Kas­nit će Ter­mi­nal B

Poslovni Dnevnik - - Regija -

Zbog ma­nje stan­ke u odvi­ja­nju ra­do­va rok za za­vr­še­tak do­grad­nje i mo­der­ni­za­ci­je Ter­mi­na­la B na Me­đu­na­rod­nom aero­dro­mu Sa­ra­je­vo pro­du­žen je za je­dan mje­sec, te se za­vr­še­tak sa­da pre­dvi­đa za kraj

2020. go­di­ne, rek­la je Sa­nja Ba­ga­rić­Ar­na­ut, struč­na sa­rad­ni­ca za od­no­se s jav­noš­ću Me­đu­na­rod­nog aerodroma Sa­ra­je­vo u raz­go­vo­ru za flyin­g­bos­ni­an. blog­s­pot.

“Ra­do­vi se obav­lja­ju i u noć­nim sa­ti­ma, po­seb­no ka­da je ri­ječ o buč­nim ak­tiv­nos­ti­ma, či­je bi iz­vo­đe­nje da­nju bi­lo smet­nja put­ni­ci­ma i za­pos­le­ni­ci­ma. Ri­ječ o iz­u­zet­no zah­tjev­nim ra­do­vi­ma, po­seb­no jer se odvi­ja­ju po­kraj pos­to­je­ćeg objek­ta ko­ji se ko­ris­ti”, objas­ni­la je Ba­ga­rić­Ar­na­ut.

Ka­pa­ci­te­ti Ter­mi­na­la B pro­ši­rit će se za do­dat­nih

10.000 kva­dra­ta na če­ti­ri eta­že, uz do­dat­nih 12 šal­te­ra za re­gis­tra­ci­ju put­ni­ka, po­ve­ćat će se bro­ja iz­la­za te pro­ši­ri­ti pros­to­ri­ja za pre­uzi­ma­nje prt­lja­ga, kao i dru­ge pros­to­ri­je.

Sa­ra­jev­ski aero­drom za­bi­lje­žio je u svib­nju pad bro­ja put­ni­ka, ka­da ih je us­lu­že­no 74.178, što za 8,5 pos­to ma­nje u od­no­su na proš­lu go­di­nu.

PD

Za­vr­še­tak ra­do­va oče­ku­je se kra­jem 2020. go­di­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.