IZ BIH KREĆE IZVOZ INĆUNA NA TR­ŽI­ŠTE EU

Poslovni Dnevnik - - Regija -

Tvor­ni­ca za pre­ra­du ri­be BH Fish iz Ži­vi­ni­ce do­bi­la je pri­je ne­ko­li­ko da­na svu po­treb­nu do­ku­men­ta­ci­ju kako bi mo­gla po­če­ti izvoz ri­be na tr­ži­šte Eu­rop­ske uni­je, jav­lja Biz­ni­sin­fo. Tvor­ni­ca os­no­va­na pri­je 11 mje­se­ci ba­vi se fi­le­ti­ra­njem i pre­ra­dom inćuna, a uz 60 za­pos­le­nih, po­če­tak iz­vo­za do­vest će do otva­ra­nja još rad­nih mjes­ta. Prak­tič­no, ko­li­ko se ri­be pre­ra­di mo­ći će se pro­da­ti u Eu­ro­pi, što zna­či da su i mo­guć­nos­ti za za­poš­lja­va­nje ve­li­ke. BH Fish je tor­ni­ca koju je os­no­vao ula­gač iz Špa­njol­ske Jon Ola­sa­gas­ti Goya, ko­ji ima još če­ti­ri tvor­ni­ce u svi­je­tu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.