ZEMLJIŠTE STRANCIMA VLADA: U RUJ­NU ĆEMO TRA­ŽI­TI ODGODU OD EK

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

Sed­mo­go­diš­nji mo­ra­to­rij ko­ji Hr­vat­ska ima na pro­da­ju po­ljo­pri­vred­nog zem­lji­šta na­kon ula­ska u EU, a ko­ji is­tje­če 1. sr­p­nja iduće go­di­ne, Vlada na­mje­ra­va po­ku­ša­ti pro­du­lji­ti za još tri go­di­ne, ko­li­ko je pre­dvi­đe­no spo­ra­zu­mom o pris­tu­pa­nju EU, a zah­tjev bi Ko­mi­si­ji mo­gla upu­ti­ti već u ruj­nu. Tak­vom naj­a­vom mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de To­mis­lav To­lu­šić na ju­če­raš­njoj vla­di­noj sjed­ni­ci obraz­lo­žio je od­lu­ku o od­ba­ci­va­nju in­ter­pe­la­ci­ja 20 opor­be­nih zas­tup­ni­ka za­bri­nu­tih da Vlada ni­je na vri­je­me po­kre­nu­la postupak pre­go­vo­ra o za­šti­ti in­te­re­sa hr­vat­skih po­ljo­pri­vred­ni­ka.

Taj rok is­tje­če s pr­vim da­nom sr­p­nja iduće go­di­ne, no iz Vla­de tvrde da su već održali sas­ta­nak u Ko­mi­si­ji o tehničkim ap­sek­ti­ma pre­da­je zahtjeva za pro­lon­gat, ka­ko bi kva­li­tet­ni­je pri­ku­pi­li po­treb­ne do­ka­ze oprav­da­nos­ti svog zahtjeva - od osjet­no ni­že ci­je­ne zem­lji­šta u Hr­vat­skoj, raz­li­ka u ku­pov­noj mo­ći ov­daš­njih po­ljo­pri­vred­ni­ka, do ure­đe­nja zem­ljiš­nih knji­ga i do­vr­šet­ka raz­mi­ni­ra­nja i po­vra­ta na­ci­ona­li­zi­ra­ne zem­lje, kao i us­pos­ta­ve bo­ljeg sus­ta­va kre­di­ti­ra­nja po­ljo­pri­vred­ni­ka u ku­po­vi­ni zem­lji­šta. Ban­ski dvo­ri smi­ru­ju ten­zi­je i po­da­ci­ma o po­du­ze­tim mje­ra­ma za­šti­te in­te­re­sa do­ma­ćih po­ljo­pri­vred­ni­ka kroz lanj­ske iz­mje­ne za­ko­na o po­ljo­pri­vred­nom zem­lji­štu, ko­ji­ma je pro­da­ja dr­žav­nog po­ljo­pri­vred­nog zem­lji­šta pre­pu­šte­na gra­do­vi­ma i op­ći­na­ma. Oni zem­lji­štem ras­po­la­žu po svo­jim pro­gra­mi­ma, uz su­glas­nost žu­pa­ni­ja i Mi­nis­tar­stva po­ljo­pri­vre­de, ko­je je do­sad od lo­ka­la­ca za­pri­mi­lo 396 pro­gra­ma. Od to­ga su odo­bri­li njih 171, a za os­ta­le su za­tra­ži­li do­ra­de i ko­rek­ci­je. Tim pro­gra­mi­ma obu­hva­će­no je ukup­no ne­što vi­še od 150 ti­su­ća hek­ta­ra zem­lji­šta. One op­ći­ne i gra­do­vi ko­ji su već do­bi­li su­glas­nost na pro­gra­me s pro­da­jom će star­ta­ti u ruj­nu ove go­di­ne, a naj­kas­ni­je do kra­ja iduće go­di­ne.

VEĆ SMO ODRŽALI STASTANAK U EK O TEHNIČKIM ASPEKTIMA ZAHTJEVA, TVRDE U VLA­DI

I. KRALJ/PIXSELL

Mo­ra­to­rij na pro­da­ju po­ljo­pri­vred­nog zem­lji­šta is­tje­če 1. sr­p­nja 2020.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.