RAST ZALIHA SNI­ZIO CI­JE­NU NAF­TE ZA 2%

Poslovni Dnevnik - - Burze & Financije -

Ci­je­ne naf­te pale su u sri­je­du na me­đu­na­rod­nim tr­ži­šti­ma vi­še od dva pos­to zbog po­da­ta­ka o sla­bi­jim iz­gle­di­ma za po­traž­nju i ras­ta zaliha si­ro­ve naf­te u SAD-u. Na lon­don­skom je tr­ži­štu cijena ba­re­la pa­la za 1,54 do­la­ra ili 2,47 pos­to u od­no­su na pret­hod­no za­tva­ra­nje i iz­no­si­la 60,75 do­la­ra. Ame­rič­ka vla­da sma­nji­la je u uto­rak pro­cje­ne ras­ta po­traž­nje u svi­je­tu u 2019. te pro­izvod­nje naf­te u SAD-u. Ne­oče­ki­va­ni rast zaliha u SAD-u do­dat­no je pri­tis­nuo ci­je­ne naf­te. Za­li­he si­ro­ve naf­te u SAD-u po­ve­ća­le su se u tjed­nu do 7. lip­nja za 4,9 mi­li­ju­na ba­re­la, na 482,8 mi­li­ju­na ba­re­la, pre­ma po­da­ci­ma Ame­rič­kog ins­ti­tu­ta za naf­tu (API) objav­lje­nim u uto­rak. Ana­li­ti­ča­ri su oče­ki­va­li pad zaliha u tom tjed­nu za 481.000 ba­re­la. OPEC je obja­vio da je cijena ba­re­la re­fe­rent­ne ko­ša­ri­ce naf­te nje­go­vih čla­ni­ca iz­no­si­la 62,56 do­la­ra i bi­la 45 cen­ti ni­ža u od­no­su na pret­hod­ni tr­go­vin­ski dan.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.