Zbog fi­nan­ci­ja mno­ga naselja su nas­ta­la sti­hij­ski

Rast stam­be­nih po­tre­ba Gra­do­vi i op­ći­ne ni­su na vri­je­me re­agi­ra­li

Poslovni Dnevnik - - Turizam I Urbanizam - ✑ NA­TI­VE TIM PD I VL re­dak­ci­[email protected]­lov­ni.hr Želj­ko Uhlir

Ne mo­že se go­vo­ri­ti op­će­ni­to o na­ru­še­nom iz­gle­du svih gra­do­va na oba­li, no mo­gu se pre­poz­na­ti nji­ho­vi di­je­lo­vi ko­ji su po­s­ljed­njih de­set­lje­ća do­ži­vje­li pro­mje­ne

Odr­živ pros­tor­ni ra­zvoj Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske kroz učin­ko­vi­tu bri­gu za pre­poz­na­va­nje, oču­va­nje i ko­ri­šte­nje prostora kao oso­bi­to vri­jed­nog i ogra­ni­če­nog na­ci­onal­nog do­bra vi­zi­ja je Mi­nis­tar­stva gra­di­telj­stva i pros­tor­nog ure­đe­nja.

“Cilj Mi­nis­tar­stva je stva­ra­nje uvje­ta za učin­ko­vi­to, eko­no­mič­no i svr­ho­vi­to uprav­lja­nje pros­to­rom, po­bolj­ša­va­nje in­for­mi­ra­nos­ti i po­di­za­nje svi­jes­ti gra­đa­na o po­tre­bi oču­va­nja iden­ti­te­ta prostora u ko­jem ži­ve, us­pos­ta­va re­da u pros­to­ru te una­pre­đe­nje sta­nja u po­dru­čju pros­tor­nog ure­đe­nja, odr­ži­ve i ener­get­ski učin­ko­vi­te gradnje i kvalitete sta­no­va­nja”, os­vr­nuo se na početku Želj­ko Uhlir, dr­žav­ni taj­nik pri mi­nis­tar­stvu gra­di­telj­stva i pros­tor­nog ure­đe­nja te do­dao ka­ko je u fo­ku­su ra­da Mi­nis­tar­stva gra­di­telj­stva i pros­tor­no­ga ure­đe­nja osim oču­va­nja prostora kroz pros­tor­no pla­ni­ra­nje i stam­be­no zbri­nja­va­nje mla­dih, mak­si­mal­na isko­ris­ti­vost sred­sta­va EU kroz pro­jek­te ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti, kao i po­di­za­nje ko­mu­nal­nog stan­dar­da s ci­ljem rav­no­mjer­nog ra­zvo­ja svih di­je­lo­va Hr­vat­ske. Iz­mje­na­ma za­kon­ske re­gu­la­ti­ve kre­nu­la je i de­re­gu­la­ci­ja za­ni­ma­nja u svr­hu li­be­ra­li­za­ci­je tr­ži­šta i stva­ra­nja jed­na­kih uvje­ta za mlade i struč­ne lju­de, a po­dr­šku u to­me pru­ža­ju i HUP i Svjet­ska ban­ka. Na pi­ta­nje tko je od­go­vo­ran za na­ru­šen iz­gled po­je­di­nih mjes­ta i gra­do­va na oba­li te za­što se čes­to ga­si po­žar umjes­to da se on spri­je­či, od­go­va­ra da ne mo­že­mo go­vo­ri­ti op­će­ni­to o na­ru­še­nom iz­gle­du svih gra­do­va na oba­li, no sva­ka­ko pre­poz­na­je­mo nji­ho­ve di­je­lo­ve ko­ji su po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko de­set­lje­ća do­ži­vje­li pro­mje­ne.

“Je­di­ni­ce lo­kal­ne sa­mo­upra­ve, pr­vens­tve­no gra­do­vi i op­ći­ne u či­joj nad­lež­nos­ti je pra­će­nje sta­nja u pros­to­ru te iz­ra­da pros­tor­nih pla­no­va ni­su pra­vo­vre­me­no pre­poz­na­li tren­do­ve ras­ta stam­be­nih po­tre­ba i s njim po­ve­za­nih pra­te­ćih sa­dr­ža­ja (pro­met­na i ko­mu­nal­na in­fras­truk­tu­ra, jav­ni i druš­tve­ni sa­dr­ža­ji), a s ob­zi­rom na ras­po­lo­ži­va sred­stva naj­češ­će ni­su ni­ti bi­li u mo­guć­nos­ti pra­vo­vre­me­no re­ali­zi­ra­ti sve pret­pos­tav­ke za stva­ra­nje no­vih i ure­đe­nih

plan­skih naselja, već su ona nas­ta­ja­la sti­hij­ski, na dos­tup­nom zem­lji­štu na ru­bo­vi­ma gra­do­va. Is­to ta­ko ne mo­že­mo go­vo­ri­ti ni­ti o jed­nom raz­lo­gu već o raz­li­či­tim okol­nos­ti­ma ko­je su do­ve­le do de­gra­da­ci­ja po­je­di­nih di­je­lo­va gra­do­va i ma­njih naselja. Pros­tor­no pla­ni­ra­nje u Hr­vat­skoj ima du­gu tra­di­ci­ju i či­tav pros­tor dr­ža­ve “po­kri­ven” je pros­tor­nim pla­no­vi­ma na žu­pa­nij­skoj te ra­zi­ni gra­do­va i op­ći­na. Me­đu­tim, is­to ta­ko smo svjes­ni ve­li­kog bro­ja ne­za­ko­ni­te gradnje što je bio po­vod da se do­ne­se Za­kon o pos­tu­pa­nju s ne­za­ko­ni­to iz­gra­đe­nim zgra­da­ma 2012. go­di­ne ka­ko bi se uveo red u pros­tor”, po­jaš­nja­va Uhlir te do­da­je ka­ko Mi­nis­tar­stvo nas­tav­lja ra­di­ti na mo­der­ni­za­ci­ji sus­ta­va s ci­ljem da se po­du­zet­ni­ci­ma, ali i svim gra­đa­ni­ma po­jed­nos­ta­vi dos­tup­nost svih do­ku­me­na­ta te da se sma­nji broj pro­ce­du­ra.

“In­for­ma­ti­za­ci­ju i di­gi­ta­li­za­ci­ju, od­nos­no re­for­mu pros­tor­no zem­ljiš­ne ad­mi­nis­tra­ci­je ra­dit će­mo i uz po­moć sred­sta­va iz fon­do­va EU. U na­red­noj fa­zi e­ra­zvo­ja, te učin­ko­vi­toj iz­ra­di i im­ple­men­ta­ci­ji e­pla­no­va dru­ge ge­ne­ra­ci­je, e­do­zvo­le, e­inves­ti­ci­ja, e­ar­hi­va i os­ta­lih e­mo­du­la ko­je ra­zvi­ja­mo u sklo­pu ras­te­re­će­nja gos­po­dar­stva i na­ci­onal­nih re­for­mi, Mi­nis­tar­stvo će uz po­dr­šku stru­ke osi­gu­ra­ti gra­đa­ni­ma da na­po­kon ima­ju jav­nu upra­vu kao svoj ser­vis”, za­klju­čio je Želj­ko Uhlir, dr­žav­ni taj­nik pri Mi­nis­tar­stvu gra­di­telj­stva i pros­tor­nog ure­đe­nja. ❖

Mi­nis­tar­stvo gra­di­telj­stva

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.