No­va slo­ven­ska epi­zo­da u pri­či oko Ljub­ljan­ske ban­ke

Par­ni­ca Otvo­re­na usme­na ras­pra­va na Eu­rop­skom su­du za ljud­ska pra­va

Poslovni Dnevnik - - Prva Stranica -

Par­ni­ca

Otvo­re­na usme­na ras­pra­va na Eu­rop­skom su­du za ljud­ska pra­va

SLO­VEN­SKA STRANA TVR­DI DA U PO­S­LJED­NJIH 30 GO­DI­NA LJUBLJANSK­A BAN­KA UNA­TOČ BROJNIM SUDSKIM POSTUPCIMA NI­JE MOGLA NAPLATITI SVOJA POTRAŽIVAN­JA

Sud u Stra­sbo­ur­g­hu od­lu­ču­je je li oprav­da­na tuž­ba Slo­ve­ni­je pro­tiv Hr­vat­ske oko traž­bi­na biv­še ban­ke

Na Eu­rop­skom su­du za ljud­ska pra­va u Stra­sbo­ur­gu u sri­je­du je otvo­re­na usme­na ras­pra­va u ve­zi oprav­da­nos­ti tuž­be što ju je Slo­ve­ni­ja u ruj­nu 2016. po­kre­nu­la pro­tiv Hr­vat­ske, ve­za­no na traž­bi­ne “sta­re” Ljub­ljan­ske ban­ke Za­greb iz 80ih go­di­na proš­log sto­lje­ća, kad je prav­na pret­hod­ni­ca sa­daš­nje Nove Ljub­ljan­ske ban­ke (NLB) dje­lo­va­la u Hr­vat­skoj. Ti­je­kom ras­pra­ve ko­ja je jav­na zas­tup­ni­ci obi­ju strana pred­sta­vit će svoja sta­ja­li­šta o pred­me­tu tuž­be i od­go­va­ra­ti na do­dat­na pi­ta­nja čla­no­va ve­li­kog

sud­skog vi­je­ća ko­je mo­ra do­ni­je­ti od­lu­ku je li sud u Stra­sbo­ur­gu nad­le­žan za taj pred­met, bu­du­ći da su na nje­mu tuž­be dr­ža­va pro­tiv dr­ža­va ri­jet­kost, a u pra­vi­lu pre­uzi­ma slu­ča­je­ve ve­za­ne za kr­še­nje ljud­skih pra­va po­je­di­na­ca i gru­pa ljudi.

One­mo­gu­će­ne na­pla­te

Ako se pro­gla­si nad­lež­nim, u nas­tav­ku pos­tup­ka od­lu­ču­je o me­ri­tu­mu pred­me­ta i tuž­be­nom zah­tje­vu, a od­lu­ka su­da je ko­nač­na. Slo­ve­ni­ja u tuž­bi ko­ju je usme­no pred­sta­vi­la vi­so­ka pred­stav­ni­ca vla­de za pi­ta­nja suk­ce­si­je Ana Po­lak Pe­trič tvr­di da Ljubljansk­a ban­ka Za­greb pro­tek­lih 30-ak go­di­na una­toč brojnim sudskim postupcima ko­je je po­kre­ta­la u Hr­vat­skoj ni­je mogla naplatiti svoja sta­ra potraživan­ja u Hr­vat­skoj iz 80­ih go­di­na proš­log sto­lje­ća. Pr­vens­tve­no se ra­di o onim po­tra­ži­va­nji­ma ko­ja su nas­ta­la kre­di­ti­ra­njem po­du­ze­ća, ali i fi­zič­kih oso­ba. Na­vo­di da je ta­ko ošte­će­na za 429,5 mi­li­ju­na eura.

Slo­ven­ska strana sma­tra da je na­ve­de­na svo­ta mi­ni­mal­na “pra­ved­na od­šte­ta”, od­nos­no kom­pen­za­ci­ja za ne­na­pla­će­ne traž­bi­ne od hr­vat­skih po­du­ze­ća i fi­zič­kih naj­mo­pri­ma­ca u Hr­vat­skoj u vri­je­me biv­še SFRJ. “Iz eu­rop­ske ko­nven­ci­je o ljud­skim pra­vi­ma jas­no pro­iz­la­zi da svi po­je­din­ci i prav­ne oso­be ima­ju za­jam­če­na pra­va. Uko­li­ko sud od­bi­je na­šu tuž­bu, to bi zna­či­lo da prav­ne oso­be ko­je su u dr­žav­nom vlas­niš­tvu ne uži­va­ju ta pra­va i da sud u Stra­sbo­ur­gu za­šti­tu nji­ho­va pra­va ne mo­že jam­či­ti”, ka­za­la je Ana Po­lak Pe­trič.

Ne­ma des­ta­bi­li­za­ci­je

U tuž­bi ta­ko­đer na­vo­di da su hr­vat­ske vlas­ti svo­jim “sus­tav­nim” in­ter­ven­cij­ma u sud­ske pro­ce­se ko­je je po­kre­nu­la Ljubljansk­a ban­ka one­mo­gu­ći­le na­pla­tu sta­rih potraživan­ja od po­du­ze­ća kao što su IPK Osi­jek i Ina. Na­da­lje, u tuž­bi se tvr­di da je Hr­vat­ska na taj način kr­ši­la vi­še odre­da­ba ko­nven­ci­je o ljud­skim pra­vi­ma ko­je jam­če pra­va na ko­ri­šte­nje imo­vi­ne, po­šte­no su­đe­nje i ko­ri­šte­nje prav­nog li­je­ka te na jed­na­ko­pra­van tret­man.

Mi­nis­tar gos­po­dar­stva Dar­ko Hor­vat u sri­je­du je na mar­gi­ni kon­fe­ren­ci­je “Inves­tCro: Inves­ti­ci­je u ključ­nim sek­to­ri­ma”, oci­je­nio da bi­lo kak­va od­lu­ka Eu­rop­sko­ga su­da za ljud­ska pra­va po tuž­bi Slo­ve­ni­je ne­će des­ta­bi­li­zi­ra­ti hr­vat­sko gos­po­dar­stvo.

REUTERS

Na Su­du za ljud­ska pra­va tuž­be dr­ža­va pro­tiv dr­ža­va su ri­jet­kost

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.