I ČETVRTI TJE­DAN

Poslovni Dnevnik - - Burze & Financije -

Na svjet­skim va­lut­nim tr­ži­šti­ma vri­jed­nost do­la­ra pre­ma ko­ša­ri­ci va­lu­ta pa­la je i proš­lo­ga tjed­na, če­t­vr­to­ga za­re­dom, jer su ula­ga­či sve uvje­re­ni­ji da ame­rič­ka sre­diš­nja banka ne­će ta­ko sko­ro po­ve­ća­ti ključ­ne ka­mat­ne sto­pe, ako će uop­će. Do­la­rov in­deks, ko­ji po­ka­zu­je vri­jed­nost ame­rič­ke u odnosu na os­ta­lih šest naj­važ­ni­jih svjet­skih va­lu­ta, oslabio je proš­lo­ga tjed­na 0,6 pos­to, na 95,66 bo­do­va. Ame­rič­ka je va­lu­ta os­la­bi­la u odnosu na europ­sku, pa je ci­je­na eura po­ras­la 0,6 pos­to, na 1,1465 do­la­ra. Do­lar se na­šao pod pri­ti­skom na­kon što je u sri­je­du objav­ljen za­pis­nik sa sjed­ni­ce Fe­da u pro­sin­cu, na ko­joj su po četvrti put u proš­loj go­di­ni po­ve­ća­ne ka­mat­ne sto­pe. Za­pis­nik je po­ka­zao da je niz duž­nos­ni­ka ame­rič­ke sre­diš­nje ban­ke po­ru­čio da ubu­du­će tre­ba bi­ti strp­ljiv po pi­ta­nju po­di­za­nja ka­ma­ta.

TEČAJ DO­LA­RA OSLABIO

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.