Kako us­pješ­no pro­ves­ti di­gi­tal­nu tran­sfor­ma­ci­ju kod za­pos­le­ni­ka

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

Pri uvo­đe­nju di­gi­tal­nih pro­mje­na u pos­lo­va­nju kom­pa­ni­je je­dan od naj­ve­ćih iz­a­zo­va jest pre­obraz­ba za­pos­le­ni­ka ko­ji ti­je­kom pro­ce­sa di­gi­tal­ne tran­sfor­ma­ci­je tre­ba­ju usvo­ji­ti no­ve po­treb­ne vje­šti­ne, ali i ne­pres­ta­no na­do­gra­đi­va­ti svo­je zna­nje. Do­no­si­mo naj­važ­ni­je pre­du­vje­te za us­pješ­nu pro­ved­bu di­gi­ta­li­za­ci­je pos­lo­va­nja u seg­men­tu za­pos­le­ni­ka.

Vo­de­ći lju­di iz svjet­skog biz­ni­sa u na­če­lu se sla­žu da je pr­vi pre­du­vjet od­li­čan tim ko­ji je spre­man pri­hva­ti­ti no­ve teh­no­lo­gi­je i dr­ža­ti tem­po s teh­no­lo­škim pro­mje­na­ma ko­ji na­di­la­zi for­mal­no obra­zo­va­nje. Upra­vo su stras­tve­ni, zna­ti­želj­ni i mo­ti­vi­ra­ni za­pos­le­ni­ci ključ us­pje­ha u pos­ti­za­nju stvar­ne di­gi­tal­ne tran­sfor­ma­ci­je ko­ja sa­ma po se­bi do­no­si niz pro­mje­na, a za za­pos­le­ni­ke ona po­dra­zu­mi­je­va prev­s­n­tve­no usva­ja­nje no­vih vje­šti­na i rad­nih pro­ce­sa. Ta­ko pri­mje­ri­ce is­tra­ži­va­nje Lin­kedIna po­ka­zu­je da no­ve ge­ne­ra­ci­je, Mi­le­ni­jal­ci i Ge­ne­ra­ci­ja Z, pos­lo­ve mi­je­nja­ju pu­no češ­će ne­go pri­jaš­nje ge­ne­ra­ci­je i ne bo­je se usva­ja­nja no­vih zna­nja i vje­šti­na. Oni pos­lo­ve ne mi­je­nja­ju zbog pla­će ili iz­a­zo­va, ne­go zbog sma­nje­nih mo­guć­nos­ti za rast i na­pre­do­va­nje u ka­ri­je­ri. Da­naš­nji za­pos­le­ni­ci u ve­ći­ni žele uči­ti vi­še i ne bo­je se pro­mje­na, no žele zna­ti što im one do­no­se. Čes­ti raz­log ot­po­ra za­pos­le­ni­ka pre­ma no­vim teh­no­lo­gi­ja­ma jest strah od gu­bit­ka rad­nog mjes­ta. Sto­ga za­pos­le­ni­ci­ma od­mah tre­ba da­ti do zna­nja da tom teh­no­lo­gi­jom net­ko tre­ba uprav­lja­ti i o sve­mu važ­nom in­for­mi­ra­ti ih na vri­je­me.

Je­dan od us­pješ­ni­jih pri­mje­ra di­gi­tal­ne tran­sfor­ma­ci­je u Hr­vat­skoj jest pri­mjer 24sa­ta kao li­de­ra di­gi­tal­ne tran­sfor­ma­ci­je i pre­mi­um ogla­ši­vač­ke plat­for­me. U kom­pa­ni­ji se kon­ti­nu­ira­no pro­vo­de edu­ka­ci­je, ovis­no o po­tre­ba­ma za­pos­le­ni­ka ko­ji su pri­mar­no fo­ku­si­ra­ni na di­gi­tal.

‘Cilj je bio zna­čaj­no po­di­ći ra­zi­nu zna­nja za­pos­le­ni­ka o di­gi­tal­nom me­dij­skom pos­lo­va­nju. Kroz de­vet te­oret­skih mo­du­la i prak­tič­ni rad unu­tar edu­ka­cij­skog pro­gra­ma Di­gi­tal­ni kam­pus za­pos­le­ni­ci su bi­li upoz­na­ti s te­melj­nim kon­cep­ti­ma i do­bi­ve­na ra­zi­na zna­nja bi­la je do­volj­na da kom­pa­ni­ja kre­ne u nas­ta­vak pro­ce­sa di­gi­tal­ne tran­sfor­ma­ci­je’, re­kao je Zo­ran Tur­ko­vić, di­rek­tor di­gi­tal­nih me­di­ja u 24sa­ta i do­dao kako su pri­je pr­vog mo­du­la i pos­li­je zad­njeg mo­du­la za­pos­le­ni­ci proš­li test zna­nja. Pos­to­tak us­pješ­nos­ti se s ma­nje od 30% us­pješ­nos­ti na pr­vom tes­tu po­dig­nuo na 60% na zad­njem. Ta­ko­đer, u kom­pa­ni­ji se sva­ke dvi­je go­di­ne pro­vo­di ve­li­ko is­tra­ži­va­nje o or­ga­ni­za­cij­skoj kli­mi i an­ga­ži­ra­nos­ti za­pos­le­ni­ka. Na te­me­lju do­bi­ve­nih re­zul­ta­ta i su­ges­ti­ja za­pos­le­ni­ka uve­de­ne su raz­li­či­te po­god­nos­ti i pro­mje­ne te lan­si­ra­ni edu­ka­cij­ski pro­jek­ti.

Upra­vo je to i po­se­ban fo­kus ovo­go­diš­nje kon­fe­ren­ci­je Di­gi­tal Ta­ke­over ko­ja se odr­ža­va 12. ožuj­ka u Ci­nes­ta­ru Bra­ni­mir Cen­tra – edu­ka­ci­ja, stvar­ni pri­mje­ri iz prak­se i us­pješ­na kon­kret­na rje­še­nja za ra­zvoj kom­pa­ni­ja. Po­sje­ti­te­lji­ma će na kon­fe­ren­ci­ji odr­ža­ti pre­da­va­nje ne­ki od naj­ve­ćih svjet­skih struč­nja­ka iz sfe­re ogla­ša­va­nja po­put Jo­ha­na Ron­nes­ta­ma, ali i niz dru­gih či­ja će ime­na bi­ti ot­kri­ve u na­red­nim tjen­di­ma. Sve o kon­fe­ren­ci­ji mo­že­te pra­ti­ti na služ­be­noj stra­ni­ci www.di­gi­tal­ta­ke­over.hr i na Fa­ce­bo­oku. ❖

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.