Sve vi­še po­nu­đa­ča za bur­zu u Os­lu

Po­jav­lju­ju se kon­ku­ren­ti Eu­ro­nexto­voj po­nu­di od 625 mi­li­ju­na eura

Poslovni Dnevnik - - Burze & Financije -

Europ­ski bur­zov­ni ope­ra­ter Eu­ro­next ne­će ta­ko ola­ko pre­uze­ti bur­zu u Os­lu ka­ko je do sa­da mis­lio. Ka­ko na­vo­di Re­uters, uprav­ni od­bor hol­din­ga Os­lo Bors VPS obja­vio je ka­ko je pri­mio pi­sma u ko­ji­ma se niz po­nu­đa­ča za­ni­ma za kup­nju nor­ve­škog tr­ži­šta ka­pi­ta­la. S ne­ki­ma od njih odr­ža­ni su i sas­tan­ci, do­da­li su iz Os­lo Bors VPS­a. Pod­sje­ti­mo, Eu­ro­next ko­ji uprav­lja s bur­za­ma u Am­s­tar­da­mu, Bruxel­le­su, Li­sa­bo­nu i Pa­ri­zu po­nu­dio je 625 mi­li­ju­na eura za bur­zu u Os­lu i u pro­sin­cu osi­gu­rao po­dr­šku ve­ći­ne di­oni­ča­ra. Os­lo Bors VPS po­ru­čio im je ne­ka pri­če­ka­ju nji­ho­vo miš­lje­nje o po­nu­di Eu­ro­nexta pri­je od­lu­ke što će uči­ni­ti sa svo­jim di­oni­ca­ma. Pre­po­ru­ka hol­din­ga oče­ku­je se naj­kas­ni­je do kra­ja ve­lja­če, na­vo­di se u pri­op­će­nju.

RE­UTERS

Eu­ro­next je u pro­sin­cu osi­gu­rao po­dr­šku ve­ći­ne di­oni­ča­ra nor­ve­škog tr­ži­šta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.