SVI­JET HUAWEI U SUBOTU PUŠTA 5G MREŽU U ŠPANJOLSKO­J

Zna­ča­jan us­pjeh Vo­da­fo­ne Es­paña uvo­di mrežu nove ge­ne­ra­ci­je u 15 gra­do­va

Poslovni Dnevnik - - Regija - TOMISLAV PILI [email protected]­lov­ni.hr Pr­va po­zi­ci­ja 'na če­ka­nju'

Špa­njol­skom ope­ra­te­ru opre­mu je is­po­ru­či­la ki­ne­ska kompanija usred kri­ze s ame­rič­kom ad­mi­nis­tra­ci­jom ko­ja ju je sta­vi­la na cr­nu lis­tu

Ki­ne­ski te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ski pro­izvo­đač Huawei ubi­lje­žio je zna­ča­jan us­pjeh u glo­bal­noj utr­ci gradnje 5G mre­ža i to usred kri­ze zbog “cr­ne lis­te” na ko­ju je ame­rič­ka ad­mi­nis­tra­ci­ja sta­vi­la tu kom­pa­ni­ju. Špa­njol­ski ope­ra­ter Vo­da­fo­ne Es­pa­na 5G mrežu nove ge­ne­ra­ci­je uvest će u 15 gra­do­va 15. lip­nja, a u

su­rad­nji s ki­ne­skom kom­pa­ni­jom, naj­a­vio je iz­vr­š­ni di­rek­tor te tvrt­ke An­to­nio Co­im­bra, pa će Špa­njol­ska bi­ti jed­na od pr­vih europ­skih ze­ma­lja s iz­nim­no br­zom mo­bil­nom mre­žom.

Is­po­ru­ka u Nje­mač­koj

Osim Hu­awe­ija, šved­ski Eric­sson osi­gu­rat će har­dve­re za po­dat­kov­nu mrežu. Pod­sje­ti­mo, Huawei je vo­de­ći pru­ža­telj mo­bil­nih mre­ža, po­go­to­vo u Eu­ro­pi. Wa­shin­g­ton je tu teh­no­lo­šku kom­pa­ni­ju proš­log mje­se­ca sta­vio na cr­nu lis­tu kompanija či­je je pos­lo­va­nje s ame­rič­kim part­ne­ri­ma stro­go kon­tro­li­ra­no. Ka­ko je ka­zao za­mje­nik di­rek­to­ra nje­mač­ke po­druž­ni­ce Hu­awe­ija Ki­ne­skom Hu­awe­iju tre­bat će vi­še vre­me­na da pos­ta­ne naj­ve­ći pro­izvo­đač pa­met­nih te­le­fo­na na svi­je­tu, što je cilj ko­ji je pr­vot­no tre­bao pos­ti­ći u če­t­vr­tom kvar­ta­lu ove go­di­ne, iz­ja­vio je je­dan od čel­ni­ka te kom­pa­ni­je. “Pos­ta­li bi­smo naj­ve­ći u če­t­vr­tom kvar­ta­lu ove go­di­ne, no sad sma­tra­mo da bi taj pro­ces mo­gao po­tra­ja­ti du­že”, re­kao je glav­ni stra­te­ški di­rek­tor Huawei Con­su­mer Bu­si­ness gru­pe Shao Yang. Huawei tre­nut­no dnev­no pro­da­je 500 do 600.000 pa­met­nih te­le­fo­na, re­kao je na saj­mu teh­no­lo­gi­je CES Asia u Šan­ga­ju. Huawei je bio dru­gi naj­ve­ći pro­da­vač u pr­vom tro­mje­se­čju, iza Sam­sun­ga. Da­vid Wang za dnev­nik Rhe­inis­c­hen Post, Huawei pret­pos­tav­lja da će po­mo­ći u iz­grad­nji 5G mre­že i u Nje­mač­koj.

“Tre­nut­no is­po­ru­ču­je­mo mrež­ne ele­men­te za pro­ši­re­nje LTE mre­že De­ut­s­c­he Te­le­ko­ma, Vo­da­fo­ne De­ut­s­c­hlan­da i Te­le­fo­ni­ca De­ut­s­c­hlan­da. Pret­pos­tav­lja­mo da će­mo su­ra­đi­va­ti s te tri kom­pa­ni­je i po pi­ta­nju 5G mre­že”, iz­ja­vio je Wang.

U 5G-u 45 pos­to svi­je­ta

Tr­žiš­ni po­ten­ci­jal 5G mre­ža do­bro os­li­ka­va vi­jest da je Eric­sson po­di­gao svo­ju pro­cje­nu o broju pret­pla­ta za us­lu­ge u mo­bil­nim te­le­ko­mu­ni­ka­cij­skim mre­ža­ma naj­no­vi­je ge­ne­ra­ci­je 5G za 27 pos­to na 1,9 mi­li­jar­di do 2024. go­di­ne. Ti­me će bi­ti omo­gu­ćen pris­tup us­lu­ga­ma u mo­bil­nim te­le­ko­mu­ni­ka­cij­skim mre­ža­ma 5G­a za vi­še od 45 pos­to svjet­ske po­pu­la­ci­je, obja­vio je šved­ski pro­izvo­đač te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ske opre­me u svom po­lu­go­diš­njem Iz­vješ­ću o mo­bil­nos­ti.

Pret­hod­na prog­no­za šved­ske tvrt­ke iz stu­de­no­ga pre­dvi­đa­la je 1,5 mi­li­jar­di pret­pla­ta na 5G u 2024. go­di­ni i mrež­nu po­kri­ve­nost od pre­ko 40 pos­to svjet­ske po­pu­la­ci­je. Iz Eric­sso­na, me­đu či­jim su glav­nim ri­va­li­ma ki­ne­ski Huawei i fin­ska No­kia, oče­ku­ju da će Sje­ver­na Ame­ri­ka pre­dvo­di­ti u pri­hva­ća­nju 5G­a s ob­zi­rom na 63 pos­to pre­dvi­đe­nih pret­pla­ta na mo­bil­ne ko­mu­ni­ka­ci­je u pet go­di­na, a slijede ju­go­is­toč­na Azi­ja i Eu­ro­pa. ❖

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.