Ar­hi­tek­tu­ra pri­ro­dom, to

Ulo­ga ar­hi­tek­ta Gra­đe­vi­ne trebaju

Poslovni Dnevnik - - Turizam I Urbanizam - ✑ NA­TI­VE TIM PD I VL re­dak­ci­[email protected]­lov­ni.hr

Zgra­de na Ve­li­kom Bri­je­gu su mo­gle bi­ti i ka­skad­ne s vr­to­vi­ma, on­da bi kva­drat iz­grad­nje bio skup­lji, ali bi inves­ti­to­ri u konačnici za­ra­di­li vi­še

Poz­na­ti hr­vat­ski, ali i priz­na­ti svjet­ski ar­hi­tekt An­te Vr­ban s ve­li­kom straš­ću govori o lje­po­ta­ma na­še obale za ko­ju sma­tra da ima pre­kras­nu po­vi­jes­nu pri­ču ko­ja i da­lje pos­to­ji, bez ob­zi­ra na za­bri­nja­va­ju­će ar­hi­tek­ton­ske os­tva­re­nja ko­ja se odvi­ja­ju po­s­ljed­njih 10­ak go­di­na na na­šim naj­poz­na­ti­jim tu­ris­tič­kim des­ti­na­ci­ja­ma.

“Naj­bo­lja i naj­ljep­ša ar­hi­tek­tu­ra se mo­ra odvi­ja­ti u skla­du s pri­ro­dom jer živimo u vre­me­nu ka­da je to im­pe­ra­tiv. Me­ga­lo­ma­ni­zam da­nas ne­ma tr­ži­šte. Po stru­ci sam ar­hi­tekt i jas­no je da sam uvi­jek za grad­nju,

AR­HI­TEK­TU­RA KO­JU STVARAMO JE POTPIS VRE­ME­NA U KO­JEM ŽIVIMO, ONA TRA­JE KO­LI­KO JE KVALITETNA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.