Ulja­nik na­pus­tio član NO-a Sve­ća­rov­ski, od­la­zi u Da­men

Ne mo­gu če­ka­ti Ne pres­ta­je od­la­zak is­kus­nih maj­sto­ra iz pul­skog bro­do­gra­di­li­šta

Poslovni Dnevnik - - Prva Stranica - ✑ MARIJA BRNIĆ marija.br­[email protected]­lov­ni.hr

On os­ta­je na po­zi­ci­ji u NO-i pa će ovo ti­je­lo nas­ta­vi­ti ne­sme­ta­no dje­lo­va­ti, a ko­mu­ni­ci­rat će vi­deo-lin­kom s os­ta­lim čla­no­vi­ma

Upri­je­lom­nim da­ni­ma za bu­duć­nost Ulja­ni­ka tu je pul­sku bro­do­gra­đev­nu gru­pa­ci­ju na­pus­tio član Nad­zor­nog od­bo­ra Ran­ko Sve­ća­rov­ski. Eg­zis­ten­ci­jal­ni raz­lo­zi pre­vag­nu­li su da na­kon gotovo 29 go­di­na ra­da u Ulja­ni­ku ovaj bro­do­cje­var s po­zi­ci­je pos­lo­vo­đe bro­do­cje­va­ra u stro­jar­ni­ci da ot­kaz i od­la­zi na rad u ni­zo­zem­sko bro­do­gra­di­li­šte Da­men. Sve­ća­rov­ski je je­dan od tri čla­na Ulja­ni­ko­va NO­a, u ko­ji je za­jed­no sa Sa­mi­rom Ha­dži­ćem ime­no­van u stu­de­nom proš­le go­di­ne po pre­po­ru­ci sin­di­ka­ta i Sto­že­ra za obra­nu Ulja­ni­ka, a tre­ći član Ne­nad Ka­pu­ra­lin pret­hod­no je do­vo­ljan broj gla­so­va do­bio na skup­šti­ni di­oni­ča­ra.

'Ima­mo ra­zu­mi­je­va­nja'

Nje­gov od­la­zak iz Ulja­ni­ka, is­ti­če pred­sjed­nik NO­a Sa­mir Ha­džić, ne­će po­re­me­ti­ti funk­ci­oni­ra­nje Nad­zor­nog od­bo­ra.

“Sve­ća­rov­ski os­ta­je na po­zi­ci­ji čla­na NO­a i prem­da će ra­di­ti iz­van Ulja­ni­ka, no to ne­će utje­ca­ti na ak­tiv­nos­ti NO­a. Sva do­ku­men­ta­ci­ja bit će mu na ras­po­la­ga­nju, ko­mu­ni­ci­rat će­mo on­li­ne, a na sjed­ni­ca­ma će su­dje­lo­va­ti vi­de­olin­kom i to ne­će bi­ti pr­vi put, jer i do sa­da su se na sjed­ni­ce NO­a uklju­či­va­li po­je­di­ni čla­no­vi vi­deo­ve- zom ka­da su bi­li od­sut­ni, po­jaš­nja­va Ha­džić. Iako se od­la­zak do­ga­đa u naj­o­sjet­lji­vi­jem tre­nut­ku i ni­je ohra­bru­ju­ća po­ru­ka kao pred­stav­ni­ka rad­ni­ka u NO­u svi­ma ko­ji os­ta­ju, Ha­džić ka­že kako se za nje­go­vu od­lu­ku ima ra­zu­mi­je­va­nja. A za­dr­ža­va­njem u člans­tvu NO će nas­ta­vi­ti dje­lo­va­ti unu­tar pos­to­je­ćih za­kon­skih i kom­pa­nij­skih pro­pi­sa ko­ji odre­đu­ju naj­ma­nje tro­čla­ni NO i ne­će pred­stav­lja­ti do­da­tan pro­blem u na­red­nim da­ni­ma u ko­ji­ma će, uz upra­vu Ulja­ni­ka, NO ima­ti glav­nu ri­ječ kod ocje­nji­va­nja oče­ki­va­nih po­nu­da i oda­bi­ra stra­te­škog part­ne­ra za res­truk­tu­ri­ra­nje gru­pe.

Snimanje do pet­ka

Trenutačno, pre­ma službenim izvorima iz Ulja­ni­ka, u data roomu du­bin­sko snimanje obav­lja­ju timovi četiriju investitora. Uz Fin­can­ti­eri i Bro­dos­plit, te aus­tral­sku gru­pu Sce­nic, ju­čer su uš­li i pred­stav­ni­ci ukra­jin­skog Smart Hol­din­ga, a naj­a­vi­li su se i pred­stav­ni­ci jed­nog ma­njeg nje­mač­kog bro­do­gra­di­li­šta.

So­ba je za­in­te­re­si­ra­nim ula­ga­či­ma otvo­re­na do kra­ja tjed­na i zbog fi­nan­cij­ske si­tu­aci­je u Ulja­ni­ku či­ni se ma­lo iz­gled­nim da bi se rok za obav­lja­nje sni­ma­nja pro­du­ljio, iako je pos­tav­lje­ni rok do­is­ta pre­kra­tak.

Zbog to­ga su, ka­žu u Ulja­ni­ku, za pre­gle­da­va­nje po­da­ta­ka os­ta­je i sa­ti­ma du­že ne­go je pre­dvi­đe­no tra­ja­nje ti­je­kom da­na, sve kako bi po­ja­ča­li in­ten­zi­tet i pru­ži­li tra­že­ne in­for­ma­ci­je inves­ti­to­ri­ma. ❖

PRE­MA SLUŽBENIM IZVORIMA, U ULJANIKOVOM DATA ROOMU TRENUTAČNO TIMOVI ČETIRIJU INVESTITORA, A RA­DI SE PREKOVREMENO, A ROK ZA SNIMANJE SE NE PRODULJUJE

GORAN STANZL/PIXSELL

Pred­sjed­nik NO-a Ulja­ni­ka Sa­mir Ha­džić (zad­nji des­no)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.