‘Bit će­mo za­do­volj­ni­ji kad po­jef­ti­ni­mo dr­ža­vu i po­jed­nos­tav­ni­mo bi­ro­kra­ci­ju’

Do­bar smjer Mi­nis­tar gos­po­dar­stva is­ti­če da jak rast BDP-a i bo­lji kre­dit­ni rej­ting mo­ra­ju bi­ti kon­ti­nu­itet i do­da­je:

Poslovni Dnevnik - - Prva Stranica - DAR­KO BIČAK dar­ko.bi­[email protected]­lov­ni.hr

U bor­bi smo za još nov­ca iz EU za re­al­ni sek­tor, 2,5 mi­li­jar­di ku­na, što će pro­mi­je­ni­ti struk­tu­ru inves­ti­ci­ja, gos­po­dar­stva, iz­vo­za i svog ra­zvo­ja

Rast BDP-a od 3,9% u pr­vom kvar­ta­lu je či­nje­ni­ca ko­ja po­ka­zu­je da na­kon ni­za tur­bu­lent­nih go­di­na hr­vat­sko gos­po­dar­stvo na­po­kon ide u pra­vom smje­ru, re­če­no je u Za­gre­bu na 3. kon­fe­ren­ci­ji Invest Cro – Ka­ko do ulagača, cje­lo­go­diš­njem mul­ti­me­di­jal­nom pro­jek­tu u or­ga­ni­za­ci­ji Ve­čer­njeg lis­ta, 24 sa­ta i Pos­lov­nog dnev­ni­ka. Vla­di­mir Ni­še­vić, glav­ni ured­nik Pos­lov­nog dnev­ni­ka, is­tak­nuo je da pri­sut­nost ba­na­ka, od ko­jih mno­ge su­dje­lu­ju u or­ga­ni­za­ci­ji, stra­nih gos­po­dar­skih ko­mo­ra i ins­ti­tu­ci­onal­nih ulagača po­ka­zu­je ko­li­ko je ovo zna­ča­jan pro­jekt.

“Hr­vat­ska na­pre­du­je po pi­ta­nju kre­dit­nog rej­tin­ga i po­bolj­ša­nja uvje­ta pos­lo­va­nja, a u skla­du s tim i bo­ljeg ži­vo­ta za sve gra­đa­ne”, ka­zao je Ni­še­vić.

Dar­ko Hor­vat, mi­nis­tar gos­po­dar­stva, po­du­zet­niš­tva i obr­ta, is­tak­nuo je da stal­no na­gla­ša­va part­ner­stvo i su­rad­nju svih u Hr­vat­skoj i iz­van nje na ra­zvo­ju gos­po­dar­stva i inves­ti­cij­ske kli­me u zem­lji.

Ne usu­dim se prog­no­zi­ra­ti, ali...

“Ma­nje su bit­ne broj­ke ko­je su sad za nas do­bre, jer će ma­lo ko­ris­ti bi­ti od njih ako ih ne pre­tvo­ri­mo u kon­ti­nu­itet. La­ko je bi­ti mi­nis­tar kad ras­tu inves­ti­ci­je, BDP, po­troš­nja i ukup­no gos­po­dar­stvo, te­ško je bi­ti kri­ti­čan. Mo­gu pri­hva­ti­ti me­to­do­lo­ški pris­tup, ali ne i raz­li­či­te či­nje­ni­ce. Broj­ke su ne­mi­lo­srd­ne i fak­tič­ni in­di­ka­tor onog što se u Hr­vat­skoj do­ga­đa”, ka­zao je te zai me­di­ji­ma ko­ji su, ka­že, na­po­kon po­če­li re­dov­no, toč­no i tran­s­pa­rent­no pre­no­si­ti sta­nje u hr­vat­skom gos­po­dar­stvu.

“Kons­truk­tiv­na kri­ti­ka dr­ža­ve i Vla­de je do­bro­doš­la, ali iz­vr­ta­nje i zlo­na­mjer­no neo­ba­zi­ra­nje na re­al­ne broj­ke i oci­je­ne rej­ting agen­ci­ja ne­ma­ju smis­la”, upo­zo­rio je. Do­dao je da da­nas vi­še nit­ko ne do­živ­lja­va broj­ku 5 kao ne­dos­tiž­no za rast BDP­a. Is­to ta­ko, da­nas nit­ko vi­še ne po­le­mi­zi­ra da je za­pos­le­nost po­ve­ća­na vi­še od 40% te, ve­li, nit­ko ne do­vo­di u pi­ta­nje da je inves­ti­cij­ski po­ten­ci­jal Hr­vat­ske po­ras­tao za vi­še od 11 pos­to. “Me­to­do­lo­ški pris­tup mo­ra­mo pro­mi­je­ni­ti, dr­ža­vu po­jef­ti­ni­ti, bi­ro­kra­ci­ju i po­rez­ni sus­tav po­jed­nos­tav­ni­ti, inves­ti­to­ri­ma osi­gu­ra­ti bo­lje okru­že­nje te ka­da se na 3­4 fron­ta ovak­ve broj­ke pre­tvo­re u trend, bit će pu­no vi­še za­do­volj­stva. Ja se kra­jem 2018. ni­sam usu­dio iz­re­ći broj­ku od 3,9% ras­ta BDP­a, ali sam znao da ide­mo u do­brom smje­ru. Ne usu­dim se prog­no­zi­ra­ti ni dru­gi kvar­tal i ovi go­di­nu, ali si­gu­ran sam da smo na do­brom pu­tu. Agen­ci­je su nam da­le ve­ći rej­ting, a to je naj­bo­lji vanj­ski pri­mjer i priz­na­nje da se Hr­vat­ska mi­je­nja i da ide­mo u do­brom smje­ru”, is­tak­nuo je Hor­vat. Ka­že i da je u go­di­na da­na za­mje­tan enor­man skok cen­tral­ne dr­ža­ve i lo­kal­ne sa­mo­upra­ve u pov­la­če­nju EU nov­ca, a ko­je uve­li­ke do­pri­no­se ras­tu ukup­nih na­ci­onal­nih inves­ti­ci­ja.

“Isko­ris­ti­vost EU fon­do­va je ve­ća od 70%. Ugo­vo­ri­li smo go­to­vo sve što se pred nas sta­vi­lo i u bor­bi smo za do­dat­na sred­stva za re­al­ni sek­tor, oko 2,5 mi­li­jar­di ku­na, što će pro­mi­je­ni­ti struk­tu­ru inves­ti­ci­ja, gos­po­dar­stva i iz­vo­za, ali i či­ta­vog ra­zvo­ja. Ovo je po­če­tak dobrog inves­ti­cij­skog procesa ko­ji nadmašuje glav­ni dosadašnji marker ras­ta BDP­a, rast osobne potrošnje. Kad se ja­ve do­dat­ni pro­jek­ti, sprem­ni u ener­ge­ti­ci, in­fras­truk­tu­ri i in­dus­tri­ji, uz tra­di­ci­onal­no do­bar tu­ri­zam, mo­že­mo bi­ti sret­ni. Ove go­di­ne, pr­vi put na­kon dru­go vre­me­na, inves­ti­ci­je u me­ta­lo­pre­ra­đi­vač­ku in­dus­tri­ju nad­ma­ši­le su one u tu­ri­zam”, is­ti­če. Mi­nis­tar je upo­zo­rio da su re­le­vant­ni glo­bal­ni in­dek­si po­če­li po­ka­zi­va­ti da smo na­po­kon kao druš­tvo pre­poz­na­li i di­gi­ta­li­za­ci­ju te pres­ta­li pa­da­ti na glo­bal­noj lis­ti. To je, ve­li, po­seb­no bit­no u di­gi­ta­li­za­ci­ji jav­ne upra­ve ko­ja će omo­gu­ći­ti po­du­zet­ni­ci­ma da br­že, jed­nos­tav­ni­je i jef­ti­ni­je oba­ve po­sao.

“Si­gu­ran sam da će za go­di­nu da­na u pot­pu­nos­ti svi jav­ni ser­vi­si bi­ti pre­ba­če­ni u di­gi­tal­nu for­mu, što će eli­mi­ni­ra­ti sva­ku mo­guć­nost za ko­rup­tiv­nost, odu­gov­la­če­nje i zav­la­če­nje po­du­zet­ni­ka u os­tva­ri­va­nju pra­va ko­ja im pri­pa­da­ju. Ako Špa­njol­ska, Ita­li­ja, Aus­tri­ja ili Nje­mač­ka pa čak i Ru­si­ja, že­le što br­že im­ple­men­ti­ra­ti 5G teh­no­lo­gi­ju, ka­ko bi pru­ži­le po­du­zet­ni­ci­ma bo­lju i kva­li­tet­ni­ju us­lu­gu zbog ko­je že­le do­ći u zem­lju, oči­to i mi mo­ra­mo bi­ti na tom tra­gu”, upo­zo­ra­va. A trend za­us­tav­lja­nja pa­da na lis­ta­ma glo­bal­ne kon­ku­rent­nos­ti vi­di kao pre­kret­ni­cu.

OVO JE PO­ČE­TAK JED­NOG DOBROG INVES­TI­CIJ­SKOG PROCESA KO­JI NADMAŠUJE GLAV­NI DOSADAŠNJI MARKER RAS­TA BDP-A, RAST OSOBNE POTROŠNJE

Dar­ko Hor­vat

mi­nis­tar gos­po­dar­stva

Naj­važ­ni­je je pro­mi­je­ni­ti trend

“Ho­će­mo li na lis­ti kon­ku­rent­nos­ti Svjet­ske ban­ke i dru­gi­ma ove go­di­ne ras­ti za 2,5 ili 25 mjes­ta ma­nje je bit­no, a bit­no je da pro­mi­je­ni­mo trend i dr­ži­mo ga se. Bit­ni su i sku­po­vi po­put ovog ko­ji Hr­vat­sku ne pro­mo­vi­ra­ju sa­mo kao tu­ris­tič­ku des­ti­na­ci­ju ne­go i po­želj­nu inves­ti­tor­sku me­ku. Bit­no je us­kla­di­ti na­po­re cen­tral­ne dr­ža­ve i lo­kal­ne sa­mo­upra­ve jer ne­ma pu­no ko­ris­ti ako dr­ža­va sma­nju­je po­re­ze i da­va­nja, a gra­do­vi i op­ći­ne po­ve­ća­va­ju ko­mu­nal­ne i os­ta­le nak­na­de, on­da ni­smo pos­ti­gli ni­šta. To se mo­ra ri­je­ši­ti jer ova­ko sa­mo pre­li­je­va­mo stva­ri iz jed­ne po­su­de u dru­gu i ob­ma­nju­je­mo inves­ti­to­re”, za­klju­čio je mi­nis­tar Dar­ko Hor­vat. ❖

MATIJA HABLJAK/PIXSELL

Hor­vat po­ru­ču­je da Hr­vat­sku ne tre­ba pro­mo­vi­ra­ti sa­mo kao tu­ris­tič­ku des­ti­na­ci­ju ne­go i onu po­želj­nu za inves­ti­to­re, a o to­me je raz­go­va­rao i s čla­ni­com Upra­ve Ve­čer­njeg lis­ta An­dre­om Bo­ro­šić (ma­nja sli­ka)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.