Ad­di­ko traži ula­ga­če iz­van SAD-a

Poslovni Dnevnik - - Komentari & Analize -

U opre­mi tek­s­ta pod na­zi­vom “Ad­di­ko ban­ka do kraja 2019. na Beč­koj bur­zi traži no­vog vlas­ni­ka” objav­lje­nom 11. lip­nja, ne­na­mjer­nom gre­škom obja­vi­li smo da “Pri­vat­na po­nu­da ci­lja na ins­ti­tu­ci­onal­ne ula­ga­če u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji i SAD­u, ka­žu iz Ad­di­ko gru­pe”. Umjes­to to­ga is­prav­no je “Pri­vat­na po­nu­da ci­lja na ins­ti­tu­ci­onal­ne ula­ga­če u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji i iz­van SAD­a, ka­žu iz Ad­di­ko gru­pe”. Is­pri­ča­va­mo se či­ta­te­lji­ma i Ad­di­ko gru­pi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.