VELEBNA OPATIJSKA VILA OPERETTA U RUKAMA SLOVENSKE ‘LOŠE’ BAN­KE

U pr­vom kru­gu pre­uze­ta za 18,5 mil. ku­na

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

Kvar­ner­ska vila Operetta, za­šti­će­no kul­tur­no do­bro me­đu Opa­tij­ci­ma poz­na­ti­je kao vila Go­ro­vo, do­bi­la je no­vog vlas­ni­ka. Slo­ven­ska tzv. lo­ša ban­ka, Druž­ba za uprav­lja­nje ter­ja­tev bank (DUTB), po­nu­di­la je na Fi­ni­noj draž­bi za 18,5 mi­li­ju­na ku­na i za­klju­či­la nad­me­ta­nje u pr­vom kru­gu, pi­šu slovenske Fi­nan­ce.

Opatijska vila iz 1897. s

12 sta­no­va ve­li­či­ne od 40 do

210 če­tvor­nih me­ta­ra i 28 pos­lov­nih pros­to­ra već go­di­na­ma sto­ji i pro­pa­da. Na bubnju je kra­jem proš­le go­di­ne ko­nač­no za­vr­ši­la zbog po­te­ško­ća vlas­ni­ka, za­gre­bač­ke tvrt­ke Eu­ro kon­cern s ko­jim se po­ve­zu­je po­du­zet­nik Edin De­li­be­go­vić. Tvrt­ki je 7,5 mi­li­ju­na eura po­su­di­la slo­ven­ska Fak­tor ban­ka, osi­gu­ra­nje je bi­la hi­po­te­ka na vi­lu, no doš­lo je do pro­ble­ma u ot­pla­ti. U te­ško­će je upa­la i s tr­ži­šta nes­ta­la Fak­tor ban­ka či­ja je po­tra- ži­va­nja pre­uzeo DUTB. On je pro­tiv Eu­ro kon­cer­na naj­pri­je po­kre­nuo ovr­š­ni pa ste­čaj­ni pos­tu­pak ko­ji je kul­mi­ni­rao draž­bom. Iako je u lo­kal­nim me­di­ji­ma De­li­be­go­vić proš­le go­di­ne tvr­dio da draž­be ne­će bi­ti jer je na pu­tu do­go­vo­ra sa Slo­ven­ci­ma, DUTB je kra­jem stu­de­nog vi­lu pre­uzeo u pr­vom kru­gu nad­me­ta­nja za če­t­vr­ti­nu ma­nje od pro­ci­je­nje­nih 25 mi­li­ju­na ku­na. Pri­tom no­vac ne­će is­pla­ti­ti već se taj iz­nos pre­bi­ti od ste­čaj­nih po­tra­ži­va­nja. Slo­ven­ska “lo­ša ban­ka” po­t­vr­di­la je Fi­nan­ca­ma tran­sak­ci­ju, uz ogra­du da još ni­je upi­sa­na kao vlas­nik, no da pla­no­vi uklju­ču­ju “pro­da­ju po naj­ve­ćoj mo­gu­ćoj ci­je­ni u od­go­va­ra­ju­ćem vre­me­nu i tr­žiš­nim uvje­ti­ma”.

Kao za­šti­će­no kul­tur­no do­bro, po za­ko­nu su pra­vo pr­vo­ku­pa ima­le Opa­ti­ja te Pri­mor­sko­go­ran­ska žu­pa­ni­ja ko­je u pro­ra­ču­ni­ma za to ni­su ima­le nov­ca.

MIN-KULTURE.HR

Za pr­vo­kup vi­le Opa­ti­ja i žu­pa­ni­ja ni­su ima­le nov­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.