ta i Re­na­ult­Ni­ssan­Mit­su­bi­shi još ni­su obja­vi­li po­dat­ke u 2018., no fran­cu­sko-ja­pan­ski sa­vez pro­dao je u 2017. go­di­ni 10,6 mi­li­ju­na auto­mo­bi­la, a u pr­voj po­lo­vi­ci proš­le go­di­ne 5,54 mi­li­ju­na.

Vol­k­swa­gen je la­ni is­po­ru­čio 6,24 mi­li­ju­na vo­zi­la ma­tič­nog bren­da, dok su nje­go­vi luk­suz­ni bren­do­vi Au­di i Por­s­c­he iz­vi­jes­ti­li o pro­da­ji 1,8 mi­li­ju­na, od­nos­no 256.000 vo­zi­la. Au­di je ti­me pos­tao tre­ći naj­pro­da­va­ni­ji luk­suz­ni brend, iza BMW­a ko­ji je is­po­ru­čio 2,12 mi­li­ju­na auto­mo­bi­la, 1,8 pos­to vi­še ne­go u 2017., te vo­de­ćeg Mer­ce­des­Ben­za ko­ji je pro­dao 2,31 mi­li­jun luk­suz­nih vo­zi­la. Ukup­na pro­da­ja BMW gru­pe po­ras­la je la­ni u svi­je­tu za 1,1 pos­to, na ukup­no 2,5 mi­li­ju­na vo­zi­la, a u pri­op­će­nju je kom­pa­ni­ja is­tak­nu­la ka­ko ove go­di­ne oče­ku­je la­ga­ni po­rast pro­da­je. Proš­log mje­se­ca Toyo­ta je, pak, obja­vi­la pro­cje­nu o ukup­noj pro­da­ji od 10,55 mi­li­ju­na auto­mo­bi­la u proš­loj go­di­ni, no još uvi­jek ni­je služ­be­no po­t­vr­di­la te broj­ke.

RE­UTERS

Vol­k­swa­gen opet u utr­ci za naj­ve­ćeg pro­izvo­đa­ča

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.