BiH pi­vo­va­ra­ma 2018. go­di­ne pre­po­lov­lje­na do­bi­ti

Una­toč po­zi­tiv­nom pos­lo­va­nju, do­ma­ći pro­izvo­đa­či sve te­že se odu­pi­ru uvoz­nom pi­vu iz Hr­vat­ske, Sr­bi­je i Slo­ve­ni­je

Poslovni Dnevnik - - Regija -

Pet naj­ve­ćih pivovara u BiH proš­le su go­di­ne pos­lo­va­le po­zi­tiv­no, ali je nji­ho­va do­bit u od­no­su na 2017. go­di­nu pre­po­lov­lje­na. Pre­ma po­da­ci­ma por­ta­la Ak­ta.ba, Tuzlanska pivovara ostvarila je do­bit od 4,17 mil. KM, Banjalučka pivovara 1,82 mil. KM, Sarajevska pivovara 655.088, Hercegovač­ka pivovara

113.246, dok je Bihaćka pivovara pos­lo­va­la s plu­som od 74.115 ma­ra­ka.

Ka­da je ri­ječ o pri­ho­di­ma, na pr­vom mjes­tu je Banjalučka pivovara s ne­što vi­še od 47 mil. ma­ra­ka, dok je iza nje Sarajevska pivovara, ko­ja je 2018. go­di­ne pri­ho­do­va­la 37,52 mil. ma­ra­ka. Struč­nja­ci sma­tra­ju ka­ko tak­vi rezultati ne­dvo­smis­le­no po­ka­zu­ju da se do­ma­će pi­vo­va­re sve te­že bo­re pro­tiv kon­ku­ren­ci­je iz Sr­bi­je, Hr­vat­ske i Slo­ve­ni­je.

Eko­no­mist Igor Ga­vran ka­že da po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na uvoz­ne pi­vo­va­re ima­ju ap­so­lut­nu do­mi­na­ci­ju, ka­ko u tr­žiš­nom udje­lu, ta­ko i u os­tva­re­nim pri­ho­di­ma i pro­fi­ta­bil­nos­ti.

NAJVEĆU DO­BIT OSTVARILA JE TUZLANSKA PIVOVARA

SA 4,17 MIL. KM, SLIJEDE BANJALUČKA PIVOVARA, SARAJEVSKA PIVOVARA, HERCEGOVAČ­KA PIVOVARA I BIHAĆKA PIVOVARA

DUŠKO MARUŠIĆ/ PIXSELL

U BiH ras­te do­mi­na­ci­ja uvoz­nog pi­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.