PBZ u Hr­vat­sku do­vo­di Ap­ple Pay, a ra­di i apli­ka­ci­ju za pos­lov­ne ko­ris­ni­ke

Adut za PSD2 Dru­ga naj­ve­ća ban­ka u Hr­vat­skoj na­po­kon ot­kri­la ka­ko se pla­ni­ra no­si­ti s fin­tech kon­ku­ren­ci­jom

Poslovni Dnevnik - - Prva Stranica - BERNARD IVEZIĆ bernard.ive­[email protected]­lov­ni.hr

Adut za PSD2

Dru­ga naj­ve­ća ban­ka u Hr­vat­skoj na­po­kon ot­kri­la ka­ko se pla­ni­ra no­si­ti s fin­tech kon­ku­ren­ci­jom

Za raz­li­ku od Za­be ko­ja se od­lu­či­la za part­ner­stvo s HT-om ka­ko bi se što bo­lje nosila s ras­tu­ćim ri­va­li­ma, PBZ u utak­mi­cu ula­zi sam

PBZ, dru­ga naj­ve­ća ban­ka u Hr­vat­skoj, ot­kri­la je ka­ko se pla­ni­ra no­si­ti s Re­vo­lu­tom, Mo­ne­som, Tran­sferWi­se­om i dru­gom na­do­la­ze­ćom fin­tech kon­ku­ren­ci­jom. Za raz­li­ku od Za­be ko­ja se od­lu­či­la za part­ner­stvo s Hr­vat­skim te­le­ko­mom, PBZ u ovu tr­žiš­nu utak­mi­cu ide vlas­ti­tim sna­ga­ma. No, to ni­ka­ko ne zna­či da će bi­ti sam.

Na­kon što je la­ni do­veo Go­ogle Pay, oče­ku­je se da bi već ove go­di­ne PBZ mo­gao u Hr­vat­sku do­ves­ti i Ap­ple Pay. No­va mo­bil­na apli­ka­ci­ja ban­ke, ko­ja će ko­ris­ni­ci­ma pos­ta­ti

dos­tup­na do kraja go­di­ne, nu­dit će is­tu br­zi­nu otva­ra­nja te­ku­ćeg ra­ču­na kao Re­vo­lut. Bit će do­volj­no ski­nu­ti mo­bil­nu apli­ka­ci­ju i kli­ka­ti.

Dra­žen­ko Kop­ljar, član Upra­ve PBZ-a za ope­ra­tiv­no pos­lo­va­nje i IT iz­ja­vio je u sri­je­du u Du­brov­ni­ku na go­diš­njoj kon­fe­ren­ci­ji Asse­co gru­pe, or­ga­ni­za­ci­je ko­ja je 1991. bi­la je­dan od pr­vih polj­skih star­tu­pa, a da­nas je sof­tver­ski div s pri­ho­dom od 2,2 mi­li­jar­de eura i 24.000 za­pos­le­ni­ka, da je za­do­vo­ljan su­rad­njom s nji­ho­vom re­gi­onal­nom tvrt­kom kće­ri, Asse­com SEE.

“U Za­gre­bu se na­la­zi IT de­li­very cen­tar za 11 dr­ža­va u ko­ji­ma pos­lu­je na­ša ma­tič­na gru­pa In­te­sa San­pa­olo, a s Asse­com SEE već smo omo­gu­ći­li se­amless ban­kar­sko is­kus­tvo na po­lo­vi­ci tih tr­ži­šta, i to za­to što smo uči­li od fin­tec­ha. Naš je mo­to ­ ni­ka­da ne pod­ci­je­ni kon­ku­ren­ci­ju već je pra­ti i pri­la­go­di se”, ka­že Kop­ljar.

Na­vo­di da su za sva ta tr­ži­šta na­pra­vi­li mo­bil­nu apli­ka­ci­ju, ko­ja ni­je sa­mo na­pred­na po mo­guć­nos­ti­ma za ko­ris­ni­ke već i po in­te­gra­ci­ji sa svim dru­gim ka­na­li­ma ban­ke, uklju­ču­ju­ći pos­lov­ni­ce. Na­vo­di da je apli­ka­ci­ja dos­tup­na u Hr­vat­skoj, Ma­đar­skoj, Al­ba­ni­ji i Egip­tu, a da je do kraja go­di­ne že­le po­nu­di­ti i u Slo­ve­ni­ji i Bu­gar­skoj.

Igor Gr­ža­lja, di­rek­tor Asse­co SEE u Hr­vat­skoj ka­že da se kroz apli­ka­ci­ju već sa­da nu­de pla­ća­nja, inves­ti­ci­je, šted­nju, kar­ti­ce, po­su­đi­va­nje, osi­gu­ra­nje i po­zi­vi. Za sre­di­nu ruj­na, kad na sna­gu stu­pi PSD2, sprem­na je no­va ina­či­ca pre­ko ko­je će no­vi ko­ris­ni­ci ra­čun u PBZ­u mo­ći otvo­ri­ti u ro­ku od osam mi­nu­ta, a u 15 do­bi­ti kre­dit. “Apli­ka­ci­ja već nu­di ins­tant­na pla­ća­nja unu­tar ban­ke, zna­či kli­ka­njem po kon­tak­ti­ma, a sa PSD2 mo­ći će se to po­nu­di­ti u pu­nom op­se­gu, nu­di i mo­guć­nost po­di­za­nja go­to­vi­ne s ban­ko­ma­ta po­mo­ću ko­da, a ra­di se i na to­me da Ap­ple Pay do­đe u RH”, ka­že Gr­ža­lja. Kop­ljar se ogra­dio da ovo po­to­nje ne mo­že ko­men­ti­ra­ti. Do­dao je da pri­pre­ma­ju i apli­ka­ci­ju za pos­lov­ne ko­ris­ni­ke rad­nog ime­na Di­gi4Biz.

“Oni će na jed­nom mjes­tu mo­ći po­ve­za­ti sve ra­ču­ne iz raz­li­či­tih ban­ka i s nji­ma uprav­lja­ti s jed­nog mjes­ta, uz mno­ge dru­ge mo­guć­nos­ti, za što je nu­žan PSD2 pa sa­mo če­ka­mo da stu­pi na sna­gu”, za­klju­ču­je Kop­ljar. ❖

MARKO LUKUNIĆ/ PIXSELL

Član Upra­ve PBZ za ope­ra­tiv­no pos­lo­va­nje i IT Dra­žen­ko Kop­ljar

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.