U ra­zvoj gra­da do 2027. že­le in­te­gri­ra­ti­još 25 mi­li­ju­na eura iz EU fon­do­va

Ši­be­nik ‘na europ­ski pogon’ Mnogi su svo­je pos­lov­ne i ži­vot­ne ci­lje­ve os­tva­ri­li pre­ko fon­do­va Eu­rop­ske uni­je, a u Min is­tar­stvu či­ne sve da se sred­stva po­vu­ku još in­ten­ziv­ni­je u na­do­la­ze­ćem raz­dob­lju

Poslovni Dnevnik - - Edukacija - ✑ Na­ti­ve tim PD I VL re­dak­ci­[email protected]­lov­ni.hr

EU nov­cem osi­gu­ra­li smo svi­je­tlu bu­duć­nost i za­to po­ru­ču­jem svi­ma da is­ko­ris­te sve do­bro­bi­ti ko­je EU fon­do­vi nu­de, po­ru­čio je ši­ben­ski gra­do­na­čel­nik Želj­ko Bu­rić

Mi­nis­tar­stvo re­gi­onal­no­ga ra­zvo­ja i fon­do­va Eu­rop­ske uni­je u su­rad­nji s ins­ti­tu­ci­ja­ma u sus­ta­vu uprav­lja­nja i kon­tro­le ko­ri­šte­nja EU fon­do­va or­ga­ni­zi­ra­lo je u Ši­be­ni­ku in­for­ma­tiv­no-edu­ka­tiv­no do­ga­đa­nje Re­gi­onal­ni da­ni EU fon­do­va. S ci­ljem in­for­mi­ra­nja ši­re jav­nos­ti o mo­guć­nos­ti­ma fi­nan­ci­ra­nja iz fon­do­va EU i ja­ča­nja re­gi­onal­no­ga ra­zvo­ja te cje­lo­kup­nog druš­tve­nog i gos­po­dar­skog ras­ta Hr­vat­ske, or­ga­ni­zi­ra­na su struč­na pre­da­va­nja i ra­di­oni­ce, a odr­žan je i pa­nel ‘Ra­zvoj Ši­be­ni­ka kroz fon­do­ve Eu­rop­ske uni­je’.

Gra­do­na­čel­nik Ši­be­ni­ka Želj­ko Bu­rić krat­ko i jas­no obraz­lo­žio je po­ve­za­nost ra­zvo­ja Ši­be­ni­ka i us­pje­ha u pov­la­če­nju sred­sta­va EU.

Događaju se ve­li­ke inves­ti­ci­je

“Ši­be­nik je grad ko­ji mo­že sve do­bro za­hva­li­ti EU fon­do­vi­ma jer se mno­go to­ga re­ali­zi­ra­lo po­mo­ću EU sred­sta­va. U Ši­be­ni­ku sre­ćom ima­mo snaž­nu i po­tent­nu eki­pu ko­ja pov­la­či EU sred­stva i ko­ja će ih pov­la­či­ti i u bu­duć­nos­ti. Jer, bit­no je ko­li­ko smo ih re­ali­zi­ra­li po­go­to­vo kad se zna da smo od pla­ni­ra­nog re­ali­zi­ra­li 100 pos­to! Ali mi smo već osi­gu­ra­li i omot­ni­cu od­nos­no plan do 2027. go­di­ne do ka­da že­li­mo in­te­gri­ra­ti u ra­zvoj gra­da još 25 mi­li­ju­na eura”, re­kao je ši­ben­ski gra­do­na­čel­nik Želj­ko Bu­rić naj­av­lju­ju­ći broj­ne nove ši­ben­ske pro­jek­te po­put ob­no­ve ka­za­li­šta, iz­mje­šta­nja va­tro­gas­nog do­ma, iz­grad­nje no­vog vr­ti­ća, pro­met­ne ver­ti­ka­le gra­da, pr­vog kra­ka ži­ča­re itd.

“EU nov­cem osi­gu­ra­li smo svi­je­tlu bu­duć­nost i za­to po­ru­ču­jem svi­ma da is­ko­ris­te sve do­bro­bi­ti ko­je EU fon­do­vi nu­de”, za­klju­čio je ši­ben­ski gra­do­na­čel­nik Želj­ko Bu­rić. I po­moć­ni­ca mi­nis­tri­ce re­gi­onal­no­ga ra­zvo­ja i fon­do­va Eu­rop­ske uni­je Ta­ja­na Hu­zak je po­hva­li­la ši­ben­ski us­pjeh u os­tva­ri­va­nju i pov­la­če­nju sred­sta­va EU. “Edu­ka­tiv­nim pre­da­va­nji­ma i pa­ne­li­ma mo­že­mo lak­še pla­ni­ra­ti, ali i is­ko­ris­ti­ti sred­stva. Upoz­na­je­mo jav­nost s mo­guć­nos­ti­ma stva­ra­nja no­vih rad­nih mjes­ta za­hva­lju­ju­ći EU sred­stvi­ma. Mnogi su svo­je pos­lov­ne i ži­vot­ne ci­lje­ve os­tva­ri­li pre­ko EU fon­do­va i mi či­ni­mo pu­no po pi­ta­nju da se sred­stva po­vu­ku još in­ten­ziv­ni­je”, rek­la je Hu­zak.

Ta­ko je do sa­da ukup­no ugo­vo­re­no osam mi­li­jar­di eura iz europ­skih fon­do­va. Po­zi­ti­van pri­mjer je baš ši­ben­sko po­dru­čje gdje je ugo­vo­re­no milijardu i pol ku­na za niz pro­je­ka­ta po­put pro­čis­ta­ča, odvod­nje, stu­dent­skog do­ma, Bi­kar­ca, zapošljava­nje že­na na knin­skom po­dru­čju, ali i ob­no­vu tri ši­ben­ske tvr­đa­ve ko­je su pos­ta­le vr­hun­ska tu­ris­tič­ka pro­midž­ba na svjet­skom ni­vou.

“Osmis­li­li smo pre­da­va­nja u čak 30 gra­do­va i Ši­be­nik je 20. po re­du”, is­tak­lo se na pa­ne­lu i na­gla­si­lo ka­ko se in­ten­ziv­no ra­di na na­ci­onal­noj ra­zvoj­noj stra­te­gi­ji i vi­zi­ji za što in­ten­ziv­ni­je pov­la­če­nje EU sred­sta­va i to ut­vr­đi­va­njem ra­zvoj­nih po­ten­ci­ja­la svih žu­pa­ni­ja, či­me će se uves­ti struk­tur­ne pro­mje­ne u druš­tvu.

Mi­ra Le­pur iz Ra­zvoj­ne agen­ci­je Ši­ben­sko­knin­ske žu­pa­ni­je, Ra­dos­lav Žu­pa­no­vić, vlas­nik OPG­a, Pe­tar Mi­šu­ra iz Uprav­nog odje­la za gos­po­dar­stvo gra­da Ši­be­ni­ka, Mar­tin Mr­ša iz ši­ben­ske udru­ge Mla­di u EU i Ivan Ma­le­ni­ca, de­kan Ve­le­uči­li­šta u Ši­be­ni­ku su­dje­lo­va­li su u pa­nel di­sku­si­ji o ra­zvo­ju Ši­be­ni­ka kroz fon­do­ve Eu­rop­ske uni­je.

Pe­tar Mi­šu­ra pod­sje­tio je na po­vu­če­na sred­stva, ali i na pro­jek­te ko­ji su u ti­je­ku ili tek slijede po­put ži­ča­re, pod­zem­ne ga­ra­že, ob­no­ve zgra­de ka­za­li­šta, in­fras­truk­tu­re, vi­še brod­skih li­ni­ja, bo­ljeg grad­skog pri­je­vo­za...

“Do­ka­za­li smo da us­pješ­no pov­la­či­mo sred­stva, ali i da na­ši pro­jek­ti nas­tav­lja­ju ži­vje­ti i na­kon re­ali­za­ci­je i da s nji­ma ni­smo na gu­bit­ku. U Ši­be­ni­ku se događaju ve­li­ke inves­ti­ci­je zbog ko­jih ima­mo pet pu­ta vi­še tu­ris­ta i hotela u zad­nja dva de­set­lje­ća. U konačnici, sa­da smo u gor­njoj po­lo­vi­ci ra­zvoj­nih sre­di­na, a bi­li smo na za­če­lju. Pro­blem još br­žem ula­ga­nju su imo­vin­sko-prav­ni od­no­si i tu nam dr­ža­va tre­ba pu­no po­mo­ći. Vlas­niš­tvo mo­ra bi­ti čis­to za apli­ci­ra­nje za sred­stva EU, do­ku­men­ta­ci­ja mo­ra bi­ti čis­ta i tran­s­pa­rent­na”, re­kao je Pe­tar Mi­šu­ra. Mi­ra Le­pur iz Ra­zvoj­ne agen­ci­je je is­tak­la da im je pri­mar­na dje­lat­nost po­mo­ći gra­do­vi­ma i lo­kal­nim je­di­ni­ca­ma, te stra­te­ško pla­ni­ra­nje ra­zvo­ja po­du­zet­nič­kih zo­na, re­sur­sa ma­ri­kul­tu­re, alu­mi­ni­ja, me­ta­la i sve­ga što stra­te­ški odre­đu­je ovaj pros­tor.

Po­di­že se kva­li­te­ta obra­zo­va­nja

“Že­li­mo gra­di­ti cen­tar za ma­ri­kul­tu­ru. Ba­vi­mo se sa svim ope­ra­tiv­nim pro­ble­mi­ma i u gra­du i u žu­pa­ni­ji. Ima­mo i pro­jekt od 20 mi­li­ju­na ku­na, od­nos­no Adriatic biz­nis cen­tar za po­du­zet­ni­ke i pot­por­ne ins­ti­tu­ci­je. Že­lja je bren­di­ra­ti ci­je­lu žu­pa­ni­ju”, rek­la je Le­pur. Ši­ben­ske ins­ti­tu­ci­je su u is­ho­đe­nju EU sred­sta­va ve­li

U PLANU JE INFO CEN­TAR ZA

MLADE O POV­LA­ČE­NJU EU SRED­STA­VA

Mar­tin Mr­ša

udru­ga Mla­di u EU

IMA­MO I

PRO­JEKT OD 20 MI­LI­JU­NA

KU­NA, ADRIATIC BIZ­NIS CEN­TAR

Mi­ra Le­pur

Ra­zvoj­na agen­ci­ja šib.-knin­ske žu­pa­ni­je

NA

POČETKU SMO SE MUČILI S AD­MI­NIS­TRA­CI­JOM,

ALI SMO POVUKLI OKO 100.000 EURA

Ra­dos­lav Žu­pa­no­vić

vlas­nik OPG-a

ka po­dr­ška te se svi za­ko­ni do­no­se da se to olak­ša. Na dr­ža­vi je pak da do­dat­no po­jed­nos­ta­vi pro­ce­du­re u pov­la­če­nju sred­sta­va po fa­za­ma i to po­go­to­vo u ve­li­kim pro­jek­ti­ma. Jer, tak­vi pro­jek­ti ka­ko je re­če­no, po­skup­lju­ju i pro­lon­gi­ra­ju sve sku­pa. Tre­ba, na­da­lje, po­ra­di­ti i na za­ko­nu o jav­noj na­ba­vi ko­ji su pre­ši­ro­ko na­pi­sa­ni te po­mo­ći i olak­ša­ti ve­li­kim inves­ti­to­ri­ma ula­zak vi­še sred­sta­va za gos­po­dar­stvo i ula­ga­nje u pro­izvod­nju. Ivan Ma­le­ni­ca, de­kan Ve­le­uči­li­šta u Ši­be­ni­ku, pod­sje­tio je na kolegij Uprav­lja­nje EU pro­jek­ti­ma u ko­jem je cilj stu­den­ti­ma olak­ša­ti ula­zak na EU tr­ži­šte ra­da. U svr­hu ško­lo­va­nja mla­dih ljudi u Ši­be­ni­ku su ugo­vo­re­na i sred­sta­va za iz­grad­nju stu­dent­skog do­ma vri­jed­nos­ti 84 mi­li­ju­na ku­na od če­ga je 79 mi­li­ju­na ku­na bes­po­vrat­nih sred­stva.

“Cilj je po­di­ći kva­li­te­tu ško­lo­va­nja u Ši­be­ni­ku. U no­vom stu­dent­skom do­mu u biv­šoj vo­jar­ni na oko

3000 kva­dra­ta bit će smje­šte­no pre­ko

300 stu­den­ta. Na­dam se da će za go­di­nu i pol da­na bi­ti do­vr­šen i do­dat­no po­tak­nu­ti ra­zvoj ško­lo­va­nja. Ima­mo broj­ne pro­jek­te ko­je stu­den­te već ti­je­kom ško­lo­va­nja pri­pre­ma­ju za tr­ži­šte ra­da”, re­kao je Ma­le­ni­ca.

I Mar­tin Mr­ša iz udru­ge Mla­di u EU nas­ta­le pri­je 11 go­di­na is­tak­nuo je zna­čaj mla­dih. Glav­ni cilj im je bi­la or­ga­ni­za­ci­ja slo­bod­nog vre­me­na za mlade, a sa­da kod njih do­la­ze broj­ne udru­ge ci­vil­nog druš­tva iz dru­gih žu­pa­ni­ja i uče na ši­ben­skom pri­mje­ru.

“U planu ima­mo info cen­tar za mlade oko me­to­da sa­mo­za­poš­lja­va­nja i pov­la­če­nja sred­sta­va, sva­ke go­di­ne pri­ma­mo dvi­je mlade oso­be iz ze­ma­lja EU ko­je ov­dje vo­lon­ti­ra­ju, a je­dan Ta­li­jan je i os­tao ži­vje­ti ov­dje. Sad će­mo za dje­čji fes­ti­val do­ves­ti 25 mla­dih vo­lon­te­ra ko­ji će po­ma­ga­ti, mnogi se ta­ko upoz­na­va­ju sa Ši­be­ni­kom i stje­ču važ­na is­kus­tva. I na­ši mla­di ljudi su za­in­te­re­si­ra­ni za vo­lon­ti­ra­nje”, re­kao je Mr­ša. Ši­ben­ski po­du­zet­ni­ci po­seb­no su slu­ša­li pre­da­va­nja i naj­češ­će tvrd­nje da se sve tre­ba ra­di­ti suk­lad­no ro­ko­vi­ma, pla­no­vi­ma, za­pra­vo pra­vi­li­ma ko­ja se mo­ra­ju u ci­je­los­ti po­šti­va­ti. Svi su se slo­ži­li da nit­ko ni­je pro­veo pro­jekt baš ka­ko ga je za­mis­lio te da su nor­mal­ne iz­mje­ne. Go­diš­nji po­ka­za­te­lji, po­t­vr­da pla­na, naj­bit­ni­ji su ka­ko bi tvrt­ka os­ta­la us­pješ­na, a po­moć ins­ti­tu­ci­ja ka­ko je is­tak­nu­to ti­je­kom pre­da­va­nja ne­će iz­os­ta­ti.

Ra­dos­lav Žu­pa­no­vić svoj je OPG pred­sta­vio kao iz­a­zov i nas­ta­vak obi­telj­ske tra­di­ci­je. “Do­sad smo ima­li tri pro­jek­ta od vin­ske omot­ni­ce, mas­li­na, ku­ša­oni­ce... Pr­vo se tre­ba­lo mu­či­ti s ad­mi­nis­tra­ci­jom go­di­nu i pol da­na, pri­la­go­đa­va­ti se. No, povukli smo oko 100.000 eura i još to­li­ko sa­mi ulo­ži­li. Sve je vi­še po­ljo­pri­vred­ni­ka ko­ji se ugle­da­ju na nas i vi­de da se naj­bo­lje mo­gu os­tva­ri­ti pla­si­ra­njem svo­jih pro­izvo­da kroz tu­ri­zam. Dal­ma­ci­ja ima po­ten­ci­jal To­ska­ne i vi­dje­li smo pri­li­ku da tra­di­ci­ju vi­no­gra­da i mas­li­na u Pri­mo­šte­nu iz mo­ti­ke do­ve­de­mo u fa­zu stroj­ne obra­de hek­ta­ra i hek­ta­ra zem­lji­šta. Ima­mo i ku­ša­oni­cu ulja i vi­na, na­pra­vit će­mo i apart­ma­ne. Ni­je la­ko, ali rezultati s EU fon­do­vi­ma su tu. Bren­di­ra­mo na­še, a mo­guć­nos­ti s EU fon­do­vi­ma su sjaj­ne. Ia­ko mi Dal­ma­tin­ci ima­mo men­ta­li­tet ta­kav da mis­li­mo ka­ko je svat­ko od nas naj­pa­met­ni­ji, vje­ru­jem da za još bo­lji us­pjeh sli­je­di udru­ži­va­nje jer za­jed­nič­ki mo­že­mo pu­no bo­lje os­tva­ri­ti sve na­še za­mis­li i pro­jek­te”, re­kao je Žu­pa­no­vić.

Ka­ko to iz­gle­da u prak­si objas­nio je svi­ma pre­da­vač Bo­ris Pe­kić, di­rek­tor tvrt­ke UHY Sa­vje­to­va­nje d.o.o. na ra­di­oni­ci ve­za­noj za pred­stav­lja­nje mje­ra ru­ral­nog ra­zvo­ja i pos­tup­ka pri­ja­ve na na­tje­čaj.

Pri­pre­ma EU pro­jek­ta

“Pri­je se iš­lo na po­štu, da­nas sve mo­že­te ra­di­ti pre­ko Fi­ne i pri­ča je po­jed­nos­tav­lje­na. Sve je na va­ma i na va­šem pro­jek­tu ­ pri­pa­zi­te što uno­si­te u nje­ga jer to je na­po­s­ljet­ku ugo­vor”, re­kao je Pe­kić pri­tom pred­stav­lja­ju­ći ak­tu­al­ne mo­guć­nos­ti fi­nan­ci­ra­nja u ok­vi­ru mje­ra ru­ral­nog ra­zvo­ja. Osim Pe­ki­ća, pre­da­va­nja su u Ši­be­ni­ku odr­ža­li Ire­na Jur­čić iz Mi­nis­tar­stva re­gi­onal­no­ga ra­zvo­ja i fon­do­va EU te Rade Du­bre­ta i Ivan Kri­ža­no­vić iz HAMAG­BICRO­a. Oni su go­vo­ri­li o pro­gra­mu in­te­gri­ra­nih te­ri­to­ri­jal­nih ula­ga­nja, naj­češ­ćim po­gre­ška­ma pri­li­kom pre­da­je pro­jek­t­ne pri­ja­ve, ključ­nim toč­ka­ma u pro­ved­bi pro­jek­ta te fi­nan­cij­skim ins­tru­men­ti­ma za po­ljo­pri­vre­du i ru­ral­ni ra­zvoj. ❖

NA NAŠEMVELEU­ČILIŠTU

IMA­MO KOLEGIJ UPRAV­LJA­NJE EU PRO­JEK­TI­MA

Ivan Ma­le­ni­ca

Ve­le­uči­li­šte u Ši­be­ni­ku

U ŠI­BE­NI­KU SE DOGAĐAJU

INVES­TI­CI­JE ZBOG KO­JIH IMA­MO PET PU­TA VI­ŠE

TU­RIS­TA

Pe­tar Mi­šu­ra

Grad Ši­be­nik

HR­VO­JE JELAVIĆ/PIXSELL

Pa­nel ras­pra­va o ra­zvo­ju Ši­be­ni­ka pu­tem EU fon­do­va

Po­moć­ni­ca mi­nis­tri­ce re­gi­onal­no­ga ra­zvo­ja i fon­do­va EU Ta­ja­na Hu­zak

Gra­do­na­čel­nik Ši­be­ni­ka Želj­ko Bu­rić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.