Osi­jek opet priv­la­či važ­ne car­go le­to­ve

Uz­let aero­dro­ma Po­vi­jes­ni re­zul­ta­ti na­ših zrač­nih lu­ka 2018.

Poslovni Dnevnik - - Prva Stranica - SERGEJ NOVOSEL VUČKOVIĆ ✑sergej.no❖osel.❖uc­ko❖[email protected]­lo❖ni.hr

Uz­let aero­dro­ma Po­vi­jes­ni re­zul­ta­ti na­ših zrač­nih lu­ka 2018.

Sla­von­ska zrač­na lu­ka la­ni je za­pe­la za oko Ki­ne­zi­ma, ko­ji bi ula­ga­li, a po­nu­đe­na im je i mo­guć­nost uzi­ma­nja lu­ke u kon­ce­si­ju na 25 go­di­na

Hr­vat­ski aero­dro­mi ima­li su vr­lo pro­met­nu, ne­ki, što­vi­še, i po­vi­jes­no do­bru 2018., u pri­log če­ga go­vo­re i eg­zak­t­ni re­zul­ta­ti. Pri­mje­ri­ce, za­gre­bač­ki ‘Fra­njo Tuđ­man’ pr­vi je put u jed­noj go­di­ni os­tva­rio vi­še od tri mi­li­ju­na put­ni­ka, što je čak vi­še od tre­ći­ne ukup­nog bro­ja put­ni­ka ko­ji su proš­li do­ma­ćim aero­dro­mi­ma. Njih je, pak, pre­ma Dr­žav­nom za­vo­du za sta­tis­ti­ku, u pr­vih 11 mje­se­ci 2018. bilo 10,2 mi­li­ju­na, pr­vi put je pro­bi­je­na ta dvoz­na­men­kas­ta ci­fra. To je uz­let od 10,3% u od­no­su na prek­lanj­skih 11 mje­se­ci.

Po­re­dak na vr­hu

Po­re­dak na vr­hu naj­frek­vent­ni­jih os­tao je is­ti ­ na­kon za­gre­bač­kog sli­je­di split­ski pa du­bro­vač­ki aero­drom, ko­ji su sva­ki svo­je re­kor­de obo­ri­li ra­ni­je. Gle­da li se sa­mo mje­sec stu­de­ni, Zrač­na lu­ka Fra­njo Tuđ­man je ima­la 4,4% vi­še pro­me­ta ne­go stu­de­nog 2017., split­ska 41,8% vi­še, a du­bro­vač­ka ipak 22% ma­nje. Naj­ve­ći skok u tom mje­se­cu, ko­ji je pr­vi na­kon glav­ne “ljet­ne”, se­zo­ne le­te­nja, do­ži­vje­la je zrač­na lu­ka Ri­je­ka na Kr­ku, sa čak 88,3% vi­še put­ni­ka, no njih je u ap­so­lut­nim iz­no­si­ma bilo je­dva oko 2000. S dru­ge je stra­ne naj­vi­še u stu­de­nom pa­la zrač­na lu­ka u Za­dru, ima mi­nus od

58,2%, ukup­no 1800 put­ni­ka. Zrač­na lu­ka Osi­jek, kao je­di­na na kon­ti­nen­tu osim za­gre­bač­ke, može se po­hva­li­ti za­vid­nim ras­tom u ci­je­loj

2018. Kako ka­že di­rek­tor Da­vor For­gić, avi­oni su do ta­mo do­ve­li ili odve­li 67.235 lju­di.

“To je naš ap­so­lut­ni re­kord, još od os­nut­ka zrač­ne lu­ke i po­rast od čak 55%. U pro­tek­loj go­di­ni os­tva­re­no je i 4% vi­še zra­ko­plov­nih ope­ra­ci­ja ne­go 2017. Ova­kav re­zul­tat po­s­lje­di­ca je po­ve­ća­nja pro­me­ta na me­đu­na­rod­nim re­dov­nim put­nič­kim li­ni­ja­ma. Li­ni­ja pre­ma Ba­se­lu je pos­ta­la cje­lo­go­diš­nja s do­dat­nom tre­ćom ro­ta­ci­jom ti­je­kom lje­ta i u vri­je­me Bo­ži­ća i No­ve go­di­ne, a uz li­ni­ju pre­ma Stut­t­gar­tu, Eu­rowin­gs je od 11.7. imao i li­ni­ju pre­ma Köl­nu, dva­put tjed­no. Na do­ma­ćim re­dov­nim li­ni­ja­ma put­ni­ka je bilo 2% ma­nje”, go­vo­ri For­gić i na­po­mi­nje da im je naj­važ­ni­ji za­da­tak bio fi­nan­cij­ski sta­bi­li­zi­ra­ti pos­lo­va­nje, a od 30. trav­nja ob­no­vi­li su i sta­tus re­gu­li­ra­nog car­go agen­ta.

“Sad mo­že­mo obav­lja­ti i pos­lo­ve pri­hva­ta ro­be i po­šte. Tak­vih te­ret­nih le­to­va ima­li smo 11, pre­vo­že­ni su auto­di­je­lo­vi pro­izve­de­ni u Sr­bi­ji, za tvor­ni­ce u Eu­ro­pi”, is­ti­če. Ukup­no je, ina­če, u svim zrač­nim lu­ka­ma u 11 mje­se­ci pre­ve­že­no 11,3 mi­li­ju­na to­na ili 25,5% vi­še te­re­ta ne­go 2017.

Po­ve­ća­nje ka­pa­ci­te­ta

For­gić nas­tav­lja da je Osi­je­ku ove go­di­ne plan put­nič­ki pro­met po­ve­ća­ti za još 10% i da no­vos­ti sli­je­de 2020.

“Tad za­po­či­nje no­vo pe­to­go­diš­nje raz­dob­lje tzv. PSO pro­gra­ma, očekujemo još bo­lju po­ve­za­nost sa svim hr­vat­skim zrač­nim lu­ka­ma uz po­ve­ćan broj ro­ta­ci­ja, kao jas­nu po­ru­ku RH u pro­vo­đe­nju stra­te­škog pro­jek­ta Sla­vo­ni­ja, da ovu re­gi­ju još snaž­ni­je po­ve­že s os­ta­lim re­gi­ja­ma”, na­da se For­gić. Ove go­di­ne će se nas­ta­vi­ti i re­kons­truk­ci­ja put­nič­ke zgra­de, vri­jed­na 20 mil. ku­na. Aero­drom, ko­ji je u 55­pos­tot­nom vlas­niš­tvu dr­ža­ve, ‘za­peo je za oko’ i Ki­ne­zi­ma, pr­vo vlas­ni­ci­ma ma­ri­bor­ske zrač­ne lu­ke, a po­tom i pred­stav­ni­ci­ma tvrt­ke CMEC. “Obje de­le­ga­ci­je is­ka­za­le su in­te­res za ula­ga­nji­ma, ne sa­mo u na­šu zrač­nu lu­ku ko­ja bi im bi­la od­li­čan pre­du­vjet za ula­zak u EU, već i za grad­nju ener­get­skih i pro­izvod­nih ka­pa­ci­te­ta, ces­tov­ne i dru­ge in­fras­truk­tu­re”, opi­sao je For­gić. Je­dan od mo­de­la ko­ji je Ki­ne­zi­ma bio po­nu­đen je i da­va­nje zrač­ne lu­ke u kon­ce­si­ju na 25 go­di­na. No, For­gić, na­kon ini­ci­jal­nih raz­go­vo­ra, ni­je imao po­nu­da na os­no­vu ko­jih bi, po­ru­ču­je, pos­tu­pak da­va­nja u kon­ce­si­ju za­po­čeo. ❖

DUBRAVKA PETRIĆ/PIX

Di­rek­tor osječ­kog aero­dro­ma Da­vor For­gić i osječ­ko-ba­ranj­ski župan Ivan Anu­šić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.