Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja od­bi­lo oba pri­jed­lo­ga UBIK-a

Zbog no­vog za­ko­na do­bar dio bloc­k­c­ha­in i krip­to ‘igra­ča’ sje­di­šta će do 2020. mo­ra­ti is­e­li­ti

Poslovni Dnevnik - - Aktualno - ✑ BERNARD IVEZIĆ

Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja os­ta­lo je, či­ni se, pri pla­nu da do kra­ja 2019. go­di­ne iz Hr­vat­ske is­e­li sje­di­šta ve­ći­ne do­ma­ćih bloc­k­c­ha­in i krip­to­star­tu­pa. Vid­lji­vo je iz Iz­vješ­ća o pro­ve­de­nom jav­nom sa­vje­to­va­nju o no­vom Za­ko­nu o sp­rje­ča­va­nju pra­nja nov­ca i fi­nan­ci­ra­nja te­ro­riz­ma na e­Sa­vje­to­va­nju.

Iako su iz hr­vat­ske Udru­ge za bloc­k­c­ha­in i krip­to­va­lu­te (UBIK) upo­zo­ri­li na dva pro­ble­ma u no­vom za­ko­nu, a ko­ja bi nji­ho­vim čla­no­vi­ma one­mo­gu­ći­la dalj­nje pos­lo­va­nje u Hr­vat­skoj, Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja se na to oglu­ši­lo. Od­bi­lo je bba pri­jed­lo­ga UBIK­a.

Udru­ga je tra­ži­la da tvrt­ke ko­je pre­ba­cu­ju ne­ku fi­at va­lu­tu u krip­to­va­lu­te i obr­nu­to ne mo­ra­ju po­no­vi­ti du­bin­sku pro­vje­ru kli­je­na­ta ako su oni upla­tu na­pra­vi­li s ban­kov­nog ra­ču­na. Na­ime, na ban­kov­nom ra­ču­nu već se ra­di du­bin­ska ana­li­za pa su is­tak­nu­li da je be­smis­le­no du­pla­ti po­sao i ta­ko do­dat­nim ad­mi­nis­tra­tiv­nim tro­ško­vi­ma pos­lov­ni mo­del ve­ći­ne hr­vat­skih krip­to­igra­ča gur­nu­ti u ne­is­pla­ti­vost. UBIK je tra­žio i da se pod krin­kom bor­be pro­tiv pra­nja nov­ca krip­to­igra­či­ma ne uve­de obve­za da tran­sak­ci­je, po po­tre­bi, za­mrz­nu na 72 sa­ta, jer je to teh­nič­ki ne­mo­gu­će ne sa­mo u Hr­vat­skoj već bilo gdje na svi­je­tu.

U Mi­nis­tar­stvu fi­nan­ci­ja na­pi­sa­li su po­du­ži od­go­vor u ko­jem tvr­de da je sve u skla­du s EU di­rek­ti­va­ma. Do­da­li su da ne­ma­ju pros­tor za pos­tav­lja­nje iz­nim­ki te da će u Hr­vat­skoj no­va pra­vi­la vri­je­di­ti od 1. si­ječ­nja 2020. U Slo­ve­ni­ji, do­da­ju, is­ta pra­vi­la “vri­je­dit će od 10. si­ječ­nja kao i u svim dru­gim čla­ni­ca­ma Uni­je”. ❖

Ne­ma pros­to­ra za iz­nim­ke, ka­žu u mi­nis­tar­stvu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.