DOZVOLU ZA LETENJE

Poslovni Dnevnik - - Regija -

Di­rek­ci­ja za ci­vil­no zra­ko­plov­s­tvo Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne (BHDCA) iz­da­la je zra­ko­plov­noj kom­pa­ni­ji FlyBosnia Po­t­vr­du zrač­nog ope­ra­te­ra (AOC), doz­na­je Klix.ba. Pr­vi ko­mer­ci­jal­ni let oče­ku­je se 31. si­ječ­nja. Na­kon do­bi­va­nja do­zvo­le tre­ba­le bi bi­ti us­pos­tav­lje­ne li­ni­je Sa­ra­je­vo - Ri­jad i Sa­ra­je­vo - Lon­don. Os­ni­va­či FlyBos­nie su pred­stav­ni­ca i di­rek­tor Al Shid­di gru­pa­ci­je Nu­džej­ma Sken­de­ro­vić i Su­la­iman Ab­dul­lah Al Shid­di.

FLYBOSNIA DO­BI­LA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.