PRIJAVE ZA ‘ODVAŽNU’ DO 10. VELJAČE

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

Zbog, kako ka­žu, ve­li­kog in­te­re­sa za pro­jekt “Odvaž­na” ko­jim nu­de struč­nu i fi­nan­cij­sku po­dr­šku že­na­ma u po­du­zet­niš­tvu, Ikea I Mas­terCard pro­du­ži­li su rok za prijave. One će se ta­ko pri­ma­ti do 10. veljače u 23.59 sa­ti. Pod­sje­ti­mo, ri­ječ je o pro­gra­mu po­du­zet­nič­kih pot­po­ra u ko­jem je po­čet­ni fond vri­je­dan 250.000 ku­na s tim da je u pla­nu fi­nan­cij­ski po­du­pri­je­ti od tri do pet pri­jav­lje­nih ra­zvoj­nih ak­cij­skih pla­no­va. Po­je­di­nač­ni iz­nos pot­po­re po pro­jek­tu pos­tav­ljen je na 75.000 ku­na. Oda­bra­ne po­du­zet­ni­ce do­bit će i men­tor­sku po­dr­šku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.