Gra­đa­ne tre­ba vi­še uklju­či­ti u ras­pra­ve o za­jed­nič­kom interesu

Ko­mu­ni­ka­ci­ja Sva­ku od­lu­ku po­treb­no je do­bro objas­ni­ti i ar­gu­men­ti­ra­ti

Poslovni Dnevnik - - Turizam I Urbanizam -

Oko­liš i pros­tor su glav­ni re­sur­si tu­riz­ma, a oni su da­nas oz­bilj­no ugro­že­ni sve ve­ćim bro­jem gra­đe­vi­na ko­je u gra­do­vi­ma i mjes­ti­ma na oba­li ni­ču po­svu­da, a čes­to bez pla­na i jas­nog smis­la. Pi­ta­nje ko­je se svi­ma na­me­će da­nas, ka­da su pro­mje­ne jas­no vid­lji­ve – ka­ko za­šti­ti jav­ni pros­tor i pri­ro­du te sa­ni­ra­ti nas­ta­lu šte­tu? Je li moguće do­ni­je­ti od­lu­ku o ogra­ni­ča­va­nju gradnje ako je ona važ­na za do­bro­bit sta­nov­ni­ka i lo­kal­ne za­jed­ni­ce?

“Moguće je u pros­tor­nom planu ogra­ni­či­ti grad­nju na odre­đe­nom po­dru­čju, ali je tak­vu od­lu­ku po­treb­no do­bro is­ko­mu­ni­ci­ra­ti s gra­đa­ni­ma, objas­ni­ti im ar­gu­men­te za i pro­tiv”, sma­tra Sa­nja Ša­ban, po­moć­ni­ca mi­nis­tra pri Mi­nis­tar­stvu gra­di­telj

stva i pros­tor­no­ga ure­đe­nja te po­jaš­nja­va ka­ko ne tre­ba za­bo­ra­vi­ti da je za­ko­nom za­ga­ran­ti­ra­no pra­vo lo­kal­noj sa­mo­upra­vi da ras­po­la­že pros­to­rom na svom po­dru­čju, da ga ure­đu­je, ali u skla­du s pros­tor­no plan­skim smjer­ni­ca­ma.

“Na ža­lost, kod nas se do­ga­đa da su gra­đa­ni uklju­če­ni sa­mo ti­je­kom jav­ne ras­pra­ve u pos­tup­ku do­no­še­nja pros­tor­nih pla­no­va ka­da se ras­pra­va vr­ti sa­mo oko zah­tje­va na po­je­di­nač­nim par­ce­la­ma. Le­gi­tim­no je ima­ti pri­vat­ni in­te­res na pros­to­ru, ali pu­no je važ­ni­je na jav­nim ras­pra­va­ma su­dje­lo­va­ti iz po­zi­ci­je kad je taj pri­vat­ni in­te­res ujed­no i za­jed­nič­ki in­te­res”.

Da su lo­kal­ni pros­tor­ni li­mi­ti uve­li­ke pre­ma­še­ni i da je vri­je­me da se sta­ne s grad­njom no­vih tu­ris­tič­kih ka­pa­ci­te­ta apart­man­skog ti­pa sla­že se i na­ša su­go­vor­ni­ca te po­zi­va na iz­ra­du kva­li­tet­ni­jih ur­ba­nis­tič­kih pla­no­va ka­ko bi se pro­naš­la rje­še­nja za po­di­za­nje kvalitete prostora.

“Je­dan od bo­ljih pri­mje­ra je Op­ći­na Ba­le či­ja je gradska upra­va još pri­je 10-15 go­di­na da­la iz­ra­di­ti Stu­di­ju pros­tor­nih mo­guć­nos­ti ra­zvo­di ja Op­ći­ne u ko­joj su de­fi­ni­ra­li sve ra­zvoj­ne pret­pos­tav­ke za bu­du­ći odr­ži­vi ra­zvoj svog po­dru­čja, što je uklju­či­va­lo i iz­ra­du pros­tor­nog kon­cep­ta. To je bio te­melj za iz­ra­du dru­gih struč­nih stu­di­ja, pros­tor­nih i ur­ba­nis­tič­kih pla­no­va. Re­zul­tat je na kra­ju vid­ljiv: pros­tor ugo­dan za ži­vot sta­nov­ni­ka, os­tva­ren gos­po­dar­ski rast, re­ali­zi­ra­ne mo­guć­nos­ti tu­ris­tič­kog ra­zvo­ja u skla­du s da­tos­ti­ma prostora, us­kla­đe­nost iz­grad­nje s prirodnim i kul­tur­nim obi­ljež­ji­ma”, na­vo­di Sa­nja Ša­ban te do­da­je ka­ko se po pi­ta­nju kva­li­tet­nog pros­tor­nog i tu­ris­tič­kog ra­zvo­ja mo­že iz­dvo­ji­ti i No­vi­grad u Is­tri te po­seb­no Pi­ran u Slo­ve­ni­ji.

“Oni su pro­blem pre­ko­mjer­nog pro­me­ta i par­ki­ra­nja unu­tar jez­gre ri­je­ši­li uvo­đe­njem shut­tle pri­je­vo­za što bi mo­gao bi­ti do­bar pri­mjer i za Du­brov­nik. Sve je to ja­ko važ­no ako že­li­mo po­di­ći kva­li­te­tu na­šeg tu­riz­ma”, po­jaš­nja­va te za­klju­ču­je ka­ko su tu­ri­zam i pros­tor­no ure­đe­nje ja­ko po­ve­za­ni, a za adek­va­tan i op­ti­ma­lan ra­zvoj tu­riz­ma na odre­đe­nom po­dru­čju, važ­no je uze­ti u ob­zir za­ko­ni­tos­ti prostora ko­je su iz­ra­že­ne u pros­tor­nim pla­no­vi­ma od­nos­no tre­ba pro­vat­nog na­ći pros­tor­no odr­ži­vi ok­vir. Odre­đi­va­nje tu­ris­tič­kih zo­na tre­ba bi­ti te­me­lje­no na ar­gu­men­ti­ra­nom kon­cep­tu tu­ris­tič­ko­ga ra­zvo­ja, uva­ža­va­ju­ći spe­ci­fič­ne kri­te­ri­je i ci­lje­ve te mo­guć­nos­ti pro­ved­be. ❖

MIRANDA CIKATIĆ/PIX

Sa­nja Ša­ban iz Mi­nis­tar­stva gra­di­telj­stva

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.