Dr­ža­va vlas­nik i pro­da­va­telj ja­ru­ža­la sre­di­nom sr­p­nja

U unov­če­nje se kre­će e-draž­bom, ali Hr­vat­ska ima pra­vo od­mah iz­ja­vi­ti pri­je­boj, što pri­li­ke i na­la­žu

Poslovni Dnevnik - - Aktualno - ✑ SUZANA VAROŠANEC

Dr­ža­vi se u ste­ča­ju Ulja­ni­ka i to u po­gle­du sa­mo jed­nog bro­da, pru­ža je­dins­tve­na pri­li­ka da kroz po­zi­ci­ju pr­vog raz­luč­nog vje­rov­ni­ka Mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja i pri­je sre­di­ne lje­ta do­đe u po­zi­ci­ju vlas­ni­ka pa ta­ko i pro­da­va­te­lja. Po­sri­je­di je Grad­nja 500 ­ brod ja­ru­ža­lo, ko­ji ia­ko gra­đen za luk­sem­bur­ško­bel­gij­sku gru­pa­ci­ju Jan de Nul, nje­go­vim ot­ka­zi­va­njem i ak­ti­vi­ra­njem dr­žav­nog jamstva, i da­lje je atrak­ti­van zbog so­fis­ti­ci­ra­nos­ti gradnje i sku­pih stro­je­va. Ovo dr­ža­vu tje­ra da pos­ta­ne vlas­ni­kom bro­da ka­ko bi

ga mogla tr­ži­ti, pa iz prodajne ci­je­ne na­dok­na­di­ti navodno zna­tan dio, tj. 700 od 900 mil. kn isplaćenog jamstva na­ru­či­te­lju. Ono što se bi­lje­ži kao iz­nim­ka od pra­vi­la, po nekima i pre­se­dan, ti­če se pre­ska­ka­nja pro­ce­du­ra jer se u unov­če­nje kre­će pri­je pr­vog is­pit­nog i iz­vje­štaj­nog ro­či­šta. To­me se prik­lo­ni­lo vi­še ste­čaj­nih ti­je­la, pa i Od­bor vje­rov­ni­ka. Okup­lja­nje svih vje­rov­ni­ka je 6. ruj­na, do­kad bi po pri­hva­će­nim pro­cje­na­ma ne­za­vis­nih struč­nja­ka vri­jed­nost bro­da bi­la uma­nje­na za ba­rem 10­ak mi­li­ju­na eura, pa je TS u Pa­zi­nu odre­dio pro­da­ju. Još se če­ka pra­vo­moć­nost rje­še­nja o pro­da­ji, što bi po­dra­zu­mi­je­va­lo da ne­ma za­in­te­re­si­ra­nih ža­li­te­lja te no­vo ro­či­šte 4. sr­p­nja, ra­di ut­vr­đi­va­nja vri­jed­nos­ti, na­či­na i uvje­ta pro­da­je ja­ru­ža­la. Na­ga­đa se da će pro­cje­nu vri­jed­nos­ti ra­di­ti Hr­vat­ska bro­do­grad­nja Ja­dran­brod. TS u for­mi ak­ta na ko­ji se ni­je moguće ža­li­ti, na­kon ro­či­šta na­la­že pro­da­ju ­ po pra­vi­li­ma ste­čaj­nog za­ko­na i sus­ta­va e­draž­be, no po lo­gi­ci da je sva­ko če­ka­nje k o nt r a pro­duk­tiv­no či­ni se da do draž­bo­va­nja ne­će do­ći, već će po pi­ta­nju iz­ja­ve pri­je­bo­ja dr­ža­va po­žu­ri­ti. To pro­iz­la­zi i iz sta­tu­sa RH kao pr­vog raz­luč­nog vje­rov­ni­ka ko­ji ima pra­vo pr­vog da­na obja­ve sud­skog za­ključ­ka iz­ja­vi­ti na TS i Fi­nu da pre­bi­ja traž­bi­nu. Sli­je­di sud­sko rje­še­nje o do­su­di u ko­jem se ut­vr­đu­je je li traž­bi­na ve­ća ili ma­nja od ut­vr­đe­ne vri­jed­nos­ti, a na­ga­đa se da će bi­ti ve­ća. S upi­som vlas­niš­tva RH mo­že os­tva­ri­ti svoj in­te­res kao pro­da­va­telj, no is­ti sce­na­rij se ne oče­ku­je gle­de os­ta­lih bro­do­va, na ko­ji­ma je RH ta­ko­đer pr­vi raz­luč­ni vje­rov­nik, pa za njih sli­je­di draž­bo­va­nje u če­ti­ri kru­ga, na­kon ru­jan­skog ro­či­šta. ❖

IZ PRODAJNE CI­JE­NE BI NAVODNO RH MOGLA VRATITI OKO 700 OD 900 MIL. KN ISPLAĆENOG JAMSTVA

DUŠKO MARUŠIĆ/PIXSELL

Brod je u Ulja­ni­ku gra­dio Jan de Nul

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.