Do­mac: Pi­ta­nje je že­li­mo li mi uop­će ula­ga­če?

Inves­ti­ci­je u ener­ge­ti­ku

Poslovni Dnevnik - - Investcro -

Glo­bal­ni je po­rast ula­ga­nja u ob­nov­lji­ve iz­vo­re ener­gi­je (OIE), ko­ji su po pr­vi put pre­tek­li iz­nos inves­ti­ci­ja u kla­sič­ne iz­vo­re, a u Hr­vat­skoj još ne­ma ni­šta od to­ga, ka­zao je Ju­li­je Do­mac, rav­na­telj Re­gi­onal­ne ener­get­ske kon­fe­ren­ci­je Sje­ve­ro­za­pad­ne Hr­vat­ske – RE­GEA u svo­joj pre­zen­ta­ci­ji “Ener­ge­ti­ka – Ka­ko do ulagača”, a ko­ju je pred­sta­vio u sklo­pu Inves­tCroa u Za­gre­bu. “Pi­ta­nje je da li u Hr­vat­skoj uop­će že­li­mo ula­ga­če. Po­zi­ti­van pri­mjer je bol­ni­ca Za­bok ko­ja je pos­ta­vi­la so­la­re na svoj krov, ja­vio se pri­vat­ni ula­gač i pos­ta­vit će se so­lar­na elek­tra­na sna­ge 490 kW što je do­volj­no za ta­kav objekt. Ni­je ne­ka glo­maz­na inves­ti­ci­ja, sve­ga dva mi­li­ju­na ku­na, ali je sva­ka­ko pro­jekt ko­ji zas­lu­žu­je da bu­de “vi­jest da­na”. Na kon­fe­ren­ci­ja­ma se svi slažu da nam trebaju inves­ti­ci­je, i u ener­ge­ti­ku, no na terenu to baš i ni­je la­ko ostvarivo. Pos­to­je in­te­res pri­vat­nih ulagača za inves­ti­ci­je od vi­še od 100 mi­li­ju­na ku­na u ovak­ve i slič­ne pro­jek­te ka­kav je u Za­bo­ku.

Oni su tu, ali da li im omo­gu­ću­je­mo da pla­si­ra­ju svoj no­vac i na­pra­ve inves­ti­ci­ju od ko­je će na kra­ju svi ima­ti ko­ris­ti”, ka­že Do­mac. Po­jaš­nja­va da je nji­hov zad­nji ve­li­ki pro­jekt ob­no­ve jav­ne ra­s­vje­te u gra­do­vi­ma i op­ći­na­ma s pri­vat­nim ula­ga­čem bio si­zi­fov­ski po­sao. “Ia­ko je ve­lik broj je­di­ni­ca lo­kal­ne sa­mo­upra­ve ušao u taj pro­jekt, bi­lo je ve­li­kih ot­po­ra i pro­ble­ma svih vr­sta. Ov­dje go­vo­ri­mo o pro­ble­mu či­ta­vog druš­tva i nje­go­ve sprem­nos­ti za inves­ti­ci­je – pri­je smo ima­li 7­8 po­nu­da pri na­tje­ča­ju za ne­ku energetsku ob­no­vu ško­le ili zgra­de. Da­nas, ako ima­mo 1­2 po­nu­de mo­že­mo bi­ti sret­ni. Us­pr­kos ve­li­kim sred­stvi­ma iz EU fon­do­va, gra­đe­vin­ska ope­ra­ti­va je pos­ta­la usko gr­lo či­ta­vog inves­ti­cij­skog cik­lu­sa jer su sve tvrt­ke ko­je bi po­ten­ci­jal­no mo­gle i to na­pra­vi­ti su ‘bu­ki­ra­ne’ u na­red­nih go­di­nu ili dvi­je”, ka­že Do­mac. Do­da­je da bi pri svim inves­ti­ci­ja­ma u energetsku učin­ko­vi­tost tre­ba­lo raz­miš­lja­ti o uklju­či­va­nju pri­vat­nog part­ne­ra, a što je već pos­ta­la i prak­sa ko­ju će EU u na­red­nom raz­dob­lju pos­tav­lja­ti kao im­pe­ra­tiv. “Ia­ko smo ima­li is­kus­tva s jav­no­pri­vat­nim vlas­niš­tvom, da­nas je to pos­ta­la go­to­vo pa ta­bu te­ma i svug­dje pri­vat­ni part­ner pos­ta­je ne­što ne­po­želj­no. Svi pre­vi­še pos­ta­ju pre­ovis­ni o bes­po­vrat­nim sred­stvi­ma i vi­še se kod pro­je­ka­ta ne ras­prav­lja ho­će li se ne­ki pro­jekt fi­nan­ci­ra­ti iz EU fon­do­va, već is­klju­či­vo o to­me ko­ji će udio bi­ti tih sred­sta­va. No, to do­vo­di do to­ga da se gra­do­vi i op­ći­ne pre­za­du­žu­ju jer sve vi­še ras­te udio vlas­ti­tih sred­sta­va s ko­ji­ma je­di­ni­ca lo­kal­ne sa­mo­upra­ve mo­ra par­ti­ci­pi­ra­ti u pro­jek­tu te ta ovis­nost mo­že oz­bilj­no ugro­zi­ti jav­ne fi­nan­ci­je i funk­ci­oni­ra­nje tak­vih je­di­ni­ca”, na­gla­sio je Do­mac.

SVI SLAŽU DA NAM TREBAJU INVES­TI­CI­JE,

I U ENER­GE­TI­KU, NO NA TERENU TO BAŠ I NI­JE LA­KO OSTVARIVO, KA­ŽE JU­LI­JE DO­MAC IZ RE­GEA-E

MATIJA HABLJAK/PIXSELL

Ju­li­je Do­mac, RE­GEA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.