Do kra­ja lip­nja kam­ping pao 1,7%, pr­va po­lo­vi­ca sr­p­nja bit će lo­ši­ja ne­go la­ni

Adri­ano Pal­man, di­rek­tor ure­da Kam­ping udru­že­nja Hr­vat­ske, iz­no­si kon­kret­ne broj­ke o ne­po­volj­noj tu­ris­tič­koj pred­se­zo­ni na na­šem tr­ži­štu, priz­na­je da je si­tu­aci­ja tak­va da nit­ko ne mo­že toč­no prog­no­zi­ra­ti ko­nač­ne re­zul­ta­te, po­jaš­nja­va za­što je do­ne­dav­no z

Poslovni Dnevnik - - Prva Stranica - MARIJA CRNJAK [email protected]­lov­ni.hr

Sve se češ­će pro­vo­de pot­pu­ne ob­no­ve i re­kons­truk­ci­je ko­je su us­mje­re­ne u vi­šes­tru­ko po­di­za­nje kva­li­te­te te po­di­žu kva­li­te­tu kam­pa s dvi­je ili tri zvjez­di­ce na čak pet zvjez­di­ca

Do­no­še­nje no­vog Za­ko­na o tu­ris­tič­kom zem­lji­štu od ključ­ne je važ­nos­ti za hr­vat­ski tu­ri­zam jer se nji­me na­pu­šta sta­ri mo­del suv­las­nič­ke za­jed­ni­ce i pre­dvi­đa 50­go­diš­nji za­kup, či­me se mo­že os­lo­bo­di­ti sav inves­ti­cij­ski po­ten­ci­jal tu­ris­tič­kog sek­to­ra Hr­vat­ske ko­ji se pro­cje­nju­je iz­me­đu 3 i 5 mi­li­jar­di eura.

Bu­de li no­vi za­kon ope­ra­ti­van i ra­zvo­jan, hr­vat­ski kam­ping sek­tor bit će u mogućnosti za­uze­ti čvr­sto mjes­to ko­je svo­jim po­ten­ci­ja­lom zas­lu­žu­je ­ pos­ta­ti vo­de­ći na Me­di­te­ra­nu i po­zi­ci­oni­ra­ti Hr­vat­sku kao zem­lju za kam­pi­ra­nje, is­tak­nuo je u raz­go­vo­ru za Pos­lov­ni dnev­nik Adri­ano Pal­man, di­rek­tor ure­da Kam­ping udru­že­nja Hr­vat­ske (KUH). Ina­če, kam­ping či­ni oko

25 pos­to ukup­nih smje­štaj­nih ka­pa­ci­te­ta u Hr­vat­skoj, i po kva­li­te­ti je je­dan od naj­ja­čih seg­me­na­ta hr­vat­skog tu­riz­ma pre­ma ocje­na­ma nje­mač­kog ADAC­a, zbog če­ga pos­ti­že ci­je­ne kon­ku­rent­ne u od­no­su na os­ta­le zem­lje Me­di­te­ra­na.

S Pal­ma­nom raz­go­va­ra­mo na­kon te­ške pred­se­zo­ne u ko­joj je ki­ša ras­tje­ra­la gos­te, te na po­čet­ku iz­a­zov­ne se­zo­ne u ko­joj će tre­ba­ti dos­ta sre­će i umješ­nos­ti da se po­no­ve re­zul­ta­ti proš­le go­di­ne.

Kak­vi su po­lu­go­diš­nji re­zul­ta­ti kampova, kak­ve su re­zer­va­ci­je za os­ta­tak se­zo­ne? Kak­vu go­di­nu oče­ku­ju hr­vat­ski kam­po­vi?

Od otva­ra­nja pa do kra­ja lip­nja kam­ping je ku­mu­la­tiv­no os­tva­rio 4,55 mi­li­ju­na no­će­nja, ili 1,7 pos­to ma­nje u od­no­su na is­to lanj­sko raz­dob­lje. Na ža­lost, ali to je oče­ki­va­no.

Zbog ras­po­re­da škol­skih praz­ni­ka i pr­va dva tjed­na sr­p­nja bit će lo­ši­ji ne­go la­ni, od 1.7. do 7.7. na pri­mjer ku­mu­la­tiv no­će­nja je u pa­du za 8 pos­to. Os­ta­tak se­zo­ne obi­lje­žit će ne­iz­vjes­nost i nit­ko za­sad ne mo­že toč­no prog­no­zi­ra­ti ko­nač­ne re­zul­ta­te. S dru­ge stra­ne, tre­ba re­ći da je is­ta tak­va sli­ka i u kam­pin­gu kod svih naših me­di­te­ran­skih kon­ku­re­na­ta, jer je ona odraz odre­đe­nih tr­žiš­nih zbi­va­nja, po­vrat­ka na tr­ži­šte ze­ma­lja is­toč­nog Me­di­te­ra­na, ali i do­brih vre­men­skih pri­li­ka na sje­ve­ru Eu­ro­pe, u Ni­zo­zem­skoj i Nje­mač­koj.

Do­bra vre­men­ska prog­no­za na sje­ve­ru mo­že pri­do­ni­je­ti nas­tav­ku proš­lo­go­diš­njeg tren­da ka­da su kam­pis­ti u tim zem­lja­ma od­lu­či­li go­diš­nji od­mor pro­ves­ti do­ma i ta­ko nji­ho­ve kam­po­ve do­ve­li do os­tva­re­nja po­vi­jes­nih re­kord­nih broj­ki.

Mo­že li se oče­ki­va­ti re­za­nje ci­je­na zbog pa­da re­zer­va­ci­ja?

Prosječna ci­je­na obi­telj­skog kam­pi­ra­nja u Hr­vat­skoj (dvo­je odras­lih i jedno di­je­te, jed­na noć na par­ce­li) iz­no­si oko 38,66 eura, a europ­ski pro­sjek je 37,56 eura. U od­no­su na os­ta­le ze

HR­VAT­SKA JE U 2019. SVOJOM KVALITETOM KAMPOVA NA VISOKOM DRU­GOM MJESTU U EUROPI. PROSJEČNA OCJENA NAŠIH KAMPOVA JE 6,31, NIZOZEMSKA NA PR­VOM MJESTU IMA 6,74, A PRO­SJEK KAMPOVA U EUROPI JE 5,46

mlje, na šes­tom smo mjestu po ci­je­na­ma, skup­lje od nas su Nizozemska, Špa­njol­ska, Dan­ska, Švi­car­ska, a naj­skup­lja je Ita­li­ja.

U KUH-u sma­tra­mo da ci­je­na ni­je pre­vi­so­ka s ob­zi­rom na kva­li­te­tu ko­ju nu­di­mo. U kam­pin­gu je pri­su­tan is­ti trend na ci­je­lom Me­di­te­ra­nu, ko­ji je vid­ljiv i kod os­ta­lih obli­ka smje­šta­ja u Hr­vat­skoj, kva­li­tet­ni objek­ti, ko­ji su ulo­ži­li i pro­ši­ri­li po­nu­du te po­ve­ća­li kva­li­te­tu, od stra­ne tr­ži­šta pri­hva­će­ni su i ima­ju do­bru po­pu­nje­nost, dok se na­ža­lost sve vi­še pro­ble­ma po­jav­lju­je u pos­lo­va­nju obje­ka­ta kod ko­jih po­di­za­nje ci­je­ne ni­je pra­ti­lo po­di­za­nje kva­li­te­te kao i oni kod ko­jih se ni­je do­volj­no ula­ga­lo.

Upra­vo za­to sve se češ­će pro­vo­de pot­pu­ne ob­no­ve i re­kons­truk­ci­je ko­je su us­mje­re­ne u vi­šes­tru­ko po­di­za­nje kva­li­te­te te po­di­žu kva­li­te­tu kam­pa s dvi­je ili tri zvjez­di­ce na čak pet zvjez­di­ca. Tak­vih pot­pu­nih ob­no­va u zad­njih par go­di­na bi­lo je čak tri, po jed­na u Dal­ma­ci­ji, Kvar­ne­ru i Is­tri, a pla­ni­ra­ju se i u bu­duć­nos­ti.

Kak­va je tre­nut­no sli­ka hr­vat­skog kam­pin­ga u od­no­su na kon­ku­ren­te?

Hr­vat­ska ima ukup­no 785 kampova, od ko­jih je 66 u ka­te­go­ri­ji 4 ili 5 zvjez­di­ca, a ka­pa­ci­te­tom po­kri­va­ju čak 40,5 pos­to ukup­nog ka­pa­ci­te­ta kampova Hr­vat­ske.

Suk­lad­no nje­mač­kom ADAC, ko­ji iz­da­je vo­dič kampova Eu­ro­pe i ko­ji se još uvi­jek sma­tra kao naj­re­le­vant­ni­ji i naj­pot­pu­ni­ji sus­tav ocje­nji­va­nja kampova, Hr­vat­ska je u 2019. svojom kvalitetom kampova na visokom dru­gom mjestu u Europi, iza Ni­zo­zem­ske. Na­ša di­rek­t­na kon­ku­ren­ci­ja na Me­di­te­ra­nu, Fran­cu­ska je na tre­ćem, Ita­li­ja na pe­tom, a Špa­njol­ska je na sed­mom mjestu.

Prosječna ocjena kampova u Hr­vat­skoj je 6,31, Nizozemska na pr­vom mjestu ima 6,74, a pro­sjek kampova u Europi je 5,46.

U svim ele­men­ti­ma ocje­nji­va­nja bo­lji smo od pro­sje­ka Eu­ro­pe, a naj­bo­lji smo u tr­go­vač­koj i ugos­ti­telj­skoj po­nu­di u kam­pu, tre­ći smo u ele­men­ti­ma kva­li­te­te, bro­ja i ve­li­či­ne sa­ni­ta­ri­ja i par­ce­la unu­tar kam­pa, a naj­lo­ši­ju po­zi­ci­ju, če­t­vr­to mjes­to, dr­ži­mo u ka­te­go­ri­ja­ma po­nu­de za slo­bod­no vri­je­me i ani­ma­ci­ji te ku­pa­liš­noj po­nu­di, od­nos­no kva­li­te­ti i oprem­lje­nos­ti pla­ža, ba­ze­na i vo­de­nih cen­ta­ra unu­tar kampova.

Na ko­ji na­čin je do­sa­daš­nji za­kon pred­stav­ljao ba­ri­je­ru za ula­ga­nja? Jer, vi­di­mo da se ula­ga­lo?

Ia­ko je ka­pa­ci­tet u kam­po­vi­ma sa 4 i 5 zvjez­di­ca po­ve­ćan za čak 2,8 pu­ta od 2010. ka­da je za­kon bio do­ne­sen, re­ali­za­ci­ja inves­ti­ci­ja bi­la je zna­čaj­no ote­ža­na.

Po­seb­no se pro­blem is­ti­cao u kam­po­vi­ma ko­ji su ima­li zna­čaj­ne po­vr­ši­ne ta­ko­zva­nog ‘tu­ris­tič­kog zem­lji­šta’. Tu su se, zbog neo­d­go­va­ra­ju­ćeg za­kon­skog rje­še­nja i raz­li­či­tih ogra­ni­če­nja ko­ja su bi­la pro­pi­sa­na, inves­ti­ci­je pla­ni­ra­le smo u ogra­ni­če­nom op­se­gu u di­je­lo­vi­ma kampova u ko­ji­ma su se mo­gle re­ali­zi­ra­ti, a ne na lo­ka­ci­ja­ma gdje su tak­ve inves­ti­ci­je (vo­de­ni cen­tri, sa­ni­tar­ni čvo­ro­vi...) sa sta­ja­li­šta gos­ti­ju i kon­cep­ta pro­izvo­da bi­le ide­al­ne.

No­vi za­kon trebao bi omo­gu­ći­ti kvalitetno planiranje i pripremu dugoročne razvojne strategije u kam­pin­gu ko­ja će rezultirat­i obo­ga­ći­va­njem po­nu­de i rastom kva­li­te­te, ali i otvaranjem no­vih, kvalitetni­h radnih mjesta.

Ka­ko tre­nut­no na glo­bal­nom tr­ži­štu iz­gle­da mo­der­ni kamp? Ko­ris­te li hr­vat­ski kam­po­vi mo­der­ne teh­no­lo­gi­je i ko­ja je nji­ho­va važ­nost u ovom seg­men­tu tu­riz­ma?

Dolaskom nove generacije milenijaca naši kam­po­vi po­či­nju pos­ta­ja­ti sve popularnij­i, a na­pret­kom teh­no­lo­gi­je raste i nji­ho­va raz­no­li­kost. Kam­po­vi svo­ju kva­li­te­tu, ugru­bo, te­me­lje na bro­ju i kva­li­te­ti sa­ni­ta­ri­ja, oprem­lje­nos­ti i ve­li­či­ni par­ce­la, tr­go­vač­koj i ugos­ti­telj­skoj po­nu­di u kam­pu, po­nu­di za slo­bod­no vri­je­me i ani­ma­ci­ji, kao i kva­li­te­ti i oprem­lje­nos­ti pla­ža i os­ta­lih sa­dr­ža­ja ku­pa­liš­ne po­nu­de. Sve da­lje od to­ga ovi­si o po­zi­ci­oni­ra­nju sa­mo­ga kam­pa i gos­ti­ma ko­je želi pri­vu­ći.

Suk­lad­no to­me, pos­to­je dva glav­na ra­zvoj­na prav­ca kam­pin­ga, pr­vi su ve­li­ki kam­po­vi ko­ji ima­ju sve mo­gu­će sa­dr­ža­je i po­zi­ci­oni­ra­ni su kao pra­va od­mo­riš­na na­se­lja u ko­ji­ma je dos­tup­na raz­no­vr­s­na po­nu­da smje­šta­ja, od mo­bil­nih ku­ći­ca pa sve do glam­pin­ga. Dru­gi su ma­nji ili ma­li obi­telj­ski kam­po­vi, ko­ji su na­su­prot raz­no­vr­s­noj po­nu­di sa­dr­ža­ja vi­še ori­jen­ti­ra­ni na iz­nim­no gos­to­lju­biv i bli­zak od­nos do­ma­ći­na i is­ti­ču se in­tim­nom at­mo­sfe­rom unu­tar kam­pa.

No, osim ova dva glav­na ra­zvoj­na prav­ca ‘op­će na­mje­ne, ima mno­go dru­gih mogućnosti po­seb­nog po­zi­ci­oni­ra­nja i pro­na­la­že­nja pra­vog gos­ta i tr­ži­šta, od jed­nos­tav­nih obli­ka avan­tu­ris­tič­kih kampova, kampova na oto­ci­ma, uz gra­do­ve, kampova za lju­bi­te­lje po­seb­nih in­te­re­sa (ja­ha­nja, pro­ma­tra­nja pti­ca, bi­cik­lis­ta, ka­ja­ka­ša...), pa sve do naj­luk­suz­ni­jih mo­der­nih glam­ping kampova.

U što se tre­nut­no naj­vi­še ula­že u hr­vat­skim kam­po­vi­ma, je­su li mo­bil­ne ku­ći­ce i da­lje naj­ve­ći hit?

Ka­da go­vo­ri­mo o ula­ga­nji­ma, u po­s­ljed­njim go­di­na­ma se do­ta­daš­nji trend ula­ga­nja ve­ći­nom u pro­ši­re­nje po­nu­de mo­bil­nim ku­ći­ca­ma zna­čaj­no pro­mi­je­nio, i do da­nas pos­tao urav­no­te­že­ni­ji.

U zad­nje dvi­je do tri go­di­ne kam­po­vi ula­žu s ci­ljem da ujed­na­če i po­dig­nu na vi­šu ra­zi­nu cje­lo­kup­nu po­nu­du i sa­dr­žaj objek­ta, te na taj na­čin do­bi­ju ba­lan­si­ra­ni pro­izvod ko­ji u svim ele­men­ti­ma od­go­va­ra pos­tav­lje­nim stan­dar­di­ma kva­li­te­te kam­pa i ne­ma ve­li­kih od­ska­ka­nja u cje­li­ni kva­li­te­te po­nu­de i pro­izvo­da. To obu­hva­ća inves­ti­ci­je u nove vo­de­ne cen­tre i ba­ze­ne te pla­žu (ku­pa­liš­na po­nu­da), inves­ti­ci­je u kon­tek­s­tu bo­gat­stva i kva­li­te­te tr­go­vač­ke po­nu­de unu­tar kam­pa, za­ba­ve, ani­ma­ci­je, inves­ti­ci­je u opre­ma­nje i po­ve­ća­nje po­vr­ši­ne par­ce­le kao os­nov­nih smje­štaj­nih je­di­ni­ca unu­tar kam­pa, ure­đe­nje sa­ni­ta­ri­ja.

Ta­ko­đer, u kam­pin­gu se po­ja­vio je­dan no­vi tip po­nu­de smje­šta­ja, a to je luk­suz­ni glam­ping ša­tor, te tre­nut­no upra­vo glam­ping pos­tot­no os­tva­ru­je naj­ve­ći rast u od­no­su na os­ta­le ka­pa­ci­te­te, te se pre­dvi­đa da će se slje­de­ćih ne­ko­li­ko go­di­na taj trend i nas­ta­vi­ti.

Ka­ko sto­ji­mo s po­nu­dom kampova ko­ji su otvo­re­ni ci­je­le go­di­ne?

Su­prot­no op­ćem uvje­re­nju, i u us­po­red­bi sa sa­mo jed­nim de­set­lje­ćem una­zad, trend i mogućnosti cje­lo­go­diš­njeg pos­lo­va­nja kampova u Hr­vat­skoj je s raz­lo­gom pri­mio ma­ha, i da­nas se mo­že­mo po­hva­li­ti s čak 14 kampova di­ljem zem­lje ko­ji ra­de ci­je­le go­di­ne, i to 2 na kon­ti­nen­tu, 6 u Dal­ma­ci­ji, 3 na Kvar­ne­ru i 3 u Is­tri.

Ti­me već da­nas Hr­vat­ska ima kva­li­tet­nu mre­žu kampova ko­ji zim­skom kam­pis­tu omo­gu­ća­va­ju kva­li­tet­na kruž­na pu­to­va­nja iz­me­đu raz­nih des­ti­na­ci­ja i di­je­lo­va na­še zem­lje, a po in­for­ma­ci­ja­ma tih sa­mih kampova, sve vi­še gos­ti­ju iz go­di­ne u go­di­nu pre­poz­na­je taj pro­izvod i po­zi­ci­oni­ra hr­vat­ski kam­ping ne sa­mo kao se­zon­sku, već pr­vens­tve­no kao cje­lo­go­diš­nju pri­ču.

Mo­gu li zim­ski kam­po­vi pro­ši­ri­ti se­zo­nu des­ti­na­ci­je?

Na­rav­no da mo­gu. Zim­ski, cje­lo­go­diš­nji kam­po­vi su važ­ni ne sa­mo kao pro­izvod smje­šta­ja, već i sto­ga što su kam­pis­ti po svo­joj pri­ro­di ak­tiv­ni i zna­ti­želj­ni, te ka­ko bi se za­do­vo­lji­le nji­ho­ve želje i oče­ki­va­nja, zim­ski kamp mo­ra po­ti­ca­ti i po­kre­nu­ti des­ti­na­ci­ju i u raz­dob­lju iz­van sa­me glav­ne se­zo­ne, ka­da je ona uglav­nom us­pa­va­na.

Taj pro­ces mo­ra bi­ti pri­su­tan u svim seg­men­ti­ma, od po­nu­de res­to­ra­na i agro­tu­ri­za­ma, pre­ko iz­le­ta, ak­tiv­nos­ti (zip li­ne, ja­ha­nje, wel­l­ness, bi­cik­li­zam, pros­la­ve i do­če­ci) do me­đu­sob­nog umre­ža­va­nja s dru­gim objek­ti­ma i des­ti­na­ci­ja­ma, ta­ko da su u ko­nač­ni­ci ko­ris­ti vi­šes­tru­ke za ci­je­li pros­tor. ❖

NO­VI ZA­KON TREBAO BI OMO­GU­ĆI­TI KVALITETNO PLANIRANJE I PRIPREMU DUGOROČNE RAZVOJNE STRATEGIJE U KAM­PIN­GU, KO­JA ĆE REZULTIRAT­I RASTOM KVA­LI­TE­TE, ALI I OTVARANJEM NO­VIH, KVALITETNI­H RADNIH MJESTA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.