KKR NU­DI 63 EURA MA­LIM DI­ONI­ČA­RI­MA SPRINGERA

Poslovni Dnevnik - - Svijet -

Na­kon do­go­vo­ra s vo­de­ćim di­oni­ča­ra Axe­la Springera, ame­rič­ka inves­ti­cij­ska kompanija KKR u sri­je­du je ma­njin­skim di­oni­ča­ri­ma nje­mač­kog me­dij­skog di­va po­nu­di­la 63 eura po di­oni­ci za ot­kup nji­ho­va udje­la. Po­nu­da za pre­uzi­ma­nje za 40 pos­to je vi­ša od ak­tu­al­ne tr­žiš­ne ci­je­ne. Ka­ko je na­veo KKR u pri­op­će­nju, prag za us­pješ­nost po­nu­de je nje­zi­no pri­hva­ća­nje od 20 pos­to udje­la u ka­pi­ta­lu. Pre­ma do­sa­daš­njim na­pi­si­ma, ula­zak KKR-a omo­gu­ćio bi Sprin­ge­ru lak­šu bit­ku s in­ter­net­skim por­ta­li­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.