Pet na­ših na naj­ve­ćem europ­skom saj­mu na­mje­šta­ja - IMM Co­log­ne

Hr­vat­ski drv­ni sek­tor 70% pri­ho­da po­lu­či u iz­vo­zu

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

Na naj­ve­ćem saj­mu na­mje­šta­ja u Eu­ro­pi ­ IMM Co­log­ne, od 14. do 20. si­ječ­nja u Köln, pred­stav­lja se pet hr­vat­skih tvrt­ki. Uz pot­po­ru HGK, svo­je no­vi­te­te na­mje­šta­ja i di­zaj­na pred­stav­lja­ju Dizz Con­cept., Mun­dus Vi­ri­dis, Pri­ma na­mje­štaj, Pros­to­ria i Spin Va­lis. “Pre­ra­da dr­va i pro­izvod­nja na­mje­šta­ja spa­da­ju u red iz­ra­zi­to iz­voz­no ori­jen­ti­ra­nih gra­na, taj sek­tor os­tva­ru­je 10% hr­vat­skog iz­vo­za. Oko 70 pos­to pri­ho­da ta dje­lat­nost os­tva­ru­je pro­da­jom na ino­zem­nim tr­ži­šti­ma”, is­ti­če pot­pred­sjed­nik HGK Dra­gan Ko­va­če­vić. Sma­tra važ­nim i da su hr­vat­ske tvrt­ke, ko­je su do­ka­za­le da mo­gu kon­ku­ri­ra­ti kva­li­te­tom i ino­va­tiv­noš­ću, pri­sut­ne i na naj­važ­ni­jem saj­mu u Eu­ro­pi za pro­izvo­đa­če na­mje­šta­ja. Sa­jam u Köl­nu ne po­sje­ću­ju sa­mo kup­ci iz Nje­mač­ke i Eu­ro­pe, već se pos­lo­vi mo­gu do­go­vo­ri­ti i s kup­ci­ma iz ci­je­log svi­je­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.