Rya­na­ir ku­pio star­tup tvrt­ku Mal­ta Air

Ovom ak­vi­zi­ci­jom ir­ski pri­je­voz­nik po­ve­ća­va pri­sus­tvo na tr­ži­šti­ma iz­van Eu­ro­pe

Poslovni Dnevnik - - Svijet -

Ni­sko­bu­džet­na zra­ko­plov­na kompanija Rya­na­ir pot­pi­sa­la je u uto­rak spo­ra­zum s mal­te­škom vla­dom o kup­nji star­tup kom­pa­ni­je Mal­ta Air. Ova tvrt­ka će pos­lo­va­ti s flo­tom od šest zra­ko­plo­va, ko­ju u slje­de­će tri go­di­ne na­mje­ra­va po­ve­ća­ti na de­set. Spo­ra­zum omo­gu­ću­je da se Rya­na­iro­vi zra­ko­plo­vi iz

Fran­cu­ske, Ita­li­je i Nje­mač­ke pre­se­le u mal­te­ški re­gis­tar avi­okom­pa­ni­ja.

Ovim ula­ga­njem Rya­na­ir po­ve­ća­va već zna­čaj­no pri­sus­tvo na Mal­ti i pris­tup tr­ži­šti­ma iz­van EU iz Mal­te, po­put Sje­ver­ne Afri­ke, na­vo­di se Rya­na­iro­vu pri­op­će­nju. Spo­ra­zum su u Val­le­ti pot­pi­sa­li iz­vr­š­ni di­rek­tor Rya­na­ira Mic­ha­el O’Le­ary i duž­nos­ni­ci mal­te­ške vla­de, u pri­sus­tvu pre­mi­je­ra Jo­sep­ha Mus­ca­ta. Mus­cat je iz­ja­vio da će Mal­ta Air na­do­pu­ni­ti po­nu­du us­lu­ga Air Mal­te, vo­de­ćeg mal­te­škog avi­opri­je­voz­ni­ka u vlas­niš­tvu dr­ža­ve. “Una­toč gla­si­na­ma, Air Mal­ta ne sa­mo da je pre­ži­vje­la, ne­go i ostvarila pr­vi plus u 20 go­di­na”, re­kao je Mus­cat.

REUTERS

Se­lid­ba u re­gis­tar Mal­te

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.