Ne­kon­ku­rent­ni smo zbog pre­ve­li­kog bro­ja pri­vat­nog smje­šta­ja

Se­zo­nal­nost Ho­te­li rade od trav­nja do lis­to­pa­da, a pri­vat­ni smje­štaj po­pu­njen je sve­ga 100 da­na u go­di­ni

Poslovni Dnevnik - - Turizam I Urbanizam - ✑ NA­TI­VE TIM PD I VL re­dak­ci­[email protected]­lov­ni.hr

Struč­nja­ci ka­žu da nam tre­ba 50 ti­su­ća no­vih kre­ve­ta u ho­te­li­ma, a po­treb­no je obuz­da­ti ko­li­či­nu pri­vat­nog i kam­per­skog smje­šta­ja

Ma­kar­ska ri­vi­je­ra je dom nekima od naj­ljep­ših pla­ža na Ja­dra­nu, a kra­si ju kris­tal­no čis­to mo­re te pre­div­na pri­ro­da što ju či­ni omi­lje­nom des­ti­na­ci­jom za od­mor. Uz po­rast bro­ja po­sje­ti­te­lja iz go­di­ne u go­di­nu se po­ve­ća­va i broj pri­vat­nog smje­šta­ja ko­ji stva­ra pri­ti­sak na pros­tor, pro­met­nu i ko­mu­nal­nu in­fras­truk­tu­ru te di­rek­t­no utje­če na kon­ku­rent­nost. “Dva su ključ­na ne­ga­tiv­na utje­ca­ja ve­li­kog bro­ja pri­vat­nog smje­šta­ja - utje­caj na kon­ku­rent­nost tu­riz­ma ge­ne­ral­no i utje­caj na des­ti­na­ci­ju u pros­tor­nom sa­dr­žaj­nom i sva­kom dru­gom smis­lu”, na­vo

Dra­go No­sić, di­rek­tor hotela Bi­oko­vo i Mi­ra­ma­re te po­jaš­nja­va: “Utje­caj na kon­ku­rent­nost tu­riz­ma se od­no­si na to da ve­ći utje­caj pri­s­mje­šta­ja zna­či i ni­že os­tva­re­ne pro­sječ­ne ci­je­ne i ni­žu po­troš­nju gos­ti­ju što nas do­vo­di u si­tu­aci­ju ne­kon­ku­rent­nos­ti pre­ma os­ta­lim zem­lja­ma s ko­ji­ma se vo­li­mo us­po­re­đi­va­ti. Mo­ra se zna­ti da omjer pri­vat­nog i ho­tel­skog smje­šta­ja de­fi­ni­ra des­ti­na­ci­ju, ka­ko u pros­tor­nom smis­lu ta­ko i u sa­dr­žaj­nom, te u smis­lu ge­ne­ral­nog pro­fi­la gos­ti­ju ko­ji do­la­ze”. Dru­gi pro­blem ve­zan za ve­lik broj pri­vat­nog smje­šta­ja je iz­ra­zi­to vi­so­ka se­zo­nal­nost. Ho­te­li svoja vra­ta gos­ti­ma otva­ra­ju po­čet­kom trav­nja i rade sve do lis­to­pa­da, a pri­vat­ni smje­štaj je dos­tu­pan i po­pu­njen sve­ga 100 da­na u go­di­ni. Ma­kar­ske plaže su mo­žda i naj­ljep­še u dr­ža­vi, ali i naj­po­sje­će­ni­je. Pu­ne su sa­dr­ža­ja ko­ji ni­su lo­ši, ali bi ih tre­ba­lo pro­fi­li­ra­ti i struk­tu­ri­ra­ti te pri­la­go­di­ti po­nu­du, sma­tra No­sić te na­po­mi­nje ka­ko gos­ti u ovaj grad do­la­ze zbog sun­ca i mo­ra te oni su glav­ni cilj svih ko­ji se ba­ve tu­riz­mom u Ma­kar­skoj. “Sa­mi for­si­ra­mo tak­vu des­ti­na­ci­ju, plaže su pre­tr­pa­ne. Osob­no ni­sam za pre­tje­ra­nu ko­mer­ci­ja­li­za­ci­ju jav­nih prostora kao što su plaže, tre­ba­lo bi se mo­ći gos­tu po­nu­di­ti iz­bor. Ako že­li­mo gos­te ko­ji će uži­va­ti u pla­ži, oni to u Ma­kar­skoj ne mo­gu - na sva­koj pla­ži je iza le­đa ne­ki ugos­ti­telj­ski objekt. Na na­šoj ri­vi­je­ri ima pre­div­nih pla­ža bez do­dat­nih sa­dr­ža­ja i neo­pi­siv je osje­ćaj uži­va­ti na nji­ma, ali tre­ba se po­tru­di­ti do njih do­ći do njih, što je za tu­ris­ta ko­ji ne­ma auto­mo­bil ve­lik pro­blem”, po­jaš­nja­va No­sić. Na pi­ta­nje ostaje li prostora u gra­du za grad­nju no­vih obje­ka­ta, od­go­va­ra ka­ko ga on ne vi­di. “Broj­ke ko­je nu­de struč­nja­ci ka­žu da nam tre­ba 50 ti­su­ća no­vih kre­ve­ta na du­gi rok, u ho­te­li­ma, po­treb­no je i obuz­da­ti ko­li­či­nu pri­vat­nog, kam­per­skog ali i ho­tel­skog smje­šta­ja u smis­lu stro­žih kon­tro­la, a ka­ko do­la­zim ih ho­tel­skog sek­to­ra, lo­gič­no je da sam miš­lje­nja ka­ko bi se omjer po­bolj­šao ako se iz­gra­de ho­te­li, re­sor­ti i svi os­ta­li sa­dr­ža­ji na za to pre­dvi­đe­nom pros­to­ru – na šet­ni­ci se vi­še ne mo­že gra­di­ti”, za­klju­ču­je No­sić. ❖

Dra­go No­sić, di­rek­tor hotela Bi­oko­vo i Mi­ra­ma­re

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.