EU­ROP­SKE BUR­ZE PALE NA­KON DVA DA­NA

Poslovni Dnevnik - - Burze & Financije -

Na europ­skim su bur­za­ma u sri­je­du ci­je­ne di­oni­ca pale, na­kon dva da­na ras­ta jer ula­ga­če za­bri­nja­va ja­ča­nje na­pe­tos­ti u tr­go­vin­skim od­no­si­ma iz­me­đu SAD-a i Ki­ne. STOXX 600 in­deks vo­de­ćih europ­skih di­oni­ca bio je oko 15 sa­ti u mi­nu­su 0,4 pos­to. Lon­don­ski FTSE in­deks os­la­bio je 0,5 pos­to, na 7356 bo­do­va, dok je fran­k­furt­ski DAX skliz­nuo 0,3 pos­to, na 12.118 bo­do­va, a pa­ri­ški CAC 0,6 pos­to, na 5375 bo­do­va. Tr­ži­šta su pod pri­ti­skom ras­ta tr­go­vin­ske na­pe­tos­ti, na­kon što je u uto­rak pred­sjed­nik SAD-a Do­nald Trump ka­zao da ga ne za­ni­ma tr­go­vin­ski do­go­vor ako Ki­na ne pris­ta­ne na če­ti­ri od pet glav­nih to­ča­ka, ko­je ni­je spe­ci­fi­ci­rao. Po­ru­čio je, ta­ko­đer, da je spre­man do­dat­no po­ve­ća­ti ca­ri­ne na ki­ne­ski uvoz ako ne bu­de na­pret­ka u raz­go­vo­ru s ki­ne­skim pred­sjed­ni­kom Xi Jin­pin­gom kra­jem lip­nja na sjed­ni­ci sku­pi­ne G20 naj­ve­ćih svjet­skih gos­po­dar­sta­va. Ki­ne­ski me­di­ji pi­šu ka­ko će Pe­king oš­tro od­go­vo­ri­ti ako Wa­shin­g­ton nas­ta­vi po­ve­ća­va­ti ten­zi­je i ka­ko ne žu­ri ob­no­vi­ti tr­go­vin­ske pre­go­vo­re.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.