Ni­že ka­ma­te na kre­di­te u OTP-u

Od veljače sto­pe pa­da­ju iz­me­đu 0,10 i 0,16 pos­to

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

OTP ban­ka će u ve­lja­či gra­đa­ni­ma ko­ji ima­ju kre­di­te s pro­mje­nji­vim ka­mat­nim sto­pa­ma, a ko­je su ve­za­ne uz kre­ta­nje na­ci­onal­ne re­fe­rent­ne sto­pe (NRS1), u ve­lja­či sni­zi­ti ka­mat­ne sto­pe za 0,10 od­nos­no 0,16 pos­tot­nih bo­do­va, naj­av­lje­no je u po­ne­dje­ljak iz te ban­ke.

“OTP ban­ka će u ve­lja­či sni­zi­ti ka­mat­ne sto­pe na sve kre­di­te gra­đa­na s pro­mjes­to­pe nji­vom ka­mat­nom sto­pom, a ko­je su ve­za­ne za kre­ta­nje na­ci­onal­ne re­fe­rent­ne sto­pe (NRS1), pa će ta­ko ka­mat­ne sto­pe na kre­di­te uz va­lut­nu kla­uzu­lu u euri­ma bi­ti ni­že za 0,16 pos­tot­nih bo­do­va, a za kre­di­te u ku­na­ma za 0,10 pos­tot­nih bo­do­va”, na­vo­di se u pri­op­će­nju.

Iz OTP ban­ke ta­ko­đer is­ti­ču da su u po­s­ljed­njih pet i pol go­di­na “vi­še od de­set pu­ta sma­nji­va­li ka­mat­ne gra­đa­ni­ma”. OTP ban­ka će sve svo­je kli­jen­te pra­vo­vre­me­no i pi­sa­nim pu­tem oba­vi­jes­ti­ti.

“Ta­ko­đer, iako je vri­jed­nost šes­to­mje­seč­nog EURIBOR­a u si­ječ­nju po­ras­la za 0,03 pos­tot­na bo­da, OTP ban­ka ne­će na­ve­de­no po­ve­ća­nje pri­mi­je­ni­ti na kre­di­te ve­za­ne uz EURIBOR či­me svo­je kli­jen­te iz­rav­no šti­ti od po­ve­ća­nja kre­dit­nih obve­za”, za­klju­ču­je se u pri­op­će­nju.

M.L./PIXSELL

Ban­ka će pos­la­ti kli­jen­ti­ma pi­sa­ne oba­vi­jes­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.