Ki­ne­ze priv­la­či i prag­ma­tič­na Vla­da

Ki­ne­ska inves­ti­to­ri­ca i po­du­zet­ni­ca Ji­ang Yu o raz­lo­zi­ma po­ve­ća­nja in­te­re­sa iz Ki­ne za ula­gač­kim pro­jek­ti­ma u RH

Poslovni Dnevnik - - Investcro -

Os­ni­va­či­ca i vlas­ni­ca Z­Run Wel­lTon In­dus­try, Ji­ang Yu u pre­zen­ta­ci­ji je iz­ra­zi­la div­lje­nje pre­ma Hr­vat­skoj i že­lju za su­rad­njom i za­jed­nič­kim ras­tom iz­me­đu dvi­ju dr­ža­va u bu­duć­nos­ti. “Od 2018. part­ne­ri i ja po­sje­ti­li smo dva­de­se­tak gra­do­va u Hr­vat­skoj i pre­gle­da­li vi­še od 40 ve­li­kih i ma­lih pro­je­ka­ta. Iz na­še per­s­pek­ti­ve Hr­vat­ska ima vi­še je­dins­tve­nih pred­nos­ti – smje­štaj u sr­cu Eu­ro­pe, pris­tup Ja­dran­skom mo­ru, člans­tvo u EU i sko­raš­nji ula­zak u Sc­hen­gen ko­ji će ta­ko­đer do­ni­je­ti po­ten­ci

jal za ra­zvoj. Osim to­ga, Hr­vat­ska ima zre­le po­li­tič­ke okol­nos­ti, pred­stav­lja si­gur­no okru­že­nje za ula­ga­nja, ima prag­ma­tič­nu Vla­du, prag­ma­tič­no lo­kal­no vod­stvo, bo­ga­tu po­vi­jest i je­dins­tve­nu kul­tu­ru, što priv­la­či po­zor­nost”, is­tak­nu­la je Yu i do­da­la da su to tek ne­ki od raz­lo­ga za­što inves­ti­to­ri iz Ki­ne po­ka­zu­ju in­te­res za Hr­vat­sku. Inves­ti­ci­je iz Ki­ne tre­nu­tač­no su usre­do­to­če­ne na obra­zo­va­nje, kul­tu­ru, in­fras­truk­tu­ru, pro­met, tu­ri­zam, ali i tra­di­ci­onal­ne in­dus­tri­je po­put pro­izvod­nje mor­ske so­li. “Na­kon is­tra­ži­va­nja i pro­cje­na doš­li smo do fa­ze sus­tav­nog pla­ni­ra­nja u Hr­vat­skoj. Kao prak­ti­čar, Hr­vat­ska je po­kre­nu­la mno­ge ini­ci­ja­ti­ve za ra­zvoj. Sret­na sam što mo­gu ra­di­ti na svim ovim pro­jek­ti­ma. Ra­di­mo s vi­zi­jom za bo­lju bu­duć­nost, us­mje­re­ni smo na ušte­du ener­gi­ju, ze­le­ne vri­jed­nos­ti, oču­va­nje oko­li­ša i odr­ži­vu eko­no­mi­ju ko­ris­nu za gra­đa­ne. Ov­dje smo ka­ko bi­smo is­tra­ži­li za­jed­nič­ki ra­zvoj, po­tak­nu­li su­rad­nju iz­me­đu po­du­ze­ća i vla­da s ci­ljem da uklju­či­mo lju­de iz svih slo­je­va druš­tva, ka­ko bi svi­ma bi­lo bo­lje”, po­ru­či­la je Ji­ang Yu.

Vlas­ni­ca Z-Run Wel­lTon In­dus­tyja di­vi se na­šoj zem­lji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.