Fran­cu­zi ras­prav­lja­ju o ku­pov­noj mo­ći

Pred­sjed­nik Ma­cron jav­nom de­ba­tom že­li smi­ri­ti bi­jes ‘žu­tih pr­s­lu­ka’

Poslovni Dnevnik - - Svijet -

Su­očen s kri­zom “žu­tih pr­s­lu­ka”, fran­cu­ski pred­sjed­nik Em­ma­nu­el Ma­cron po­zvao je “što ve­ći broj Fran­cu­za” da su­dje­lu­ju u ve­li­koj na­ci­onal­noj ras­pra­vi či­ji je cilj smi­ri­ti bi­jes pro­s­vjed­ni­ka. “Ovo ni­su ni iz­bo­ri, ni­ti je ovo re­fe­ren­dum”, ka­zao je šef dr­ža­ve u pi­smu upu­će­nom Fran­cu­zi­ma ko­je je u po­ne­dje­ljak objav­lje­no u ti­sku i na druš­tve­nim mre­ža­ma.

On pred­la­že da se jav­na ras­pra­va fo­ku­si­ra na tri­de­se­tak pi­ta­nja, a če­ti­ri su glav­ne te­me na dnev­nom re­du: ku­pov­na moć, fi­skal­na po­li­ti­ka, de­mo­kra­ci­ja i oko­liš. Već u uto­rak Ma­cron će kre­nu­ti na tur­ne­ju po zem­lji. U uto­rak će po­sje­ti­ti Grand Bo­ur­g­t­he­ro­ul­de na za­pa­du zem­lje gdje će se sas­ta­ti s oko 600 gra­do­na­čel­ni­ka i zas­tup­ni­ka iz Nor­man­di­je.

Po­tom će kroz dva mje­se­ca po­ve­ća­ti broj po­sje­ta zem­lji kako bi po­tak­nuo Fran­cu­ze da is­ko­ris­te pri­go­du za di­ja­log. “Ide­ja je ići po­svu­da, na sve di­je­lo­ve te­ri­to­ri­ja Re­pu­bli­ke, i ni­ko­ga ne za­bo­ra­vi­ti”, ka­zao je glas­no­go­vor­nik vla­de Be­nja­min Gri­ve­aux. Ras­pra­va tre­ba tra­ja­ti do sredine ožuj­ka, po­tom će se ana­li­zi­ra­ti re­zul­ta­ti a od­lu­ke će bi­ti do­ne­se­ne pri­je kra­ja trav­nja. U su­bo­tu je pro­s­vje­do­va­lo oko 84.000 “žu­tih pr­s­lu­ka” ko­ji od 17. stu­de­no­ga osu­đu­ju fi­skal­nu i so­ci­jal­nu po­li­ti­ku vla­de, ko­je sma­tra­ju ne­pra­ved­ni­ma, te tra­že ve­ću ku­pov­nu moć. Iz­me­đu 32 i 41 pos­to Fran­cu­za u ne­dav­nim je an­ke­ta­ma rek­lo da na­mje­ra­va­ju “na ovaj ili onaj na­čin” su­dje­lo­va­ti u de­ba­ti.

REUTERS

Em­ma­nu­el Ma­cron

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.